ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simultaneously

S AY2 M AH0 L T EY1 N IY0 AH0 S L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simultaneously-, *simultaneously*, simultaneous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simultaneously[ADV] โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน, See also: ในเวลาเดียวกัน, Syn. at the same time, concurrently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
Hope. lt is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.ความหวังรึ? มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเอง... ...แหล่งที่มาของความแข้งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในตัวคุณ The Matrix Reloaded (2003)
to be opened simultaneously all across Europe..... ประกาศ สิทธิ์ให้เปิดอ่านพร้อมกันทั่วยุโรป The Da Vinci Code (2006)
I mean, the tenants simultaneously turn them off.ฉันหมายถึงว่า ผู้เช่าจะปิดมันพร้อมกันทั้งหมด Apt. (2006)
AND SIMULTANEOUSLY EMBARRASSING POSITION? BY OFFERINGน่าอายออก ตำแหน่งนี้หนะ / โดยให้... Poison Ivy (2007)
I mean, it simultaneously destroyed two musical cultures in under a minute.คือ มันทำลายวัฒรธรรมดนตรี สองอย่างพร้อมๆกันภายในเวลา1นาที Music and Lyrics (2007)
So he's drawing attention to his face while simultaneously obscuring it.งั้นเค้าก็พยายามดึงความสนใจไปที่ใบหน้า ในขณะเดียวกันก็ทำให้มันดูคลุมเครือ 52 Pickup (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
This is nuts, it's like the signal is generating simultaneously from six countries.บ้าไปแล้ว นี่เหมือนสัญญาณ ส่งมาจาก 6 ประเทศNพร้อมๆกันเลย Gamer (2009)
He was very fast on his feet, and he could think and act simultaneously under intense pressure.เร็วมาก เขาสามารถคิดและทำ ไปพร้อมกัน ภายใต้แรงกดดันที่รุนแรง Good Mourning (2009)
I also have a program running that has a pop-up window appear simultaneously on all five computers.แถมฉันโปรแกรมให้มีป็อปอัพวินโดว์ โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆบนคอมทั้งห้าเครื่อง The Social Network (2010)
So I'm looking for evidence of shark attack and murder while simultaneously judging a photo contest.อย่างนั้น ฉันกำลังมองหาหลักฐาน ของฉลามโจมตีกับการฆาตกรรม ขณะเดียวกันก็ตัดสินการประกวดภาพถ่าย The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simultaneouslyPreparations for the new project are under way in both companies simultaneously.
simultaneouslyThe summit talks are to be broadcast simultaneously throughout the world.
simultaneouslyThey stood up simultaneously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควบคู่กันไป[ADV] simultaneously, See also: at the same time, concurrently, coexistingly, Example: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป, Thai definition: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
พร้อม[ADV] at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน[ADV] at the same time, See also: simultaneously, in the meantime, meanwhile, at once, Syn. พร้อมกัน, Example: ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกัน[ADV] at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. พร้อม, Example: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
พร้อมๆ กัน[ADV] at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. ด้วยกัน, ควบคู่กัน, Example: การส่งเคเบิลทีวีสามารถส่งรายการโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กันหลายช่องโดยใช้สายส่งเพียงเส้นเดียว, Thai definition: ณ เวลาเดียวกัน
ระคนกัน[ADV] simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
พลาง[X] (phlāng) EN: at the same time ; simultaneously ; as   FR: au même moment ; simultanément
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile   FR: en même temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULTANEOUSLY S AY2 M AH0 L T EY1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simultaneously (a) sˌɪmltˈɛɪnɪəʳsliː (s i2 m l t ei1 n i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
兼営[けんえい, ken'ei] (n,vs) operating or carrying on simultaneously [Add to Longdo]
兼行[けんこう, kenkou] (n,vs) doing simultaneously [Add to Longdo]
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) [Add to Longdo]
重複立候補[じゅうふくりっこうほ, juufukurikkouho] (n) simultaneously running for a seat in a single-member constituency and a seat in a proportionally representated constituency [Add to Longdo]
相打ち;相撃ち;相討ち[あいうち, aiuchi] (n) (1) simultaneously striking one another (in kendo, etc.); (2) draw; tie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simultaneous \Si`mul*ta"ne*ous\, a. [LL. simultim at the same
   time, fr. L. simul. See {Simulate}.]
   Existing, happening, or done, at the same time; as,
   simultaneous events. -- {Si`mul*ta"ne*ous*ly}, adv. --
   {Si`mul*ta"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Simultaneous equations} (Alg.), two or more equations in
    which the values of the unknown quantities entering them
    are the same at the same time in both or in all.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simultaneously
   adv 1: at the same instant; "they spoke simultaneously" [syn:
       {simultaneously}, {at the same time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top