ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directly

D ER0 EH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directly-, *directly*, direct
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directly(adv) โดยตรง, Ant. indirectly
directly(adv) ทันทีทันใด, Syn. how, at once, instantly
directly(adv) ในไม่ช้า, Syn. soon, in a while
directly(conj) เมื่อ, See also: ในทันทีที่, Syn. as soon as, when
directly(adv) อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, Syn. frankly, honestly, openly, Ant. indirectly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง, ทันที, ไม่ช้า, ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once

English-Thai: Nontri Dictionary
directly(adv) โดยตรง, ทันที, ถัดไป, ไม่ช้าไม่นาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน 12 Angry Men (1957)
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street. 12 Angry Men (1957)
He's addressed this letter directly to you, has he?เขาเขียนจม.นี่ตรงถึงคุณไม่ใช่หรือ Gandhi (1982)
So, you didn't come here directly from Edfu?แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เดินทางจากเมืองเอ็ดฟูมานี่โดยตรงสินะ? Mannequin (1987)
- Yeah. From now on, any letter from that school to his house comes directly here.หลังจากนี้ จดหมายอะไรก็ตามจากรร. Goodfellas (1990)
TheJewish worker's salary-- you pay it directly to the SS, not to the worker. He gets nothing. But it's less.เอสเอสรับค่าแรงแทนยิวทั้งหมด Schindler's List (1993)
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน Don Juan DeMarco (1994)
I think it would be best if you would discuss these matters directly with my son.ฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุด คุณไปคุยกับลูกชายฉันจะดีกว่า Don Juan DeMarco (1994)
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล" Episode #1.6 (1995)
If you're not thinking with your wiener, then you're acting directly on its behalf.นี่คิดจะแก้ลำใช่ไหมที่ชั้นบอกจะไม่นอนด้วย Good Will Hunting (1997)
The pods are so small they plug directly into the bio-port.พอดส์มันเล็กเกิน ที่จะไปเสียบมัน เข้ากับไบโอ-พอด eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directlyCan I call directly?
directlyCan I dial directly?
directlyDirectly he saw me, he ran away.
directlyDirectly the bell rang, we got up.
directlyHe is directly above me.
directlyHe married directly he left the university.
directlyHe will be contacting you directly.
directlyIf you want to do eye-grabbing work you have to put out something punchy at the outset. Say what you mean directly.
directlyI got the information from him directly.
directlyIn a democracy, the people elect their government officials directly.
directlyIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
directlyInstead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาวเหยียด(adv) straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai Definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
โผงผาง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, Syn. ขวานผ่าซาก, โผง, Example: ้เขาเป็นคนพูดจาโผงผาง จนทำให้มีศัตรูมาก, Thai Definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
เป้ง(adv) directly, See also: exactly, Syn. เผง, เป๋ง
โดยตรง(adv) directly, Syn. ต่อหน้า, Ant. โดยอ้อม, Example: ลูกน้องพูดกับหัวหน้าโดยตรงไม่อ้อมค้อม
โดยทันที(adv) immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
แน่ว(adv) straight, See also: directly, unswervingly, Syn. ตรงดิ่ง, Example: เขาตรงแน่วไปบ่อนตั้งแต่หัววัน
ดิ่ว(adv) straightly, See also: directly, certainly, Syn. แน่ว, Example: ถนนตรงดิ่วไปสู่ทะเล
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
โดยทางอ้อม[dōi thāng øm] (adv) EN: indirectly
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยตรง[dōitrong] (adv) EN: directly  FR: directement
แน่ว[naēo] (adv) EN: directly ; unswervingly  FR: directement
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement
พูดตรงไปตรงมา[phūt trong pai trong mā] (v, exp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly  FR: parler ouvertement ; parler franchement
สัดส่วนโดยตรง[satsūan dōitrong] (n, exp) EN: directly proportional
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIRECTLY D ER0 EH1 K T L IY0
DIRECTLY D IY0 R EH1 K L IY0
DIRECTLY(2) D AY0 R EH1 K L IY0
DIRECTLY(3) D IH0 R EH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directly (a) dˈɪrˈɛktliː (d i1 r e1 k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直属[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate #11,258 [Add to Longdo]
迎面[yíng miàn, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind) #14,440 [Add to Longdo]
径直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly #17,339 [Add to Longdo]
迎面而来[yíng miàn ér lái, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, / ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind) #38,691 [Add to Longdo]
照直[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, ] directly; straight; straight ahead; straightforward #105,224 [Add to Longdo]
正对[zhèng duì, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] directly facing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) #9,320 [Add to Longdo]
直下[ちょっか, chokka] (n, vs) directly under; price cut; fall perpendicularly; (P) #14,674 [Add to Longdo]
彼等;彼ら[あれら, arera] (n, adj-no) (1) (uk) (See 彼・あれ・1) those (indicating something distant from both speaker and listener, or something understood without naming it directly); (2) (arch) they (of people) (used to refer to one's equals or inferiors) #19,705 [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
タイムリエラー[taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball) [Add to Longdo]
ヶ;ケ[; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
越訴[えっそ, esso] (n, vs) appeal made directly to a senior official without going through formalities [Add to Longdo]
箇;個;个[か;カ, ka ; ka] (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Directly \Di*rect"ly\, adv.
   1. In a direct manner; in a straight line or course. "To run
    directly on." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Indirectly and directly too
       Thou hast contrived against the very life
       Of the defendant.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In a straightforward way; without anything intervening;
    not by secondary, but by direct, means.
    [1913 Webster]
 
   3. Without circumlocution or ambiguity; absolutely; in
    express terms.
    [1913 Webster]
 
       No man hath hitherto been so impious as plainly and
       directly to condemn prayer.      --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. Exactly; just.
    [1913 Webster]
 
       Stand you directly in Antonius' way. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Straightforwardly; honestly.
    [1913 Webster]
 
       I have dealt most directly in thy affair. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Manifestly; openly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Desdemona is directly in love with him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Straightway; next in order; without delay; immediately.
    "Will she go now to bed?' ?Directly.'" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Immediately after; as soon as.
    [1913 Webster]
 
       Directly he stopped, the coffin was removed.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word is common in England, especially
      in colloquial speech, but it can hardly be regarded as
      a well-sanctioned or desirable use.
      [1913 Webster]
 
   {Directly proportional} (Math.), proportional in the order of
    the terms; increasing or decreasing together, and with a
    constant ratio; -- opposed to {inversely proportional}.
 
   Syn: Immediately; forthwith; straightway; instantly;
     instantaneously; soon; promptly; openly; expressly.
 
   Usage: -- {Directly}, {Immediately}, {Instantly},
      {Instantaneously}. Directly denotes, without any delay
      or diversion of attention; immediately implies,
      without any interposition of other occupation;
      instantly implies, without any intervention of time.
      Hence, "I will do it directly," means, "I will go
      straightway about it." "I will do it immediately,"
      means, "I will do it as the very next thing." "I will
      do it instantly," allows not a particle of delay.
      Instantaneously, like instantly, marks an interval too
      small to be appreciable, but commonly relates to
      physical causes; as, the powder touched by fire
      instantaneously exploded.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directly
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   2: without anyone or anything intervening; "these two factors
     are directly related"; "he was directly responsible";
     "measured the physical properties directly"
   3: without delay or hesitation; with no time intervening; "he
     answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an
     official accused of dishonesty should be suspended
     forthwith"; "Come here now!" [syn: {immediately},
     {instantly}, {straightaway}, {straight off}, {directly},
     {now}, {right away}, {at once}, {forthwith}, {like a shot}]
   4: in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't
     answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for
     less work and more pay" [syn: {directly}, {flat}, {straight}]
     [ant: {indirectly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top