ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contiguous

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contiguous-, *contiguous*, contiguou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contiguous[ADJ] ซึ่งใกล้ชิด, Syn. neighboring
contiguous[ADJ] ซึ่งติดกัน, Syn. adjoining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contiguous(คันทิก'กิวอัส) adj. ติดกัน,ประชิดกัน., See also: contiguousness n. ดูcontiguous, Syn. next -Conf. continuous

English-Thai: Nontri Dictionary
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contiguousแตะกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contiguous dissimilation; juxtapositional dissimilationการแผกแยกเสียงติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
contiguous zoneเขตนอกน่านน้ำอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Contiguous zones (Maritime law)เขตต่อเนื่อง (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Largest state in the contiguous 48 and the second-most populous.ใหญ่ที่สุดใน 48 รัฐที่ติดกัน ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 อย่าแหยมกับเท็กซัส Route 66 (2013)
PRESTON: "Map of the Contiguous United States. ""แผนที่ที่ติดกันของ สหรัฐอเมริกา" Super 8 (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contiguous \Con*tig"u*ous\, a. [L. contiguus; akin to contigere
   to touch on all sides. See {Contingent}.]
   In actual contact; touching; also, adjacent; near;
   neighboring; adjoining.
   [1913 Webster]
 
      The two halves of the paper did not appear fully
      divided . . . but seemed contiguous at one of their
      angles.                 --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      Sees no contiguous palace rear its head. --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Contiguous angles}. See {Adjacent angles}, under {Angle}.
 
   Syn: Adjoining; adjacent. See {Adjacent}. --
     {Con*tig"u*ous*ly}, adv. -- {Con*tig"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster] Continence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contiguous
   adj 1: very close or connected in space or time; "contiguous
       events"; "immediate contact"; "the immediate vicinity";
       "the immediate past" [syn: {contiguous}, {immediate}]
   2: connecting without a break; within a common boundary; "the 48
     conterminous states"; "the contiguous 48 states" [syn:
     {conterminous}, {contiguous}]
   3: having a common boundary or edge; abutting; touching; "Rhode
     Island has two bordering states; Massachusetts and
     Conncecticut"; "the side of Germany conterminous with
     France"; "Utah and the contiguous state of Idaho";
     "neighboring cities" [syn: {adjacent}, {conterminous},
     {contiguous}, {neighboring(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top