Search result for

เคียง

(56 entries)
(0.4198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคียง-, *เคียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียง[ADV] closely, See also: near, adjacently, Syn. เคียงคู่, เคียงข้าง, ใกล้, ใกล้ชิด, Ant. ห่าง, ห่างไกล, Example: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ, Thai definition: ชิดกันโดยเรียงข้าง
เคียงคู่[V] be closely, See also: be adjacently, be abreast, Syn. เดินคู่, Example: เจ้าบ่าวเคียงคู่กับเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีแล้ว
เคียงคู่[ADV] closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
เคียงข้าง[V] be closely, See also: be abreast, be adjacent, Syn. เคียงคู่, ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด, Ant. ไกล, ห่างไกล, Example: ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เคียงบ่าเคียงไหล่[ADV] shoulder to shoulder, See also: closely, side by side, Syn. เคียงข้าง, ร่วมทุกข์ร่วมสุข, ร่วมเป็นร่วมตาย, Example: เขาทั้งสองเคยต่อสู้และร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานาน
เคียงบ่าเคียงไหล่[ADJ] equal, See also: same, identical, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน, Ant. แตกต่างกัน, Example: ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน, Thai definition: มีฐานะเสมอกัน, ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคียงว. ชิดกันโดยเรียงข้าง เช่น เดินเคียง นั่งเคียง, ใกล้กัน เช่น บ้านใกล้เรือนเคียง.
เคียงบ่าเคียงไหล่ว. มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน
เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมสุขร่วมทุกข์ หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน เช่น รบเคียงบ่าเคียงไหล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collateralเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to me.เคียงข้างฉัน De Marathon (2012)
But you can't tell me because it might affectแต่คุณไม่สามารถบอกฉัน เพราะมันอาจมีผลข้างเคียง Not Cancer (2008)
Vomiting's a side effect of the chemo.การอาเจียนเป็นผลข้างเคียงของ คีโม Not Cancer (2008)
Almost no side effects.เกือบไม่มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
You can't take risks with no upside at all.คุณไม่ได้เสี่ยง กับผลข้างเคียงต่างๆ Last Resort (2008)
It's the closest thing we clones have to a home.มันเป็นที่ๆใกล้เคียงคำว่าบ้านที่สุด สำหรับโคลนอย่างพวกเรา Rookies (2008)
I'd be proud to fight beside you anytime, anywhere.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รบ เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้า ทุกที่ ทุกเวลา Rookies (2008)
I had a feeling you'd be coming along.ข้ารู้ว่าท่านจะต้องอยู่เคียงข้างเราแน่ Shadow of Malevolence (2008)
- Then let me ride with you.งั้นให้ผมไปสู้เคียงข้างท่าน ข้าไม่สามารถอนุญาตได้ Lancelot (2008)
I'd be honoured to stand alongside you.ข้าเป็นเกียรติที่ได้อยู่เคียงข้างพวกเจ้า The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent   FR: contigu ; adjacent ; proche
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side   FR: côte à côte

English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abreast[ADJ] เคียงข้าง, Syn. side by side, beside, alongside
abreast[ADV] เคียงข้าง, See also: เคียงบ่าเคียงไหล่
shoulder to shoulder[IDM] เคียงบ่าเคียงไหล่
side by side[IDM] เคียงข้างกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
ardeb(อาร์'เดบ) n. หน่วยความจุที่ใช้ในอียิปต์ และประเทศที่ใกล้เคียง (a unit of capacity)
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม

German-Thai: Longdo Dictionary
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
angrenzend(adj adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top