Search result for

prompt

(116 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prompt-, *prompt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prompt[ADJ] ฉับไว, See also: รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Syn. quick
prompt[ADJ] ตรงต่อเวลา, See also: ตามกำหนด, Syn. punctual, timely
prompt[N] กำหนดเวลาจ่ายเงิน
prompt[N] การเตือนความจำ, Syn. reminder
prompt[VT] กระตุ้น, Syn. arouse, inspire, provoke, urge
prompt[VT] เตือนความจำ, See also: ทำให้จำได้
prompter[N] คนบอกบท, Syn. playreader, cuecard
promptly[ADV] อย่างทันท่วงที, See also: อย่างทันการ, Syn. on time, punctually, hastily
promptitude[N] ความทันท่วงที, See also: ความรวดเร็ว, Syn. haste, speed, zeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
prompter(พรอมพฺ'เทอะ) n. ผู้บอกบทการแสดง,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น,สิ่งกระตุ้น
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
prompt(vt) กระตุ้น,บอกบท,ถือหาง,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
prompter(n) คนบอกบท,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น
promptitude(n) ความฉับไว,ความรวดเร็ว
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน
impromptu(n) สิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน,กลอนสด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prompt๑. ตัวพร้อม๒. ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
promptตัวพร้อม , ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น
[นิวเคลียร์]
Prompt neutronsพรอมต์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทันทีเมื่อเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานี้มากกว่าร้อยละ 99 เป็นพรอมต์นิวตรอน (ดู delayed neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prompt (adj) พร้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No matter the season, supper was served promptly at 5:30.ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน อาหารเย็น จะถูกเสิร์ฟเวลา 17.30 น.ทันที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Because alligators are snappy, and at the same time, I want it prompt.เพราะยิ่งเร่งก็จะยิ่งมัน แต่อีกอย่างคือ\ ผมจวนจะเสร็จแล้ว The Love Guru (2008)
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
Can you give me a prompt on RIPLEY's screen?ขอสัญญาณพร้อมบนจอของริปลี่ได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
If we can raise her temperature, we might force a prompt.ถ้าเราทำให้เธอร้อนขึ้น เราอาจจะได้สัญญาณพร้อม WarGames: The Dead Code (2008)
I've got a prompt.ผมได้สัญญาณพร้อมแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
You promptly wired all 25 k to maricruz delgado in chicago at 123 please don't hurt me lane.คุณโอนเงินทั้งหมดที่ได้ ไปให้กับ มารีครูซ เดลกาโด้ ชิคาโก้ 123 ถนนอย่าทำร้ายฉันเลย Dirt Nap (2008)
If patty's gonna give us anything, we don't want you speaking over her, so you can prompt her with questions, but then you got to back off and you let her talk.ถ้าแพทตี้จะให้อะไรก็ตามกับเรา เราไม่อยากให้คุณพูดแทนเเธอ คุณอาจจะแค่ป้อนคำถามแล้วถอยออกมา ปล่อยให้เธอพูด I Lied, Too. (2009)
When I run my card, the system automatically prompts the desk clerk to greet me with this exact statement:เมื่อผมรูดการ์ด ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลของผมไปที่พนักงาน เพื่อให้กล่าวทักทายผมด้วยประโยคที่ว่า: Up in the Air (2009)
Thank you for taking care of this so promptly.ขอบคุณที่จัดการทุกอย่าง อย่างรวดเร็ว How to Succeed in Bassness (2009)
Due to the prompt response of the rescue unit, the structure was evacuated with no loss of life.ผลจากความพร้อมของหน่วยช่วยชีวิต การอพยพโดยไม่มีใครเสียชีวิต Knowing (2009)
Katsuragi wouldn't come. It'll prompt her to remember.คัตสึรางิน่ะไม่มาหรอก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promptAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
promptAny orders you place with us will be processed promptly.
promptA prompt action prevents troubles in the future.
promptBe prompt in dealing with the problem.
promptBe prompt to do what is asked.
promptCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
promptConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
promptHe pressed me for a prompt reply.
promptHe promptly coped with the situation.
promptHe turned on the TV, and promptly fell asleep sitting before the set.
promptHe wrote a prompt answer to my letter.
promptHis curiosity prompted him to ask questions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องปาก[ADV] fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
ทันการ[ADV] in time, See also: promptly, on time, Syn. ทันเวลา, Example: เราต้องเฉลียวฉลาด ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้ทันการ ทันเวลา, Thai definition: ไปตามกาลที่กำหนด หรือพอกับกาลที่กำหนด
ทันทีทันใด[ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
บอกบท[V] prompt, Example: สมัยก่อนเขาบอกบทกันเสียงดังเข้ามาในภาพยนตร์กันเลย, Thai definition: อ่านข้อความในบทโขนละครให้คนร้องร้องตามที่บอก, อ่านข้อความในบทละครให้ผู้เล่นพูดหรือร้องตามที่บอก
ต้นบท[N] prompter, See also: script controller, play director, cue controller, Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท, Example: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ, Count unit: คน, Thai definition: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบท[v.] (bøkbot) EN: prompt   
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
คนบอกบท[n. exp.] (khon bøkbot) EN: prompter   
คนคุมบท[n. exp.] (khon khum bot) EN: prompter   
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMPT    P R AA1 M P T
PROMPTS    P R AA1 M P T S
PROMPTS    P R AA1 M P S
PROMPTED    P R AA1 M P T AH0 D
PROMPTLY    P R AA1 M P T L IY0
PROMPTLY    P R AA1 M P L IY0
PROMPTING    P R AA1 M P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prompt    (v) (p r o1 m p t)
prompts    (v) (p r o1 m p t s)
prompted    (v) (p r o1 m p t i d)
prompter    (n) (p r o1 m p t @ r)
promptly    (a) (p r o1 m p t l ii)
prompters    (n) (p r o1 m p t @ z)
prompting    (v) (p r o1 m p t i ng)
prompt-box    (n) - (p r o1 m p t - b o k s)
promptings    (n) (p r o1 m p t i ng z)
promptness    (n) (p r o1 m p t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Souffleurkasten {m}prompt box [Add to Longdo]
prompt {adj}prompt [Add to Longdo]
prompt {adv}promptly [Add to Longdo]
prompt handelnto act with dispatch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アンプロンプチュ[, anpuronpuchu] (n) impromptu (fre [Add to Longdo]
コマンドプロンプト[, komandopuronputo] (n) {comp} command prompt [Add to Longdo]
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window [Add to Longdo]
シェルプロンプト[, shierupuronputo] (n) {comp} shell prompt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth [Add to Longdo]
瞬时辐射[shùn shí fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] prompt radiation [Add to Longdo]
瞬发中子[shùn fā zhōng zǐ, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, / ] prompt neutron [Add to Longdo]
瞬发辐射[shùn fā fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] prompt radiation [Add to Longdo]
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, / ] promptly; at once [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt [Add to Longdo]
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt [Add to Longdo]
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prompt \Prompt\ (pr[o^]mt; 215), a. [Compar. {Prompter}; superl.
   {Promptest}.] [F. prompt, L. promptus, properly, brought
   forth (to light or view), hence, visible, evident, at hand,
   ready, quick, -- p. p. of promere to take or bring forth; pro
   forth + emere to take. See {Redeem}. ]
   [1913 Webster]
   1. Ready and quick to act as occasion demands; meeting
    requirements readily; not slow, dilatory, or hesitating in
    decision or action; responding on the instant; immediate;
    as, prompt in obedience or compliance; -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
       Very discerning and prompt in giving orders.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Tell him I am prompt
       To lay my crown at's feet.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And you, perhaps, too prompt in your replies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Done or rendered quickly, readily, or immediately; given
    without delay or hesitation; -- said of conduct; as,
    prompt assistance.
    [1913 Webster]
 
       When Washington heard the voice of his country in
       distress,
       his obedience was prompt.       --Ames.
    [1913 Webster]
 
   3. Easy; unobstructed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The reception of the light into the body of the
       building was very prompt.       --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ready; expeditious; quick; agile; alert; brisk; nimble.
 
   Usage: {Prompt}, {Ready}, {Expeditious}. One who is ready is
      prepared to act at the moment. One who is prompt acts
      at the moment. One who is expeditious carries through
      an undertaking with constant promptness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prompt \Prompt\, n. (Com.)
   A limit of time given for payment of an account for produce
   purchased, this limit varying with different goods. See
   {Prompt-note}.
   [1913 Webster]
 
      To cover any probable difference of price which might
      arise before the expiration of the prompt, which for
      this article [tea] is three months.   --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prompt \Prompt\, v. t. [imp. & p. p. {Prompted}; p. pr. & vb. n.
   {Prompting}.]
   [1913 Webster]
   1. To assist or induce the action of; to move to action; to
    instigate; to incite.
    [1913 Webster]
 
       God first . . . prompted on the infirmities of the
       infant world by temporal prosperity. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To suggest; to dictate.
    [1913 Webster]
 
       And whispering angles prompt her golden dreams.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remind, as an actor or an orator, of words or topics
    forgotten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prompt
   adj 1: according to schedule or without delay; on time; "the
       train is prompt"
   2: ready and willing or quick to act; "she is always prompt to
     help her friends";
   3: performed with little or no delay; "an immediate reply to my
     letter"; "a prompt reply"; "was quick to respond"; "a
     straightaway denial" [syn: {immediate}, {prompt}, {quick},
     {straightaway}]
   n 1: a cue given to a performer (usually the beginning of the
      next line to be spoken); "the audience could hear his
      prompting" [syn: {prompt}, {prompting}]
   2: (computer science) a symbol that appears on the computer
     screen to indicate that the computer is ready to receive a
     command [syn: {prompt}, {command prompt}]
   v 1: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice
      my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
      {prompt}, {incite}]
   2: serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my
     relatives" [syn: {prompt}, {inspire}, {instigate}]
   3: assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next
     words of something forgotten or imperfectly learned [syn:
     {prompt}, {remind}, {cue}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 prompt [prõpt]
   fast; quick; rapid; speedy; swift
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 prompt
   accurate; on time; prompt; punctual
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 prompt [prɔmpt]
   accurate; on time; prompt; punctual
   prompt
   immediate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top