ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

readily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -readily-, *readily*, ready
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
readily(adv) อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างเต็มใจ, อย่างทันทีทันใด, Syn. willingly, promply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับพลัน, โดยง่ายดาย, อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
readily(adv) อย่างรวดเร็ว, อย่างเต็มใจ, อย่างง่ายดาย, อย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Otherwise I will let you readily to aงั้นหรอ ก็ได้ฉันจะคอยดู Sex Is Zero (2002)
For a long time not so readily in the environmentFor a long time not so readily in the environment Sex Is Zero (2002)
We can stand before a cross, or a bible, or in a church, just as readily as any other creature of God.ในฐานะหนึ่งในผู้รักชาติ ผมไฝ่ฝันมานานว่าจะได้มายืนตรงนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่า ผมไม่ได้ลุกเป็นไฟ Sparks Fly Out (2008)
It's got to be readily accessible at all Times.มันต้องสามารถอ่านตลอดเวลา Safe and Sound (2008)
Your honor, the defendant was caught with more than an eighth of an ounce of cocaine, which she readily admits was hers.ศาลที่เคารพ จำเลยถูกจับพร้อมโคเคน 8 ออนซ์ ซึ่งเธอยอมรับอย่างเต็มใจว่าเป็นของเธอ New York Sucks (2009)
Men have readily laid down their lives to spend just one night with me.ผู้ชายมากมายยินดี ทิ้งชีวิตตัวเอง เพียงเพื่อคืนเดียวกับฉัน Release Me (2009)
Probable cause needs to be readily apparent.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ จำเป็นต้องมปรากฏอย่างทันทีทันใด Sunset (2010)
Those with no eyes to read readily are doomed to the worst errors...คนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีตาไว้เพื่อการอ่าน จะถึงวาระแห่งความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุด Dentist of Detroit (2011)
And readily admit that you have no evidence that could implicate him at all--is that about right?และพร้อมยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐาน ว่าเค้ามีส่วนร่วมใดๆ อย่างนั้นนะเหรอ If It Bleeds, It Leads (2012)
"his victims, targeting their family members whose tears are readily available."เหยื่อบ่อยๆ หมายตาที่ สมาชิกครอบครัวพวกเขา น้ำตาใครที่ พร้อมจะไหลอออกมา Mr. Sandman (2013)
Daniel's shortcomings will soon readily become apparent, and they will just move on.จุดอ่อนของแดเนียล กำลังจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, และจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไป Power (2013)
Readily identified by their overtly grotesque sense of entitlement.ถูกวินิจฉันอย่างง่ายดายโดย ความรู้สึกแปลกประหลาดของพวกเขา ที่ถูกเปิดเผยโดยชอบธรรม The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readilyAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
readilyAny offence against himself he forgave readily.
readilyGuns are readily accessible to Americans.
readilyHe is the person who is difficult to go coming to terms readily.
readilyHe lied readily.
readilyHe readily agreed to my proposal.
readilyI'm not going to agree to your proposal so readily.
readilyI readily grasped at his proposal.
readilyShe is readily accessible to flattery.
readilyShe readily agreed to my proposal.
readilySolve a knotty problem readily.
readilyThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรักพร้อม(adv) readily, See also: completely, assembly, Syn. พร้อมพรัก, Example: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที, Thai Definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
readily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readily

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ,  ] readily; flatly (deny) #3,561 [Add to Longdo]
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ,     /    ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views #82,742 [Add to Longdo]
爽捷[shuǎng jié, ㄕㄨㄤˇ ㄐㄧㄝˊ,  ] readily; in short order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[assari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) #17,732 [Add to Longdo]
おいそれと[oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ちょい[choi] (adv, adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
易々;易易[やすやす, yasuyasu] (adv, adv-to) easily; readily; with ease; without trouble [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
御調子者;お調子者[おちょうしもの, ochoushimono] (n, adj-no) flip; luck-pusher; frivolous person; person who readily chimes in with others; person who gets carried away easily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Readily \Read"i*ly\ (r[e^]d"[i^]*l[y^]), adv.
   1. In a ready manner; quickly; promptly. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Without delay or objection; without reluctance; willingly;
    cheerfully.
    [1913 Webster]
 
       How readily we wish time spent revoked! --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 readily
   adv 1: without much difficulty; "these snakes can be identified
       readily"
   2: in a punctual manner; "he did his homework promptly" [syn:
     {promptly}, {readily}, {pronto}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top