Search result for

repair

(110 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repair-, *repair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repair[VT] ซ่อมแซม, See also: แก้ไข, Syn. fix, heal, mend
repair[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. atone, compensate
repair[N] การซ่อมแซม, See also: การแก้ไข, Syn. amendment, mend
repair[VT] ไปเป็นประจำ, Syn. go
repairer[N] ผู้ซ่อมแซมใหม่
repair to[PHRV] ชุมนุม (จำนวนมาก), Syn. resort to
repairman[N] ช่างซ่อม, Syn. repairer
repairable[ADJ] ซึ่งซ่อมแซมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay

English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repair การซ่อมแซม
การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Repairค่าซ่อมแซม [การบัญชี]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Repairingการซ่อมแซม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a genius coffee repairman.เขาเป็นนักซ่อมเครื่องต้มกาแฟผู้อัจฉริยะ Not Cancer (2008)
Coffee repairman who wears argyle socks?นักซ่อมเครื่องต้มกาแฟ ที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณเนี่ยนะ? Not Cancer (2008)
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ Adverse Events (2008)
Then if he stabilizes, he'll go in and try to repair the heart.หลังจากนั้นถ้าร่างกายเด็กคงที่ หมอจะพยายามผ่าตัดซ่อมหัวใจ Pilot (2008)
Get the repair team up here.ส่งทีมซ่อมบำรุงขึ้นมา Destroy Malevolence (2008)
They're too busy repairing the ship.พวกมันยุ่งอยู่กับการซ่อมยาน Destroy Malevolence (2008)
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Is the hyperdrive repaired yet?ว่าไฮเปอร์ไดร์ฟซ่อมเสร็จหรือยัง? Destroy Malevolence (2008)
I guess repairs are finished.ข้าเดาว่ามันคงจะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
General, the hyperdrive has been completely repaired.ท่านนายพลครับ ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Destroy Malevolence (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
repairAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
repairCan you get it repaired?
repairChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
repairCookie's house is under repair.
repairEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
repairEven the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the microwave.
repairHe does not go without repairing the clock.
repairHe had been repairing the car and looked tired when I arrived home.
repairHe repaired his watch by himself.
repairHe repaired my watch for me.
repairHe repaired the broken window of my house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
ซ่อมบำรุง[V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, Example: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน, Thai definition: ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ
สมาน[V] heal up, See also: repair, close, Syn. สมานแผล, Example: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้, Thai definition: ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
โป๊[V] mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
ทำสาว[V] repair the vagina, See also: per form plastic surgery on the vagina, Syn. รีแพร์, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมทำสาวกันมากขึ้น, Thai definition: ตกแต่งช่องคลอดให้แคบเข้าเหมือนเดิม
ปฏิสังขรณ์[V] restore, See also: repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป, Example: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ปฏิการะ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ช่างซ่อม[N] repairman, Example: เขาเป็นช่างซ่อมที่มีคุณภาพมาก, Count unit: คน
ช่างซ่อมแซม[N] repairman, Count unit: คน
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมแซม[n.] (chang sǿmsaēm) EN: repairman   FR: réparateur [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix   FR: réparer
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bokphrǿng) EN: repair a defect   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIR    R AH0 P EH1 R
REPAIRS    R AH0 P EH1 R Z
REPAIRS    R IY0 P EH1 R Z
REPAIRED    R IY0 P EH1 R D
REPAIRED    R AH0 P EH1 R D
REPAIRING    R AH0 P EH1 R IH0 NG
REPAIRMAN    R AH0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRMAN    R IY0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRMEN    R AH0 P EH1 R M EH2 N
REPAIRING    R IY0 P EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repair    (v) (r i1 p e@1 r)
repairs    (v) (r i1 p e@1 z)
repaired    (v) (r i1 p e@1 d)
repairer    (n) (r i1 p e@1 r @ r)
repairers    (n) (r i1 p e@1 r @ z)
repairing    (v) (r i1 p e@1 r i ng)
repairable    (j) (r i1 p e@1 r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Kundendienst {m}repair service [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reparaturarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Reparatursatz {m}; Reparaturset {n}repair kit [Add to Longdo]
Reparaturwerkstätte {f}; Reparaturwerkstatt {f}repair shop; workshop; garage [Add to Longdo]
Reparaturausrüstung {f}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturkit {n}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturmaterial {n}repair material [Add to Longdo]
Reparaturpfropfen {m}repair plug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
システム修復ディスク[システムしゅうふくディスク, shisutemu shuufuku deisuku] (n) {comp} Emergency Repair Disk [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リペア[, ripea] (n) repair [Add to Longdo]
応急修理[おうきゅうしゅうり, oukyuushuuri] (n,vs) temporary repairs [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
改修工事[かいしゅうこうじ, kaishuukouji] (n) repair work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, ] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix, #7,792 [Add to Longdo]
修整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] repair; maintenance, #20,768 [Add to Longdo]
修理厂[xiū lǐ chǎng, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] repair shop, #30,479 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
平均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n. [OF. repaire retreat, asylum, abode. See
   {Repair} to go.]
   1. The act of repairing or resorting to a place. [R.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The king sent a proclamation for their repair to
       their houses.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Place to which one repairs; a haunt; a resort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There the fierce winds his tender force assail
       And beat him downward to his first repair. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\ (r?-p?r"), v. i. [OE. repairen, OF. repairier
   to return, fr. L. repatriare to return to one's contry, to go
   home again; pref. re- re- + patria native country, fr. pater
   father. See {Father}, and cf. {Repatriate}.]
   1. To return. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I thought . . . that he repaire should again.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To go; to betake one's self; to resort; ass, to repair to
    sanctuary for safety. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Go, mount the winds, and to the shades repair.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Repaired} (-p?rd"); p.
   pr. & vb. n. {Repairing}.] [F. r['e]parer, L. reparare; pref.
   re- re- + parare to prepare. See {Pare}, and cf.
   {Reparation}.]
   1. To restore to a sound or good state after decay, injury,
    dilapidation, or partial destruction; to renew; to
    restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe,
    or a ship; to repair a shattered fortune.
    [1913 Webster]
 
       Secret refreshings that repair his strength.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Do thou, as thou art wont, repair
       My heart with gladness.        --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to
    indemnify for; as, to repair a loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       I 'll repair the misery thou dost bear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore, recover; renew; amend; mend; retrieve;
     recruit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n.
   1. Restoration to a sound or good state after decay, waste,
    injury, or partial restruction; supply of loss;
    reparation; as, materials are collected for the repair of
    a church or of a city.
    [1913 Webster]
 
       Sunk down and sought repair
       Of sleep, which instantly fell on me. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition with respect to soundness, perfectness, etc.;
    as, a house in good, or bad, repair; the book is out of
    repair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repair
   n 1: the act of putting something in working order again [syn:
      {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
      {reparation}]
   2: a formal way of referring to the condition of something; "the
     building was in good repair"
   3: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
     {resort}, {repair}, {stamping ground}]
   v 1: restore by replacing a part or putting together what is
      torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
      please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
      {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   2: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
     repair the suffering and losses of the Jews in the Third
     Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
     accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
     {indemnify}]
   3: move, travel, or proceed toward some place; "He repaired to
     his cabin in the woods" [syn: {repair}, {resort}]
   4: set straight or right; "remedy these deficiencies"; "rectify
     the inequities in salaries"; "repair an oversight" [syn:
     {rectify}, {remediate}, {remedy}, {repair}, {amend}]
   5: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top