ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弟-, *弟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 816

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
[, ㄊㄧˋ, ] variant of 悌, to do one's duty as a younger brother, #5,614 [Add to Longdo]
[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren, #1,722 [Add to Longdo]
[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother, #3,931 [Add to Longdo]
[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, ] disciple; follower, #5,410 [Add to Longdo]
[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] office boy, #10,161 [Add to Longdo]
[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] child; the younger generation, #11,039 [Add to Longdo]
[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ, ] brother, #16,825 [Add to Longdo]
[biǎo dì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin via female line, #18,451 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おと, oto] (n) น้องชาย(ตัวเอง), See also: R. さん
[でし, deshi] (n) ลูกศิษย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おとうと(P);おと;おとと(ik);てい, otouto (P); oto ; ototo (ik); tei] (n) (1) (hum) younger brother; (2) (てい only) (arch) pupil; apprentice; (P) [Add to Longdo]
々子;[おとうとでし, otoutodeshi] (n) pupil; new disciple [Add to Longdo]
さん[おとうとさん, otoutosan] (n) (hon) younger brother [Add to Longdo]
[おとうとよめ;おとよめ, otoutoyome ; otoyome] (n) younger brother's wife [Add to Longdo]
[おとうとぎみ, otoutogimi] (n) (arch) (pol) younger brother [Add to Longdo]
[おとづき;おとうづき;おととづき, otoduki ; otouduki ; ototoduki] (n) (obsc) (See 師走) 12th lunar month [Add to Longdo]
[おとうとご, otoutogo] (n) your younger brother [Add to Longdo]
殺し[おとうとごろし, otoutogoroshi] (n) killing a younger brother; fratricide [Add to Longdo]
[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n,adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) [Add to Longdo]
子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、のには多めについでね」 [M]
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、山に駆け上がったことを後悔していない。」とは答えた。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."「私の意見では」が言った。「あなたは間違っている」。
The two brother couldn't get along with each other.2人の兄はお互いに仲良くやっていくことができなかった。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄は協力して食事をこしらえた。
That boy over there will be Tom's brother.あそこにいる男の子はトムのでしょう。
I mistook you for your brother.あなたと君の兄を間違えた。 [M]
Do you have any brothers?あなたには兄がいますか。
You have two brothers.あなたには二人の兄がいます。
How tall is your youngest brother?あなたの一番下のは背丈がどのくらいですか。
Stop playing tricks on your brother.あなたのにいたずらするのをやめなさい。
Can you tell Tom from his twin brother?あなたはトムと彼のふたごの兄とを区別できますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet her, brother![CN] 去迎接她,兄 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He says his cousin speaks English, follow him.[JA] 私ハデキナイガ 従兄ノほせハ話スヨ ツイテ キナサイ The Hitch-Hiker (1953)
Little fella.[CN] 小 Sling Blade (1996)
Trusty, I says,[CN] 查 Lady and the Tramp (1955)
My brother's safe in the clear and he doesn't know it.[JA] もう安全なのに は知らない Hollow Triumph (1948)
- Hey, man.[CN] - 好兄 Two for the Road (2006)
I'm trying to locate my brother.[JA] を探してます Hollow Triumph (1948)
That's my brother.[JA] これがです Hollow Triumph (1948)
Your younger brother is dead![CN] 你的死了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
on a nice bed, wearing nice clothes, eating good food![CN] 吃好的东西 我是你 Episode #1.5 (2004)
Brother.[CN]  Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)
I admire your discretion, Miss Foster.[JA] 社長のスタンリーと 親しいようだな D.O.A. (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おとうと, otouto] juengerer_Bruder [Add to Longdo]
[おとうとぶん, otoutobun] wie_ein_juengerer_Bruder, aufgenommen_werden [Add to Longdo]
[ていまい, teimai] juengere_Geschwister [Add to Longdo]
[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top