Search result for

โดยทันที

(31 entries)
(0.0453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยทันที-, *โดยทันที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But for the sake of the child she must begin her lying-in, immediately.แต่เพื่อเห็นแก่ทารกในครรภ์ นางจะต้องเริ่มนอนพักผ่อนบนเตียง โดยทันที The Other Boleyn Girl (2008)
- For today, our topic that's a developing story for you, we will bring you any new information as we get it...เราจะจับตาดูสถานการณ์ต่อไป ถ้ามีความคืบหน้าอะไร เราจะรายงานโดยทันทีค่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And that all sports teams representing South Africa shall be known forthwith as the Proteas.และให้ทุกทีมกีฬาที่เป็นตัวแทน.. ของแอฟริกาใต้.. ...ให้ถูกเรียกใหม่โดยทันที... Invictus (2009)
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm seeking preliminary relief for the immediate seizure of property.ฉันกำลังขอคำสั่งปลดปล่อยเพื่อการยึดคืนสินทรัพย์โดยทันที Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
- You are kidding me. - Swear to God.หลังจากนั้น วันหนึ่งเธอก็ทำมันโดยทันที When the Levee Breaks (2009)
Or what if we instantly love him,หรือถ้าเราชอบเขาโดยทันที Gone with the Will (2009)
He'll walk out of here with nothing. He'll be out of the country in a heartbeat.เขาเดินออกมาโดยที่ไม่มีอะไร เขาจะหนีออกนอกประเทศโดยทันที The Culling (2009)
Stay here. She may need to get out fast.อยู่ที่นี่นะ เธออาจจะต้องรีบหนีโดยทันที Na Triobloidi (2009)
The following will result in instant expulsion:ใครฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกโดยทันที สูบบุหรี่ในพื้นที่ Everyone (2009)
And I demand that you release us immediatelyและข้าขอสั่งให้เจ้าปล่อยตัวพวกเราโดยทันที Hostage Crisis (2009)
Order our bombers to destroy the capitol immediately.สั่งให้ฝูงบินทิ้งระเบิดของเรา ทำลายเมืองหลวงโดยทันที Liberty on Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forthwith[ADV] โดยทันทีทันใด (คำทางการ), See also: ทันที, ไม่รีรอ, Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ), Syn. hereupon
hereupon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้, Syn. hereon
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
instantly[ADV] โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
quickly[ADV] โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly
suddenly[ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง,เกิดขึ้นเอง,เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ,โดยสัญชาตญาณ,จากภายใน,โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive,involuntary,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน

German-Thai: Longdo Dictionary
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top