ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอบโต้

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบโต้-, *ตอบโต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบโต้[V] retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบโต้ก. โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม, แก้แค้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That weapon is built by man.อย่าทําบ้า ๆ เจ้าสิ่งนั่นมันไม่ได้ตอบโต้เรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
And the army is attacking crowds with clubs.กองทัพก็ตอบโต้ฝูงชนด้วยตะบอง Gandhi (1982)
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้ Gandhi (1982)
Fighting back will not work.การตอบโต้ไม่ช่วยอะไร Gandhi (1982)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
They expect us to lose heart or to fight back.พวกเขาคิดว่าเราจะเสียกำลังใจ หรือตอบโต้ Gandhi (1982)
we're not going to kill anybody, but you've got to get in close to use them.- เริ่มเข้าสู่ระดับสีเหลือง เปิดระบบตอบโต้เต็มรูปแบบ ระบบตอบโต้พร้อมทำงาน Soul Finger! Spies Like Us (1985)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
I'm sure it will only be a matter of minutes before the president commits to total release.อีกแค่ไม่กี่นาที ประธานาธิบดีจะสั่งตอบโต้เต็มรูปแบบ Spies Like Us (1985)
Naturally, you must expect me to attack with Capo Ferro.เจ้าคิดว่าข้าจะใช้ท่าของคาโป เฟอโรตอบโต้เหรอ? The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[V] สวนตอบ, See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ, Syn. talk back
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counter with[PHRV] ตอบโต้, See also: สวนกลับ
retaliate[VI] ตอบโต้, See also: โต้ตอบ, แก้แค้น, Syn. reciprocate, revenge
retort[VT] โต้ตอบ, See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน, Syn. rejoin, riposte
riposte[VI] ตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. respond, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite

English-Thai: Nontri Dictionary
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
offset(vt) ชดเชย,ตอบแทน,ตอบโต้,วางเคียงกัน
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top