Search result for

ตอบโต้

(37 entries)
(0.056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบโต้-, *ตอบโต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบโต้[V] retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบโต้ก. โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม, แก้แค้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The planet is pushing back.แง่งงงงงงงงงงง ดาวมันตอบโต้ อะไรนะ? Dead Space: Downfall (2008)
Boy, this is a lot more fun when they're not shooting back.สนุกเป็นบ้า ก็ตรงที่มันตอบโต้ไม่ได้นี่ล่ะ Shadow of Malevolence (2008)
You won't stand a chance against that battleship.ท่านไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กับยานรบหรอกนะ Shadow of Malevolence (2008)
-Sir, we have to respond.-ท่านครับ,เราต้องตอบโต้มันครับท่าน Vantage Point (2008)
They sent us a warning because they want us to react.มันส่งสารขู่มาก็เพราะ อยากให้เราตอบโต้ Vantage Point (2008)
I was studying radar and countermeasures.ผมเรียน เรดาร์ และการตอบโต้ Day of the Dead (2008)
Well, I intend to strike back.ข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะตอบโต้มัน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Decon counterattack.** ดีคอน โจมตีตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Listen, it's gonna be fine.ลื่นไหลไร้สาระใหม่ ๆ ได้เรื่อย ดังนั้น คุณต้องพร้อมที่จะตอบโต้ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[V] สวนตอบ, See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ, Syn. talk back
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counter with[PHRV] ตอบโต้, See also: สวนกลับ
retaliate[VI] ตอบโต้, See also: โต้ตอบ, แก้แค้น, Syn. reciprocate, revenge
retort[VT] โต้ตอบ, See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน, Syn. rejoin, riposte
riposte[VI] ตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. respond, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite

English-Thai: Nontri Dictionary
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
offset(vt) ชดเชย,ตอบแทน,ตอบโต้,วางเคียงกัน
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top