Search result for

ปานกลาง

(48 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปานกลาง-, *ปานกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานกลาง[ADV] moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานกลางว. ขนาดกลาง, ไม่มากไม่น้อย, พอสมควร, อยู่ระหว่างที่สุด ๒ ฝ่าย เช่นระหว่างสูงกับต่ำ ใหญ่กับเล็ก มากกับน้อย ฉลาดกับโง่.
ถ่าวปานกลาง เช่น เอามาปรกิดชิดชนเป็นตนพระพุทธรูบอนนใหญ่อนนถ่าวอนนราม (จารึกวัดศรีชุม).
พอใช้ปานกลาง, พอสมควร, เช่น มีฐานะดี พอใช้ รวยพอใช้ เก่งพอใช้
ราม ๑ปานกลาง, พอดีพองาม, เช่น มีพิหารอันราม มีพระพุทธรูปอันราม (จารึกสยาม).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
commonปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Degreeปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง *batteries not included (1987)
As a result, the grades are all mediocre.คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง Wild Reeds (1994)
I'm picking up a moderate vibration.ฉันหยิบขึ้นมาสั่นสะ เทือนในระดับปานกลาง Contact (1997)
This is totally decent, and it's 300. Wow! This shit is top of the line.อันนี้เกรดปานกลาง 300 เหรียญ ไอ้เชี่ยนี่เป็นรุ่นท้อปเลย American Beauty (1999)
So, it's one medium pie, no mozzarella, extra olives and extra anchovies, which amounts to $11.95.ที่สั่ง, สุกปานกลาง ไม่ใส่ โมซซาเรล่า, เพิ่มน้ำมันมะกอกและเพิ่มแอนโชวี่ ทั้งหมดราคา 11.95 ดอลล่า Transporter 2 (2005)
Seven billy goats gruff, medium rare.เสียงร้องแกะตัวผู้เจ็ดตัว สุกปานกลาง Happily N'Ever After (2006)
It's not my fault that so many people are willing to settle for mediocrity.มันก็ไม่ใช่ความผิดของแม่นี่ ที่คนเยอะแยะ ยอมที่จะมีคุณภาพแค่ปานกลาง That Night, a Forest Grew (2007)
Got a big drinker,medium drinker, now I got a no-drinker.ได้คนดืมหนัก กับคนดืมปานกลางแล้ว ตอนนี้ก็ได้คนไม่ดื่มแล้ว The Right Stuff (2007)
It's an intermediate level move. Watch itยากขึ้นมาอีกหน่อย เป็นท่าระดับปานกลางน่ะ ดูซะ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
What I do, I cut this in strips, and then we gonna cut this...กับน้ำมันมะกอก ใช้ความร้อนปานกลาง จากนั้นที่ผมจะทำคือ ตัดออกมาเป็นเส้น Twilight (2008)
Medium rare with...สุกปานกลาง Chuck Versus the Cougars (2008)
New York steak, medium rare.นิวยอร์คสเต็ค สุกปานกลาง Chuck Versus the Ex (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปานกลาง[adj.] (pānklāng) EN: moderate ; medium   FR: moyen ; modéré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
fair[ADJ] ปานกลาง, See also: ค่อนข้างดี, Syn. average
middle[ADJ] ปานกลาง, See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ, Syn. average, central, halfway, in-between
middling[ADJ] ปานกลาง, Syn. mediocre, ordinary, average
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
temperate[ADJ] พอควร, See also: ปานกลาง, Syn. medium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
mediocre(มีดิโอ'เคอะ) adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง,ไม่ดีไม่เลว,สามัญ,เกือบไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top