Search result for

ปานกลาง

(48 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปานกลาง-, *ปานกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานกลาง[ADV] moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานกลางว. ขนาดกลาง, ไม่มากไม่น้อย, พอสมควร, อยู่ระหว่างที่สุด ๒ ฝ่าย เช่นระหว่างสูงกับต่ำ ใหญ่กับเล็ก มากกับน้อย ฉลาดกับโง่.
ถ่าวปานกลาง เช่น เอามาปรกิดชิดชนเป็นตนพระพุทธรูบอนนใหญ่อนนถ่าวอนนราม (จารึกวัดศรีชุม).
พอใช้ปานกลาง, พอสมควร, เช่น มีฐานะดี พอใช้ รวยพอใช้ เก่งพอใช้
ราม ๑ปานกลาง, พอดีพองาม, เช่น มีพิหารอันราม มีพระพุทธรูปอันราม (จารึกสยาม).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
commonปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Degreeปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's passing his subjects. He has average grades.ผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับปานกลาง Doubt (2008)
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง Up in the Air (2009)
So for lunch I would love a 20 ounce porter steak, medium, maybe a little charred.มื้อกลางวันผมชอบกินสเต็กหมู 20 ออนซ์ สุกปานกลาง หรือย่างไฟอ่อน ๆ Law Abiding Citizen (2009)
I got dibs on the breast.เรามีทั้งสุกนิดหน่อย สุกปานกลาง และกรอบนอกนุ่มในร้อนๆ Phoenix (2009)
Medium height, medium weight.ความสูงปานกลาง น้ำหนักก็ปานกลาง Better Call Saul (2009)
Mostly white and middle class.ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว ฐานะปานกลาง Bloodline (2009)
In his everyday life, With everyone Except his partner.ฉลาดปานกลาง และอารมณ์แปรปรวน Conflicted (2009)
And the guys in the middle are never there.คนฐานะปานกลางไม่เคยได้เข้าไป Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Yeah, medium velocity.ใช่ การกระจายตัว อยู่ในอัตราปานกลาง Bone Voyage (2009)
Produced medium-velocity spatter, average range.เกิดรอยเลือดกระจายตัว อัตราความเร็วปานกลาง, ทิศทางเสมอกัน Bone Voyage (2009)
You're holding two moderate spell cards, a small rock and a potion of Zancor, which will be about as much help as an air conditioner on the ice planet Hoth.นายถือไพ่คาถาปานกลางสองใบ จุลอัคคีกับยาพิษของซานคอร์ ซึ่งไม่ต่างกับเอาแอร์คอนดิชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Fair to middling.ปานกลางถึงค่อนข้างดี Sabotage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปานกลาง[adj.] (pānklāng) EN: moderate ; medium   FR: moyen ; modéré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
fair[ADJ] ปานกลาง, See also: ค่อนข้างดี, Syn. average
middle[ADJ] ปานกลาง, See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ, Syn. average, central, halfway, in-between
middling[ADJ] ปานกลาง, Syn. mediocre, ordinary, average
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
temperate[ADJ] พอควร, See also: ปานกลาง, Syn. medium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
mediocre(มีดิโอ'เคอะ) adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง,ไม่ดีไม่เลว,สามัญ,เกือบไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top