ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mediate-

M IY1 D IY0 EY2 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mediate, *mediate*
Possible hiragana form: -めぢあて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediate[VI] เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate[VT] ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate[ADJ] ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle

English-Thai: Nontri Dictionary
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediate-อาศัยสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel.ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด. Ghost in the Shell (1995)
When two people get into fight, there's somebody to mediate it.เวลามีคน 2 คนทะเลาะ ก็จะมี 1 คนที่จะทำตัวเป็นกลาง Bomui walcheu (2006)
to which I say... "You weren't there." Jeffrey, you have to come mediate Troy and Abed."คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์" เจฟฟรี่ เธอต้องช่วยไกล่เกลี่ยทรอยกับอาเบด Pillows and Blankets (2012)
Is that why you asked me to come down here, Mr. Queen, to mediate your job title?นั่นคือสิ่งทีคุณจะเรียกผมลงมาฟังเหรอคุณควีน? เพื่อมาบอกว่าพวกคุณมีตำแหน่งอะไรเนี่ยนะ? Crucible (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediateHe mediated between the two parties.
mediateThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกล่เกลี่ยคู่กรณี[v. exp.] (klaiklīa khūkaranī = klaiklīa khūkøranī ) EN: mediate   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATE    M IY1 D IY0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediate    (v) mˈiːdɪɛɪt (m ii1 d i ei t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Mediated}; p. pr. &
   vb. n. {Mediating}.] [LL. mediatus, p. p. of mediare to
   mediate. See {Mediate}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To be in the middle, or between two; to intervene. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To interpose between parties, as the equal friend of each,
    esp. for the purpose of effecting a reconciliation or
    agreement; as, to mediate between nations.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. t.
   1. To effect by mediation or interposition; to bring about as
    a mediator, instrument, or means; as, to mediate a peace.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into two equal parts. [R.] --Holder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, a. [L. mediatus, p. p. of mediare, v. t.,
   to halve, v. i., to be in the middle. See {Mid}, and cf.
   {Moiety}.]
   1. Being between the two extremes; middle; interposed;
    intervening; intermediate. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting by means, or by an intervening cause or instrument;
    not direct or immediate; acting or suffering through an
    intervening agent or condition.
    [1913 Webster]
 
   3. Gained or effected by a medium or condition. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       An act of mediate knowledge is complex. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mediate
   adj 1: acting through or dependent on an intervening agency;
       "the disease spread by mediate as well as direct contact"
       [ant: {immediate}]
   2: being neither at the beginning nor at the end in a series;
     "adolescence is an awkward in-between age"; "in a mediate
     position"; "the middle point on a line" [syn: {in-between},
     {mediate}, {middle}]
   v 1: act between parties with a view to reconciling differences;
      "He interceded in the family dispute"; "He mediated a
      settlement" [syn: {intercede}, {mediate}, {intermediate},
      {liaise}, {arbitrate}]
   2: occupy an intermediate or middle position or form a
     connecting link or stage between two others; "mediate between
     the old and the new"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top