Search result for

ประเดี๋ยวนี้

(5 entries)
(0.4173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเดี๋ยวนี้-, *ประเดี๋ยวนี้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ประเดี๋ยวนี้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ประเดี๋ยวนี้*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเดี๋ยวนี้[ADV] immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเดี๋ยวนี้น. เวลานี้, ในเวลานี้, ทันที, เดี๋ยวนี้ ก็ว่า.
เดี๋ยวนี้น. เวลานี้, ในเวลานี้, ทันที, ประเดี๋ยวนี้ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top