ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -登-, *登*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
録官[とうろくかん] registrar

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[登, dēng, ㄉㄥ] to rise, to mount, to board, to climb
Radical: Decomposition: 癶 (bō ㄅㄛ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] legs,  Rank: 817

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record, #3,603 [Add to Longdo]
[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] to land; to come ashore (used of typhoon), #3,685 [Add to Longdo]
[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] login; register, #5,617 [Add to Longdo]
[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine), #5,856 [Add to Longdo]
[dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ, ] to climb over; to ascend onto; to mount, #5,968 [Add to Longdo]
[dēng shān, ㄉㄥ ㄕㄢ, ] to climb a mountain; climbing; mountaineering, #11,704 [Add to Longdo]
[dēng jī, ㄉㄥ ㄐㄧ, / ] to board a plane, #14,356 [Add to Longdo]
[pān dēng, ㄆㄢ ㄉㄥ, ] to climb; to pull oneself up; to clamber; to scale; fig. to forge ahead in the face of hardships and danger, #16,424 [Add to Longdo]
[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, / ] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000, #16,776 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のぼる, noboru] (vt) ปีน
[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうき, touki] จดทะเบียน
録資本金[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน
録官[とうろくかん, tourokukan] นายทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のぼる, noboru] Thai: ปีน
[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register
[とうろく, touroku] Thai: ขึ้นทะเบียน English: entry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とういん, touin] (n,vs) attendance at the House (Diet) [Add to Longdo]
下校[とうげこう, tougekou] (n) path to and from school; way to school [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n) passing the civil service examination [Add to Longdo]
華殿;花殿[とうかでん, toukaden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n,vs) registry; registration; (P) [Add to Longdo]
記所[とうきしょ, toukisho] (n) registry office [Add to Longdo]
記番号欄[とうきばんごうらん, toukibangouran] (n) registry number column [Add to Longdo]
記簿[とうきぼ, toukibo] (n) register [Add to Longdo]
記料[とうきりょう, toukiryou] (n) registration fee [Add to Longdo]
[とうきょく, toukyoku] (n,vs) (Imperial) accession [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How do you go to school?" "By bus."「どのように校しているのですか」「バスです」
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくてっていられないね」と男の子は言いました。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のように木にった。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間って、ついに山頂に到達することに成功した。
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは岩りをしている時に、落下してあしを折りました。
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿蘇山にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士山にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士山をったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Yari?あなたは槍ヶ岳にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは富士山にったことがありますか。
Don't climb that ladder - it's not secure.あのはしごにはるな。安全ではない。
We are going to climb that mountain.あの山に私達はるつもりです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, they landed a starship, and they shared dinner with the Captain.[CN] 它们要呼吸空气 你知道的 它们上飞船 它们与船长共餐 Can We Live Forever? (2011)
The membership card is from a netcafe in West Shinjuku.[CN] 会员卡记在『网咖王国』西新宿店 The Wings of the Kirin (2011)
Dude named Jayden Stephens.[CN] 那人叫傑·史蒂芬 Rhapsody in Red (2011)
- You're not gonna stop.[JA] 不校はダメ CounterPunch (2017)
Master Chang Hsien![CN] 即将 The Great Magician (2011)
- Who? Me? - I done stopped going before.[JA] 前は不校だったよ CounterPunch (2017)
To trust him. Your husband first logged on to SideEncounters in April of 2009.[CN] 你丈夫于2009年4月首次陆邂逅网 Getting Off (2011)
The article you wrote in the weekly was excellent.[CN] 之前你在杂志上刊的报导,写得很好 The Wings of the Kirin (2011)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (千葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 場人物の名前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
Sun Bin understands you will become a Queen tomorrow[CN] 你明天台拜将,我不能去 The Warring States (2011)
Beautiful for a wedding. I've hiked there.[CN] 辦婚禮的好地方 我在那過山 The Red Mile (2011)
And when it's time to really step things up, that's what's gonna happen, I'm gonna go over that hill, and do what I gotta do, climb the next mountain.[JA] ステップアップの時が来たら 今の山を乗り越えて 次の山をり始める CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]
録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access [Add to Longdo]
録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
録集原文[とうろくしゅうげんぶん, tourokushuugenbun] library text [Add to Longdo]
録集名[とうろくしゅうめい, tourokushuumei] library-name [Add to Longdo]
録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぼる, noboru] klettern_auf, besteigen [Add to Longdo]
[とうじょう, toujou] Buehnenauftritt, Auftritt [Add to Longdo]
[とざん, tozan] das_Bergsteigen [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Ernennung, Befoerderung [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Ernennung, Anstellung [Add to Longdo]
[とうき, touki] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
[とうろく, touroku] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top