Search result for

*prime*

(385 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prime, -prime-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. top, superior
prime[ADJ] ที่มาลำดับแรก, Syn. earliest, beginning
prime[ADJ] ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
prime[N] ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
prime[VT] เตรียมพร้อมไว้
prime[VI] เตรียมพร้อมไว้
prime[VT] อัดดินระเบิด (พร้อมที่จะยิง), See also: ใส่ดินระเบิด
primer[N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer[N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้
primeval[ADJ] ที่มาจากยุคแรกๆ, Syn. ancient, primitive
primeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ
prime rate[N] อัตราดอกเบี้ย, Syn. prime interest rate, prime lending rate
prime time[N] ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
prime with[PHRV] เตรียมให้พร้อม
prime with[PHRV] เตรียมเสนอ
prime with[PHRV] เติม (อาหาร,เครื่องดื่ม)
prime mover[IDM] แรงผลักดันสำคัญ
prime number[N] จำนวนเฉพาะ, See also: เลขที่หารลงตัวได้ด้วยเลข 1 หรือตัวของมันเอง
prime meridian[N] เส้นแวงแรกที่พาดผ่านตำบล Greenwich ของอังกฤษ
prime minister[N] นายกรัฐมนตรี, Syn. PM, leader
in the prime of life[IDM] ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
in one's or its prime[IDM] ช่วงที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary

English-Thai: Nontri Dictionary
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime divisorตัวหารเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime fieldฟีลด์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime polynomialพหุนามเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime; prime numberจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relatively prime numbersจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Deputy Premier; Deputy Prime Ministerรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Prime Minister; Deputy Premierรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welding primerสารรองพื้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women prime ministers นายกรัฐมนตรีสตรี [TU Subject Heading]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Prime Tapioca Chipsมันเส้นสะอาด [การค้าระหว่างประเทศ]
Prime costต้นทุนขั้นต่ำ [การบัญชี]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
prime numberจำนวนเฉพาะ, จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย

primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sub-prime (n) ลูกหนี้คุณภาพต่ำ, ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินต่ำ แต่ยังอยู่ในระดับที่ให้กู้เงินได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If our intel's correct, you're our prime candidateถ้าเกิดเราคิดถูก นายคือตัวแทนที่เลิศที่สุดของปีต่อไป New Haven Can Wait (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
And still at your prime of 57.ทั้งๆที่คุณเพิ่ง 57 Beethoven Virus (2008)
Prime Entertainment presentsPrime Entertainment presents Baby and I (2008)
A Prime Entertainment productionA Prime Entertainment production Baby and I (2008)
How about the Prime Minister?นายกรัฐมนตรีเลยเป็นไง The Bank Job (2008)
Round of C4 and primer.ซี 4 กับ ชนวน Rambo (2008)
Tell me about it. I'm in my prime here.ว่ามาสิ ฉันกำลังจะตายอยู่แล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น Day of the Dead (2008)
He's on a secure line with Prime Minister Motobo.กําลังโทรคุย\ กับนายกรัฐมนตรี มาโตโบ้ 24: Redemption (2008)
Mr. Prime Minister, this news has caught us all by surprise.ท่านนายก ข่าวนี้ทําให้เราแปลกใจ 24: Redemption (2008)
I am sorry, Mr. Prime Minister, but I have to cut this short.ขออภัย , ท่านนายก ผมต้องขอวางสายก่อน 24: Redemption (2008)
... whichiswhyPrimeMinisterMotobo is asking for our military assistance.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายกฯมาโตโบ้ถึงร้องขอการช่วยเหลือทางทหารจากเรา 24: Redemption (2008)
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
Not much Prime Minister.ไม่เท่าไรครับท่าน Quantum of Solace (2008)
Prime Minister this is my very last battleมหาเสนา นี่เป็นการรบครั้งสุดท้ายของข้าแล้ว Three Kingdoms (2008)
Prime Minister instructedคำสั่งของท่านมหาเสนา Three Kingdoms (2008)
Prime Minister saidท่านมหาเสนาบอกว่า Three Kingdoms (2008)
How could Prime Minister Zhuge treat you like this?ทำไม มหาเสนาจูกัดเหลียง ทำกับท่านแบบนี้ ? Three Kingdoms (2008)
Prime Minister Zhuge has always followed his military agendaมหาเสนา จูกัดเหลียง ใช้กลศึกแบบนี้ตลอดมา Three Kingdoms (2008)
Tell the Prime Minister that I have recovered the long lost memories of the pastบอกท่านมหาเสนาว่า ข้าหาความรู้สึกที่ดีในอดีตพบแล้ว Three Kingdoms (2008)
You barely touched your prime rib.คุณร้อนตัวไปเองต่างหาก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You need to go be with Optimus Prime and the others.นายควรจะไปฮยู่กับ ออฟติมัส ไพร์ม และคนอื่นๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You're Optimus Prime. You don't need me.คุณน่ะ ออฟติมัส ไพร์ม คุณไม่ต้องการผมหรอก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Prime sonar now holds six contacts and they're coming up fast.ตอนนี้โซน่าวัตถุ 6 จุด ตอนนี้เคลื่อนตัวเข้ามาเร็วมากครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
For millenia, I have dreamed of my return to that wretched planet, where I too was once betrayed, by the Primes I call my brothers.ดาวเคราะห์สวะดวงนั้น ที่เมื่อครั้งอดีตข้าถูกหักหลัง ด้วยไพรม์ ผู้ที่ข้าเรียกว่าเป็นพี่น้อง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Only a Prime can defeat me, and now only one remains.และมีแต่ไพรม์เท่านั้นที่โค่นข้าได้ ซึ่งบัดนี้เหลือเพียงหนี่งเท่านั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
At last, Prime is dead.ไพร์มก็ตาย ในที่สุดจนได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's the language of the Primes.นั่นภาษาของไพร์ม. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You see, in the beginning, there were seven Primes, our original leaders.ใช่. พวกเราเริ่มต้นจากไพร์มเจ็ดชีวิต ผู้นำชุดแรกของเรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Primes set out with one rule:แต่ไพร์มตั้งกฎข้อหนึ่ง: Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And if he finds the Tomb of the Primes, your world will be no more.และถ้าเค้าค้นพบขุมทรัพย์แห่งไพร์ม โลกของเจ้าก็จะถึงกาลดับสูญ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Only a Prime can defeat the Fallen.ไพร์มเท่านั้น ที่ยับยั้งฟอลเล็นได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Optimus Prime?ออปติมัส ไพร์ม? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So you met a Prime?นี่เจ้าเคยได้เห็นไพร์ม ด้วยเหรอ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Without a Prime, it's impossible.ไม่มีไพร์ม ก็ไม่มีทาง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Tomb of the Primes.สุสานแห่งไพร์ม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Master, sorry to be the bearer of bad news, but the soldiers brought the body of Prime.อาจารย์ ขอโทษ ที่มีข่าวร้ายมาบอก แต่พวกทหารเอา ร่างของไพร์มมา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A living Prime!ไพร์มตัวเป็นๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Get up, Prime!ลุกขึ้นซิ ไพร์ม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I am Optimus Prime, and I send this message so that our past will always be remembered.ข้า นาม ออฟติมัส ไพรม์ ขอกระจายสารชิ้นนี้ เพื่อจารึกอดีตของเรา ให้ถูกจดจำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yeah, I'm, I'm going to be reporting in this evening's broadcast that a rogue ex-federal agent named Jack Bauer is the prime suspect in the murder of Ryan Burnett.ใช่ ผมกำลังจะทำรายงานในคืนนี้ เรื่องอดีต จนท. แจ็ค บาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm gonna be reporting in this evening's broadcast that a rogue ex-federal agent named Jack Bauer is the prime suspect in the murder of Ryan Burnett.เพื่อผมจะได้รายงาน ในช่วงข่าวภาคค่ำนี้ เรื่องอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาล ชื่อ แจ๊ค บาวเออร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Under the leadership Of prime minister ule motobo.ภายใต้ผู้นำ นายกรัฐมนตรีอูเล มาโทโบ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Now forgive me, prime minister,ขออภัยนะคะ ท่านนายก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Former prime minister ule motobo will be reinstatedนายกรัฐมนตรีอุเล มาโทโบ จะกลับมารับตำแหน่งเดิม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Find Tom Hanniger. They're our prime suspects.ไปเร็ว ไปเร็ว My Bloody Valentine (2009)
And bingo. Russian Prime Minister Zhukov.และนี่ไง นายกรัฐมาตรีรัสเซีย ซูคอฟ Ninja Assassin (2009)
Two hot colleagues in their sexual prime.เพื่อนร่วมงานสองคนที่เร้าร้อนในเรื่องเพศ Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primeAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
primeHe aspired to the position of Prime Minister.
primeHe had an interview with the Prime Minister.
primeHe had the ambition to be prime minister.
primeHe is in the prime of life.
primeHe is now in the prime of manhood.
primeHe is prime minister in name but not in reality.
primeHe was cut down in his prime.
primeHe was forced to resign as prime minister.
primeHis resignation as Prime Minister came as a surprise.
primeIf I were prime minister I'd give Clinton a good talking to.
primeIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.
primeMilitary personnel are prime targets of car salespeople.
primeMr Koizumi succeeded Mr Mori as prime minister.
primeMr Suzuki, who is a former Prime Minister, will be chairman of the committee.
primeMy goal in life is to be Prime Minister.
primeOf course it's difficult to gain access to the Prime Minister.
primeOur Prime Minister is scheduled to meet with the Chinese Prime Minister tomorrow.
primePrime Minister Koizumi said: "there are people who say that because it's unconstitutional, I should not pray at the Yasukuni Shrine".
primeSafety is a matter of Prime importance.
primeShe is 35 years old and in the prime of life.
primeShe is now in the prime of womanhood.
primeSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
primeThat's a matter of prime importance.
primeThe Abe Cabinet is the Cabinet inaugurated by Shinzo Abe, appointed as the Japan's 90th Prime Minister.
primeThe clever doctor was able to cure the Prime Minister's illness.
primeThe country respects the Prime Minister.
primeThe foreign minister will act for the Prime Minister in his absence.
primeThe Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.
primeThe news of the prime minister's resignation took us by surprise.
primeThe newspaper reports the prime minister has died of cancer.
primeThe present Prime minister was not present at the ceremony.
primeThe prime means of communication for cats is body language.
primeThe Prime Minister announced that he would resign within a few weeks.
primeThe prime minister appointed them to key Cabinet posts.
primeThe prime minister appoints the members of his cabinet.
primeThe Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.
primeThe prime minister directly confronted the challenges of his political opponents.
primeThe Prime Minister dissolved the Diet.
primeThe prime minister dissolved the Diet.
primeThe Prime Minister dwelt upon the financial crisis.
primeThe Prime minister fell from favor with the people.
primeThe Prime Minister has resigned.
primeThe Prime Minister has resigned yesterday.
primeThe Prime Minister has won his services as Minister for Justice.
primeThe Prime Minister held a press conference yesterday.
primeThe prime minister hinted at the possibility of an early election.
primeThe Prime Minister holds a press conference tomorrow.
primeThe Prime Minister is feeling the heat over his statement.
primeThe Prime Minister is invested with incredible powers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นร[N] Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
สปน.[N] Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สลน[N] The Secretariat of the Prime Minister, Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี[N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
สมัยดึกดำบรรพ์[N] primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai definition: เวลานานมาแล้ว
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
ลงพื้น[V] prime, Thai definition: เอาวัตถุฉาบทาลงบนพื้น ก่อนที่จะเขียนลวดลายหรือทาน้ำมัน
อัครมหาเสนาบดี[N] prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าเสนาบดี
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน., Example: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office, Example: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
สำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Prime Minister, Syn. นร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
ชั้นหนึ่ง[ADJ] prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ
ซ้อมพยาน[V] prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เขาท่องเที่ยวเข้าไปในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เราเดินเลยทุ่งเข้าไปถึงในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
ธัญ[ADJ] good, See also: excellent, superb, superior, premium, best, top, prime, fine, wonderful, Syn. รุ่งเรือง, ดี, เลิศ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ดึกดำบรรพ์[N] prehistory, See also: ancient time, primeval period, Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม, Ant. สมัยใหม่, ปัจจุบัน, Example: มนุษย์มีความเชื่อถือผีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์
พยานเอก[N] prime witness, Example: อัยการต้องเอาตัวพยานเอกไปซ่อนไว้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพยานเอง, Count unit: ปาก, คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ช่างพิมพ์[n.] (chang phim) EN: printer   FR: imprimeur [m]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จำนวนเฉพาะ[n. exp.] (jamnūan chaphǿ) EN: prime number   FR: nombre premier [m]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR:primer
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back   FR: retenir ; réprimer
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ลง[v.] (long) EN: publish ; print   FR: imprimer
ลงคะแนน[v.] (longkhanaēn) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot   FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงพื้น[v.] (longpheūn) EN: prime ; apply a primer   FR: appliquer un apprêt
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
ไม่เลือกใคร[v. exp.] (mai leūak khrai) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ไม่ลงคะแนน[v. exp.] (mai long khanaēn) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
มาก่อน[v. exp.] (mā køn) EN: come first   FR: précéder ; venir avant ; venir en tête ; venir d'abord ; primer ; prévaloir
เม็ดยา[n. exp.] (met yā) FR: cachet [m] ; comprimé [m]
โมทนาคุณ[X] (mōthanākhun) FR: exprimer de la gratitude
นายก[n.] (nāyok) EN: Prime Minister ; Premier   FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรี[n. exp.] (nāyokratthamontrī) EN: Prime Minister ; Premier   FR: Premier ministre [m]
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เงินรางวัลพิเศษ[n. exp.] (ngoen rāngwan phisēt) EN: bonus   FR: prime [f ] ; bonus [m]
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues   FR: être déprimé ; être démoralisé
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent   FR: déprimé ; démoralisé
ปืนลม[n. exp.] (peūnlom) EN: air gun   FR: carabine à air comprimé [f]
ปืนไรเฟิลอัดลม[n. exp.] (peūn raifoēl at lom) EN: air rifle   FR: carabine à air comprimé [f]
พยานเอก[n. exp.] (phayān ēk) EN: principal witness ; prime witness ; key witness   FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type   FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangseū) EN: print ; print a book ; publish   FR: imprimer ; publier
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen thī raleuk) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir   FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
พิมพ์ซ้ำ[v. exp.] (phim sam) EN: reprint   FR: réimprimer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIME    P R AY1 M
PRIMES    P R AY1 M Z
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMED    P R AY1 M D
PRIMECO    P R AY1 M K OW2
PRIMEAU    P R IH2 M OW1
PRIME'S    P R AY1 M Z
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
PRIMEVAL    P R AY0 M IY1 V AH0 L
PRIMEAUX    P R IH2 M OW1
PRIMETIME    P R AY1 M T AY2 M
PRIMESTAR    P R AY1 M S T AA2 R
PRIMEBANK    P R AY1 M B AE2 NG K
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
PRIMENEWS    P R AY1 M N UW1 Z
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prime    (v) (p r ai1 m)
primed    (v) (p r ai1 m d)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primes    (v) (p r ai1 m z)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)
primeval    (j) (p r ai1 m ii1 v @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}prime cost [Add to Longdo]
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover [Add to Longdo]
in der Blüte der Jahrein the prime of life [Add to Longdo]
Einführung {f}primer [Add to Longdo]
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor [Add to Longdo]
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]
Jahr {n} | Jahre {pl} | praktisches Jahr | erfolgreiches Jahr | in den besten Jahren seinyear | years | practical year | banner year | be in the prime of life [Add to Longdo]
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister [Add to Longdo]
Prime {f}keynote; tone [Add to Longdo]
Primel {n} [bot.] | Primeln {pl}primula; primrose | primroses [Add to Longdo]
Primzahl {f} [math.]prime number [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}primeness [Add to Longdo]
Zündsatz {m}priming charge; primer [Add to Longdo]
besoffenprimed [Add to Longdo]
macht scharfprimes [Add to Longdo]
machte scharfprimed [Add to Longdo]
urzeitlich {adj}primeval; primaeval [Add to Longdo]
urzeitlich {adv}primevally [Add to Longdo]
von größter Bedeutungof prime importance [Add to Longdo]
wesentlichst {adv}primely [Add to Longdo]
am wichtigstenprime [Add to Longdo]
Er ist im besten Alter.He's in his prime. [Add to Longdo]
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei [Add to Longdo]
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
プライム[, puraimu] (n) prime [Add to Longdo]
プライムタイム[, puraimutaimu] (n) prime time; (P) [Add to Longdo]
プライムレート[, puraimure-to] (n) prime (lending) rate; (P) [Add to Longdo]
我が世の春[わがよのはる, wagayonoharu] (n) heyday; prime [Add to Longdo]
勤め盛り[つとめざかり, tsutomezakari] (n) the prime of one's career [Add to Longdo]
元を切って売る[もとをきってうる, motowokitteuru] (exp,v5r) to sell under prime cost; to sell at a loss [Add to Longdo]
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
元請け[もとうけ, motouke] (n) prime contract work or contractor [Add to Longdo]
原始[げんし, genshi] (n,adj-no) origin; primeval; (P) [Add to Longdo]
原始林[げんしりん, genshirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P) [Add to Longdo]
原生林[げんせいりん, genseirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [Add to Longdo]
最たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous [Add to Longdo]
宰相[さいしょう, saishou] (n) prime minister; (P) [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]
若盛り[わかざかり, wakazakari] (n) prime of youth [Add to Longdo]
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] (n) {comp} prime record key [Add to Longdo]
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P) [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister [Add to Longdo]
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote [Add to Longdo]
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister [Add to Longdo]
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister [Add to Longdo]
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister [Add to Longdo]
首班[しゅはん, shuhan] (n) head; leader; Prime Minister; (P) [Add to Longdo]
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) [Add to Longdo]
丞相[じょうしょう, joushou] (n) prime minister (in ancient China) [Add to Longdo]
新首相[しんしゅしょう, shinshushou] (n) new prime minister [Add to Longdo]
人生の春[じんせいのはる, jinseinoharu] (n) the flower (prime) of youth; the spring of life [Add to Longdo]
盛り[もり, mori] (n,suf) (1) (ざかり when used as a suffix) peak (e.g. of cherry blossom season); height (e.g. of summer); (2) prime (of one's life); one's best days; (3) rutting; being in heat; (P) [Add to Longdo]
盛時[せいじ, seiji] (n) prime of life; era of national prosperity [Add to Longdo]
盛年[せいねん, seinen] (n) prime of life [Add to Longdo]
先の総理大臣[さきのそうりだいじん, sakinosouridaijin] (n) former prime minister [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-na,n,adj-no) (1) plain, white silk; (2) {math} (See 互いに素) prime; (P) [Add to Longdo]
素イデアル[そイデアル, so idearu] (n) {math} prime ideal [Add to Longdo]
素因数[そいんすう, soinsuu] (n) prime factor [Add to Longdo]
素因数分解[そいんすうぶんかい, soinsuubunkai] (n) prime decomposition; prime factor decomposition [Add to Longdo]
素元[そげん, sogen] (n) {math} prime element [Add to Longdo]
素数[そすう, sosuu] (n) prime number; prime numbers [Add to Longdo]
素体[そたい, sotai] (n) prime field [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
丞相[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] the most senior minister of many kingdoms or dynasties (with varying roles); prime minister [Add to Longdo]
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, ] coprime, relatively prime (math.) [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] former prime minister [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
古杰拉尔[Gǔ jié lā ěr, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Gujral (name); Inder Kumar Gujral (1919-), Indian Janata politician, prime minister 1997-1998 [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]
吴作栋[Wú Zuò dòng, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Goh Chok Tong (Prime Minister of Singapore) [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976 [Add to Longdo]
埃尔多安[Āi ěr duō ān, ㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄢ, / ] Erdogan (name); Recep Tayyip Erdoğan (1954-), Turkish politician, Prime Minister from 2003 [Add to Longdo]
壮年[zhuàng nián, ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. robust years; prime of life; summer; able-bodied (fit for military service); mature (talent, garden etc) [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
孪生素数[luán shēng sù shù, ㄌㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ, / 孿] (math.) twin primes [Add to Longdo]
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006 [Add to Longdo]
宋四大书[Sòng sì dà shū, ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
宫泽喜一[Gōng zé xǐ yī, ㄍㄨㄥ ㄗㄜˊ ㄒㄧˇ ㄧ, / ] Kiichi Miyazawa (former Japanese prime minister) [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (in feudal China) [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006 [Add to Longdo]
小泉纯一郎[Xiǎo quán Chún yī láng, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ ㄧ ㄌㄤˊ, / ] Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006 [Add to Longdo]
尼赫鲁[ní hè lǔ, ㄋㄧˊ ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ, / ] (Jawaharlal) Nehru (first Prime Minister of India) [Add to Longdo]
巴尔克嫩德[Bā ěr kè nèn dé, ㄅㄚ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄋㄣˋ ㄉㄜˊ, / ] Jan Pieter Balkenende (1956-), Prime Minister of the Netherlands from 2002 [Add to Longdo]
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007 [Add to Longdo]
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, ] primer [Add to Longdo]
德乌帕[dé wū pà, ㄉㄜˊ ㄆㄚˋ, / ] Sher Bahadur Deuba (former prime minister of Nepal) [Add to Longdo]
拉法兰[Lā fǎ lán, ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ, / ] Raffarin, prime minister of France under Jacques Chirac [Add to Longdo]
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, / ] apostrophe; prime mark (') [Add to Longdo]
春秋鼎盛[chūn qiū dǐng shèng, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] the prime of one's life [Add to Longdo]
曼德拉[Màn dé lā, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Nelson Mandela (1918-), leader of South African ANC, prime minister of South Africa 1994-1999 [Add to Longdo]
本初子午线[běn chū zǐ wǔ xiàn, ㄅㄣˇ ㄔㄨ ㄗˇ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] the first meridian; the prime meridian [Add to Longdo]
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore) [Add to Longdo]
李斯[Lǐ Sī, ㄌㄧˇ ㄙ, ] Li Si (c. 280-208 BC), Legalist philosopher, calligrapher and Prime minister of Qin kingdom and Qin dynasty from 246 to 208 BC [Add to Longdo]
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM) [Add to Longdo]
李鹏[Lǐ Péng, ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ, / ] Li Peng (1928-), leading PRC politician, prime minister 1987-1998, reportedly leader of the conservative faction advocating the June 1989 Tian'anmen clampdown [Add to Longdo]
村山富市[Cūn shān fù shì, ㄘㄨㄣ ㄕㄢ ㄈㄨˋ ㄕˋ, ] Tomiichi Murayama (former prime minister of Japan) [Add to Longdo]
森喜朗[Sēn Xǐ lǎng, ㄙㄣ ㄒㄧˇ ㄌㄤˇ, ] MORI Yoshirō (1937-), Japanese rugby player and politician, prime minister 2000-2001, famous for numerous gaffes [Add to Longdo]
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998 [Add to Longdo]
次级贷款[cì jí dài kuǎn, ㄘˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] subprime lending; abbr. to 次貸| 次贷 [Add to Longdo]
次贷[cì dài, ㄘˋ ㄉㄞˋ, / ] subprime lending; abbr. for 次級貸款|次级贷款 [Add to Longdo]
波茨坦会议[Bō cí tǎn huì yì, ㄅㄛ ㄘˊ ㄊㄢˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee [Add to Longdo]
浅说[qiǎn shuō, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ, / ] simple introduction; primer [Add to Longdo]
温家宝[Wēn Jiā bǎo, ㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] Wen Jiabao (1942-), Prime Minister of PRC from 2003 [Add to Longdo]
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] hundred family surnames (Song dynasty reading primer) [Add to Longdo]
百家姓[Bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] The Book of Family Names, anonymous Song dynasty reading primer listing 438 surnames, with four syllables to each phrase [Add to Longdo]
盛年[shèng nián, ㄕㄥˋ ㄋㄧㄢˊ, ] the prime of one's life [Add to Longdo]
福田康夫[Fú tián Kāng fū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄤ ㄈㄨ, ] FUKUDA Yasuo (1936-), Japanese LDP politician, prime minister from 2007 [Add to Longdo]
科什图尼察[Kē shí tú ní chá, ㄎㄜ ㄕˊ ㄊㄨˊ ㄋㄧˊ ㄔㄚˊ, / ] Kostunica; Vojislav Kostunica (1944-), Serbian politician, prime minister from 2004 [Add to Longdo]
筛法[shāi fǎ, ㄕㄞ ㄈㄚˇ, ] the sieve method (for primes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, a. [F., fr. L. primus first, a superl.
   corresponding to the compar. prior former. See {Prior}, a.,
   {Foremost}, {Former}, and cf. {Prim}, a., {Primary},
   {Prince}.]
   1. First in order of time; original; primeval; primitive;
    primary. "Prime forests." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       She was not the prime cause, but I myself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is nearly superseded by
      primitive, except in the phrase prime cost.
      [1913 Webster]
 
   2. First in rank, degree, dignity, authority, or importance;
    as, prime minister. "Prime virtues." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. First in excellence; of highest quality; as, prime wheat;
    a prime quality of cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Early; blooming; being in the first stage. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       His starry helm, unbuckled, showed him prime
       In manhood where youth ended.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Lecherous; lustful; lewd. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Marked or distinguished by a mark (') called a prime mark.
 
   Note: In this dictionary the same typographic mark is used to
      indicate a weak accent in headwords, and minutes of a
      degree in angle measurements.
      [1913 Webster]
 
   7. (Math.)
    (a) Divisible by no number except itself or unity; as, 7
      is a prime number.
    (b) Having no common factor; -- used with to; as, 12 is
      prime to 25.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Prime and ultimate ratio}. (Math.). See {Ultimate}.
 
   {Prime conductor}. (Elec.) See under {Conductor}.
 
   {Prime factor} (Arith.), a factor which is a prime number.
 
   {Prime figure} (Geom.), a figure which can not be divided
    into any other figure more simple than itself, as a
    triangle, a pyramid, etc.
 
   {Prime meridian} (Astron.), the meridian from which longitude
    is reckoned, as the meridian of Greenwich or Washington.
    
 
   {Prime minister}, the responsible head of a ministry or
    executive government; applied particularly to that of
    England.
 
   {Prime mover}. (Mech.)
    (a) A natural agency applied by man to the production of
      power. Especially: Muscular force; the weight and
      motion of fluids, as water and air; heat obtained by
      chemical combination, and applied to produce changes
      in the volume and pressure of steam, air, or other
      fluids; and electricity, obtained by chemical action,
      and applied to produce alternation of magnetic force.
    (b) An engine, or machine, the object of which is to
      receive and modify force and motion as supplied by
      some natural source, and apply them to drive other
      machines; as a water wheel, a water-pressure engine, a
      steam engine, a hot-air engine, etc.
    (c) Fig.: The original or the most effective force in any
      undertaking or work; as, Clarkson was the prime mover
      in English antislavery agitation.
 
   {Prime number} (Arith.), a number which is exactly divisible
    by no number except itself or unity, as 5, 7, 11.
 
   {Prime vertical} (Astron.), the vertical circle which passes
    through the east and west points of the horizon.
 
   {Prime-vertical dial}, a dial in which the shadow is
    projected on the plane of the prime vertical.
 
   {Prime-vertical transit instrument}, a transit instrument the
    telescope of which revolves in the plane of the prime
    vertical, -- used for observing the transit of stars over
    this circle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, n.
   1. The first part; the earliest stage; the beginning or
    opening, as of the day, the year, etc.; hence, the dawn;
    the spring. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In the very prime of the world.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Hope waits upon the flowery prime.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. The spring of life; youth; hence, full health, strength,
    or beauty; perfection. "Cut off in their prime."
    --Eustace. "The prime of youth." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is first in quantity; the most excellent
    portion; the best part.
    [1913 Webster]
 
       Give him always of the prime.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. prime, LL. prima (sc. hora). See {Prime}, a.] The
    morning; specifically (R. C. Ch.), the first canonical
    hour, succeeding to lauds.
    [1913 Webster]
 
       Early and late it rung, at evening and at prime.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Note: Originally, prime denoted the first quarter of the
      artificial day, reckoned from 6 a. m. to 6 p. m.
      Afterwards, it denoted the end of the first quarter,
      that is, 9 a. m. Specifically, it denoted the first
      canonical hour, as now. Chaucer uses it in all these
      senses, and also in the sense of def. 1, above.
      [1913 Webster]
 
         They sleep till that it was pryme large.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   5. (Fencing) The first of the chief guards.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) Any number expressing the combining weight or
    equivalent of any particular element; -- so called because
    these numbers were respectively reduced to their lowest
    relative terms on the fixed standard of hydrogen as 1.
    [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
   7. (Arith.) A prime number. See under {Prime}, a.
    [1913 Webster]
 
   8. An inch, as composed of twelve seconds in the duodecimal
    system; -- denoted by [']. See 2d {Inch}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
   {Prime of the moon}, the new moon at its first appearance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, v. i.
   1. To be renewed, or as at first. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Night's bashful empress, though she often wane,
       As oft repeats her darkness, primes again.
                          --Quarles.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve as priming for the charge of a gun.
    [1913 Webster]
 
   3. To work so that foaming occurs from too violent
    ebullition, which causes water to become mixed with, and
    be carried along with, the steam that is formed; -- said
    of a steam boiler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, v. t. [imp. & p. p. {Primed}; p. pr. & vb. n.
   {Priming}.] [From {Prime}, a.]
   1. To apply priming to, as a musket or a cannon; to apply a
    primer to, as a metallic cartridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay the first color, coating, or preparation upon (a
    surface), as in painting; as, to prime a canvas, a wall.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare; to make ready; to instruct beforehand; to
    post; to coach; as, to prime a witness; the boys are
    primed for mischief. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   4. To trim or prune, as trees. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) To mark with a prime mark.
    [1913 Webster]
 
   {To prime a pump}, to charge a pump with water, in order to
    put it in working condition.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top