ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -克-, *克*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄,  Rank: 262

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄎㄜˋ, ] to be able to; to subdue; to restrain; to overcome; gram, #720 [Add to Longdo]
[, ㄎㄜˋ, / ] to subdue; to overthrow, #720 [Add to Longdo]
伊拉[Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] Iraq, #1,692 [Add to Longdo]
[kè fú, ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, ] (try to) overcome (hardships etc); to conquer; to put up with; to endure, #3,817 [Add to Longdo]
[qiǎo kè lì, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] chocolate, #4,394 [Add to Longdo]
思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] tank (military vehicle), #7,082 [Add to Longdo]
[Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine, #7,343 [Add to Longdo]
[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, / ] Mark (name), #7,734 [Add to Longdo]
[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こくくじら, kokukujira] (n) (uk) gray whale (Eschrichtius robutus) [Add to Longdo]
[こっき, kokki] (n,vs,adj-no) self denial; self control; (P) [Add to Longdo]
己心[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial [Add to Longdo]
己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]
己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality [Add to Longdo]
[こくふく, kokufuku] (n,vs) restoration [Add to Longdo]
[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) [Add to Longdo]
[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Lack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.ガンの服には資金不足が重大な障害となっている。
It is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.システム全体を抜本的に変えなければ、この欠点を服することは困難である。
You must overcome the difficulties.その困難を服しなければならない。
Tell me how you got over such troubles?その混乱をどうやって服したか話して下さい。
The girl is getting over mountains of difficulties.その少女は山ほどある困難を服している。
We can get over the problem without difficulty.その問題は難なく服できる。
How to overcome "endaka" is a big problem.円高服は大問題です。
We have to cope with hosts of difficulties.我々は幾多の困難を服しなければならない。
We must get over many difficulties.我々は多くの困難を服しなければならない。
We will have to get over the feeling of helplessness.我々は無力感を服しなければならないであろう。
We helped each other to overcome the difficulties.我々は力を合わせて困難を服した。
You have to overcome the difficulties.君はその困難を服しなければならない。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crash?[CN] 拉舍 Bull Durham (1988)
Ah![CN] 敦刻尔 Irma la Douce (1963)
I shall conquer this.[JA] 服するぞ Episode #1.4 (1995)
Mark![CN] 马! Mournful Unconcern (1987)
The "free gauge" train "Spider E4-600" was developed... to overcome this disparity and run on both gauges.[JA] このゲージの違いを服し あらゆる路線を 1台の車両で自由に走行できる事を 目指し開発されているのが フリーゲージトレイン クモE4−600である Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
To conquer fear, you must become fear.[JA] 恐怖の服には 己が恐怖となれ Batman Begins (2005)
Crease![CN]  Sneakers (1992)
I needed that! You then said, "My troubles are over!"[JA] 〝困難は服したと思うでしょう〟 Creepshow (1982)
- Mike?[CN] 迈 Fast Times at Ridgemont High (1982)
Clean.[CN]  Apocalypse Now (1979)
Mike?[CN] 麦? The Roommates (1973)
- Hm? Here.[CN] 维 A Kind of Loving (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こく, koku] EROBERN [Add to Longdo]
[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
[こくめい, kokumei] -treu, ehrlich, fleissig [Add to Longdo]
[こくふく, kokufuku] Ueberwindung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top