ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -显-, *显*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[显, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 469

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous, #1,554 [Add to Longdo]
[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] clear; distinct; obvious, #484 [Add to Longdo]
[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate, #612 [Add to Longdo]
[xiǎn de, ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙, / ] to seem; to look; to appear, #1,773 [Add to Longdo]
[xiǎn rán, ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] clear; evident; obvious(ly), #1,815 [Add to Longdo]
[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable, #1,984 [Add to Longdo]
示器[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] monitor (computer), #6,863 [Add to Longdo]
[xiǎn xiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] appearance; to appear, #6,922 [Add to Longdo]
示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] display screen, #9,529 [Add to Longdo]
[xiǎn lù, ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] become visible, #10,606 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be so ignorant.[CN] 你别得这么无知 Cavalcade (1933)
See, naturally, as her host...[CN] 想想看,作为招待她的主人  One Hour with You (1932)
One moment, Mr. Plunkett.[CN] 且慢 普朗克 Design for Living (1933)
Tired and haggard, her beauty has not escaped her,[CN] 白丝略憔悴 但天生的丽质却不改当年 Taki no shiraito (1933)
The contorted muscles show that he struggled in the bandages.[CN] 那些扭曲肌肉示他在绷带中挣扎过 The Mummy (1932)
Before the wedding, naturally.[CN] 然.是在婚礼之前的 One Hour with You (1932)
A new prosecutor from Tokyo, a man of talent and insight was coming.[CN] 这次有代理检察官专程从东京赴任 要在审判中大身手 Taki no shiraito (1933)
- So I see.[CN] -然是 Intolerable Cruelty (2003)
That's a short jerky movement, like this. That shows independence.[CN] 这是一个短的动作 像这样示独立性 It Happened One Night (1934)
Vous I'avez bien arrangé.[CN] 你然是故意的 Design for Living (1933)
God. England won't half seem funny without the Queen.[CN] 要是没有女王, 我们英国就会得怪了 Cavalcade (1933)
You look pretty tired, too, sir.[CN] 你得很疲倦,爸爸 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top