ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橋-, *橋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[橋, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] bridge; beam, crosspiece
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  喬 (qiáo ㄑㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] bridge, #1,960 [Add to Longdo]
大桥[dà qiáo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] great bridge, #5,069 [Add to Longdo]
桥梁[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge, #6,849 [Add to Longdo]
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge, #10,497 [Add to Longdo]
立交桥[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels, #14,103 [Add to Longdo]
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] either end of a bridge; a bridgehead, #20,933 [Add to Longdo]
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport, #23,377 [Add to Longdo]
剑桥[jiàn qiáo, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Cambridge (city), #28,207 [Add to Longdo]
浮桥[fú qiáo, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] pontoon bridge, #35,699 [Add to Longdo]
桥牌[qiáo pái, ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game), #37,066 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はし, hashi] (n) สะพาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) [Add to Longdo]
[はし, hashi] (n) bridge; (P) [Add to Longdo]
の西詰め[はしのにしずめ, hashinonishizume] (n) western edge of a bridge [Add to Longdo]
[きょうか, kyouka] (n) bridge girder [Add to Longdo]
架け;かけ[はしかけ, hashikake] (n,vs) (See 架) bridge building; cross-linking [Add to Longdo]
掛かり;掛り;掛(io);がかり;懸かり;懸り;懸(io)[はしがかり, hashigakari] (n) covered bridge passageway connecting the backstage (mirror room) to the noh stage [Add to Longdo]
[きょうきゃく, kyoukyaku] (n) bridge pier; pontoon bridge; (P) [Add to Longdo]
脚舟[きょうきゃくしゅう, kyoukyakushuu] (n) pontoon [Add to Longdo]
桁;げた[はしげた, hashigeta] (n) bridge girder [Add to Longdo]
場の煙[はしばのけむり;はしばのけぶり, hashibanokemuri ; hashibanokeburi] (n) (arch) cremation smoke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There used to be a small bridge over the river 10 years ago.10年前その川には小さなが架かっていた。
There used to be a bridge between two river banks.2つの土手の間に、むかしがかかっていた。
There is a bridge two miles upstream.2マイル上流にがかかっている。
You say the bridge is safe; I will take care all the same.あなたはは安全だというが、それでも私は気をつけることにする。
That bridge is anything but safe.あのはけっして安全ではない。
That bridge is half as long as this one.あのはこのの半分の長さである。
How long is that bridge?あのはどのくらいの長さですか。
How wonderful that bridge is!あのはなんてすばらしいのでしょう。
How long that bridge is!あのは何て長いんだろう!
That bridge is made of stone.あのは石でできています。
That bridge is very beautiful.あのは大変美しい。
That bridge isn't long.あのは長くはありません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(I'm at the underpass under the bridge. Can we meet?[CN] (可以來一下高洲下嗎? Confessions (2010)
The hos--they got dibs.[CN] 下是妞兒們的地盤 Red Sky at Night (2010)
I saw the bridge.[JA] 私はを見た。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
You saw what happened on the bridge, John.[JA] あなたは何が起こったのか見た の上で,ジョン。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
- Uh, DCPD is also setting up fortified checkpoints on all bridges and major arteries around North Lincoln and Temple.[JA] - DCPDもセットアップ中です すべてのチェックポイントを強化 と大動脈 ノース・リンカーンとテンプル周辺。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Last spring, I was out in the woods, by old wickery bridge.[CN] 去年春天 我在樹林裡閒逛 就是老維克利邊的樹林裡 Bloodlines (2010)
...to see clearly the extent of damage to the bridge.[JA] ...損傷の程度を明確に見る  6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
A real engineer build Bridges.[CN] 真正的工程師建設 Inside Job (2010)
Bypass would be so much better.[CN] - 做接更適合 Something's Gotta Give (2010)
Local beat cops say you guys do business under that bridge.[CN] 當地巡警說 你們就在下做買賣 Red Sky at Night (2010)
We don't do business under that bridge.[CN] 我們從不在下做生意 Red Sky at Night (2010)
They're using overpasses for cover.[JA] 彼らはカバーのために陸を使用しています。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はし, hashi] Bruecke [Add to Longdo]
[きょうきゃく, kyoukyaku] Brueckenpfeiler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top