ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

select

S AH0 L EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -select-, *select*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
select(vt) คัดเลือก, See also: เลือก, คัด, เลือกสรร, สรรหา, Syn. choose, decide for, elect, pick
select(adj) ดีเลิศ, See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง, Syn. first-class, exclusive, privileged, superior
select(adj) ซึ่งได้รับการคัดเลือก, See also: ซึ่งผ่านการเลือกสรร, Syn. chosen, picked
selectee(n) ทหารเกณฑ์, Syn. draftee, recruit, soldier
select as(phrv) เลือกให้เป็น, See also: เลือกเป็น, Syn. choose as, choose for, select for
selection(n) การคัดเลือก, See also: การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, Syn. choice, choosing, election, determination
selection(n) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก, See also: สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา, Syn. choice, excerpts, pickings, preference
selection(n) ตัวเลือก, See also: รายการให้เลือก, Syn. choice, assortment, range, list
selective(adj) ซึ่งเลือกเฟ้น, See also: ซึ่งคัดเลือก
selective(adj) ซึ่งเลือกเฟ้น, See also: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก, Syn. careful, choosy, discerning, discriminating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก, เลือกเฟ้น, คัด, คัดเลือก, เลือกสรร, สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว, ดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose, chosen, choice
selectee(ซีเลค'ที) n. ทหารเกณฑ์
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก, การคัดเลือก, สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election, discrimination
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
select(adj) ชั้นหนึ่ง, ได้คัดเลือกแล้ว, ชั้นหัวกะทิ
select(vt) เลือก, เลือกเฟ้น, คัดเลือก, เลือกสรร
selection(n) การเลือก, การเลือกสรร, การคัดเลือก, การเลือกเฟ้น, สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก, เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selectเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
select committee๑. คณะกรรมการเฉพาะกิจ๒. คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
select committee๑. คณะกรรมการเฉพาะกิจ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selectionการคัดเลือก(ภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก, การเลือกสรร, การเลือกหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection against the insurerการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ มีความหมายเหมือนกับ adverse selection [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection of amendmentการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selection, personnelการคัดเลือกบุคลากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
selection structureโครงสร้างแบบทางเลือก, โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเลือกทำชุดคำสั่งใดชุดคำสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไขที่เป็นจริง แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพื่อแก้ปัญหา นักเขียนโปรแกรมอาจไม่ต้องการทำงานใดๆ เมื่อผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selection Thinningการตัดสางที่มีเรือนยอดเด่น, Example: การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยตัดต้นไม้ ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด (dominant) ออก เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ผลดีของการตัดสาง ขยายระยะวิธีนี้ก็คือจะทำให้ได้รับเงินตอบแทนคืนมา ในช่วงก่อนถึงอายุตัดฟันได้มากและเร็วกว่าวิธีการตัดสางอื่น แต่ไม่เหมาะสำหรับจะนำไปใช้กับสวนป่าที่ต้องการใช้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ [สิ่งแวดล้อม]
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
Selective bibliographyบรรณานุกรมเลือกสรร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Selective Dissemination Informationบริการสารสนเทศคัดสรรเพื่อเผยแพร่ตามที่ผู้ใช้ระบุความต้องการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Selective of Migration[สิ่งแวดล้อม]
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selectivity of Migrationการเลือกสรรของการย้ายถิ่น, Example: การเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถิ่นเข้ากับ ประชากร ในพื้นที่ต้นทางซึ่งผู้ย้ายถิ่นย้ายจากมา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selective(adj) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
It was for him that I sent it. I did not select you, he did.มันเป็นสำหรับเขาที่ผมได้ส่งไป ผมไม่ได้เลือกคุณเขาได้ The Russia House (1990)
If, in fact, that occurs, it would mean... he is one of the select few... who has been in every Wrestlemania... all seven of them...นั่นหมายความว่า.. ..เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คน.. ..ที่อยู่ในทุกสมรภูมิของเวสท์มาเนีย.. The Lawnmower Man (1992)
Our job was to select someone to speak for everybody.งานของเราคือการเลือก คนที่จะพูดให้ทุกคน Contact (1997)
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ Gattaca (1997)
That was the company that selects your hair dye.That was the company that sell us your hair dye. Gattaca (1997)
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย Seven Years in Tibet (1997)
Press this 'TV' button, and then select Channel 4...กดลงไปตรงปุ่ม "เปิด" แล้วก็... เลือกที่ช่อง 4... Christmas in August (1998)
'TV', then select Channel 4...แล้วค่อยกดไปที่เลข 4 Christmas in August (1998)
Power on, press 'TV', then select Channel 4!เปิดเครื่อง ให้กด "เปิด" แล้วค่อยกดเลข 4! Christmas in August (1998)
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals sixteen female, seven male, to rebuild Zion.จากนั้นคุณจะต้องเลือกบุคคลมาจำนวน 23 ราย หญิง 16 ชาย 7 เพื่อสร้างไซออนขึ้นใหม่ The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selectFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
selectHe gave me a select brand of canned goods.
selectHe selected a Christmas gift for her.
selectHe selected a pair to match his suit.
selectHe was proud that he was selected by the people.
selectIt offers a mouth-watering selection of delights.
selectIt was by no means unanimous but your proposal was selected.
selectI will help you in selecting the best from these clothes.
selectOur aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.
selectRules in connection with staff selection are set as follows.
selectSelect the graft point after imagining how the branches will extend and fruit grow.
selectShe selected a blue dress from the wardrobe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดตัว(v) choose, See also: select, pick, Example: พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค, Thai Definition: เลือกบุคคลที่เหมาะสม
เฟ้นหา(v) pick and choose, See also: select, cull, choose, Syn. เสาะหา, เลือกหา, คัดหา, เลือกสรร, Example: ผู้จัดละครค่ายดังต่างเฟ้นหาพระเอก-นางเอกใหม่เพื่อคนดูจะได้ไม่เบื่อ, Thai Definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
คัด(v) select, See also: pick, choose, assort, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดังมากที่สุดเพราะคัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายภาพกันให้เห็น, Thai Definition: เลือกจากสิ่งที่รวมกันอยู่
คัดเลือก(v) choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย
หยิบ(v) pick, See also: select, take, bring, Syn. จับ, ถือ, ฉวย, Example: ห้ามใช้มือเปล่าหยิบสารเคมีฆ่าแมลงหรือเมล็ดฝ้ายที่คลุกสารเคมีฆ่าแมลงเป็นอันขาด, Thai Definition: เอานิ้วมือจับขึ้น
เลือก(v) choose, See also: select, pick, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน, Thai Definition: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
เลือกเฟ้น(v) select, See also: pick, choose, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกเฟ้นสรรหาผู้ที่จะมอบหน้าที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง, Thai Definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกสรร(v) select, See also: pick out, choose, assort, cull from, Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ, Thai Definition: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ
เฟ้น(v) select, See also: choose, pick out, Syn. เฟ้นหา, เลือกเฟ้น, คัดเลือก, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีพร้อมเพื่อลงแข่งขัน, Thai Definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกคัด(v) choose, See also: select, pick, elect, Syn. คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น, Example: คณะกรรมการต้องเลือกคัดบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาร่วมงาน, Thai Definition: เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดข้อมูล[chut khømūn] (n, exp) EN: data set  FR: sélection [ f ]
เฟ้น[fen] (v) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull  FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด[kammakān khārātchakān suan jangwat] (n, exp) EN: provincial selectman
กำหนดตัว[kamnot tūa] (v, exp) EN: select ; choose  FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
การคัดเลือก[kān khatleūak] (n) EN: selection ; choosing  FR: sélection [ f ]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[kān khatleūak dōi thammachāt] (n, exp) FR: sélection naturelle [ f ]
การเลือก[kān leūak] (n) EN: choice ; selection  FR: choix [ m ] ; sélection [ f ]
คณะกรรมการคัดเลือก[khanakammakān khatleūak] (n, exp) EN: selection committee ; jury  FR: comité de sélection [ m ]
คัด[khat] (v) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate  FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[khatleūak] (v) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort  FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELECT S AH0 L EH1 K T
SELECTS S AH0 L EH1 K T S
SELECTED S AH0 L EH1 K T IH0 D
SELECTED S AH0 L EH1 K T AH0 D
SELECTING S AH0 L EH1 K T IH0 NG
SELECTION S AH0 L EH1 K SH AH0 N
SELECTIVE S AH0 L EH1 K T IH0 V
SELECTNET S AH0 L EH1 K T N EH2 T
SELECTIONS S AH0 L EH1 K SH AH0 N Z
SELECTIVELY S AH0 L EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
select (v) sˈɪlˈɛkt (s i1 l e1 k t)
selects (v) sˈɪlˈɛkts (s i1 l e1 k t s)
selected (v) sˈɪlˈɛktɪd (s i1 l e1 k t i d)
selector (n) sˈɪlˈɛktər (s i1 l e1 k t @ r)
selecting (v) sˈɪlˈɛktɪŋ (s i1 l e1 k t i ng)
selection (n) sˈɪlˈɛkʃən (s i1 l e1 k sh @ n)
selective (j) sˈɪlˈɛktɪv (s i1 l e1 k t i v)
selectors (n) sˈɪlˈɛktəz (s i1 l e1 k t @ z)
selections (n) sˈɪlˈɛkʃənz (s i1 l e1 k sh @ n z)
selectively (a) sˈɪlˈɛktɪvliː (s i1 l e1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] select, #18,955 [Add to Longdo]
选举人[xuǎn jǔ rén, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] selector; chooser, #51,284 [Add to Longdo]
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] select and edit; compile, #70,964 [Add to Longdo]
择定[zé dìng, ㄗㄜˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] select (a date), #99,655 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] select; vegetables, #230,589 [Add to Longdo]
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, / ] select and adopt [Add to Longdo]
选入[xuǎn rù, ㄒㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] selected (for admission); elected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selective-Laser-Sintern { n }selective-laser-sintering (SLS) [Add to Longdo]
Sonderausschuss { m }select committee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n, vs) (See 任せる・1, 任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) { comp } entry-information-selection [Add to Longdo]
クラスセレクタ[kurasuserekuta] (n) { comp } class selector [Add to Longdo]
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory [Add to Longdo]
ケーブルセレクト[ke-buruserekuto] (n) { comp } cable select [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] (n) { comp } jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] (adj-na) { comp } switch-selectable [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
セッションセレクタ[sesshonserekuta] (n) { comp } session selector [Add to Longdo]
セレクション[serekushon] (n) selection; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting [Add to Longdo]
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs) [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Select \Se*lect"\, a. [L. selectus, p. p. of seligere to select;
   pref. se- aside + levere to gather. See {Legend}.]
   Taken from a number by preferance; picked out as more
   valuable or exellent than others; of special value or
   exellence; nicely chosen; selected; choice.
   [1913 Webster]
 
      A few select spirits had separated from the crowd, and
      formed a fit audience round a far greater teacher.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Select \Se*lect"\, v. t. [imp. & p. p. {Selected}; p. pr. & vb.
   n. {Selecting}.]
   To choose and take from a number; to take by preference from
   among others; to pick out; to cull; as, to select the best
   authors for perusal. "One peculiar nation to select."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The pious chief . . .
      A hundred youths from all his train selects. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 select
   adj 1: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
       carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
       {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   2: selected or chosen for special qualifications; "the blue-
     ribbon event of the season" [syn: {blue-ribbon(a)}, {select}]
   v 1: pick out, select, or choose from a number of alternatives;
      "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for
      your daughter"; "She selected a pair of shoes from among
      the dozen the salesgirl had shown her" [syn: {choose},
      {take}, {select}, {pick out}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 select /səlɛkt/
  elected

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top