ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prize

P R AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prize-, *prize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prize(vt) ตีราคาสูง, See also: ประเมินค่าสูง, Syn. value, esteem
prize(n) รางวัล, Syn. reward, award, honor
prize(n) ของมีค่า, See also: ของชั้นยอด
prize(n) ที่ได้รับรางวัล
prize(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล
prize(n) การจับกุม
prize(n) สิ่งของที่ยึดได้, See also: ทรัพย์สินที่ยึดได้
prizer(n) ผู้แข่งขันเอารางวัล
prize ring(n) เวทีมวย, Syn. gymnasium, arena
prize ring(n) การแข่งขันชกมวยอาชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prize(ไพรซ) n. รางวัล, เงินรางวัล, ของด' ๆ , ทรัพย์เชลย, ลาภลอย, การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง, ประเมินค่าสูง, Syn. reward, award
prize courtn. ศาลทรัพย์เชลย
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
prize fightn. การแข่งขันชกมวยเพื่อเอารางวัล เงินหรืออื่น ๆ , การแข่งขันชกมวยอาชีพ.
prize ringn. เวทีมวย, การซ้อมชกมวย
prizer(ไพร'เซอะ) n. ผู้แข่งขันเอารางวัล
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ, บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
prize(n) รางวัล, ทรัพย์เชลย, ชะแลง, ลาภลอย, การแข่งขัน
prize(vt) นับถือ, บูชา, ประเมินค่าสูง
apprize(vt) บอก, รายงาน, แจ้งข่าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prize contests in advertisingการแข่งขันชิงรางวัลในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Prizesของรางวัล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prized(adj) มีค่าอย่างมากสำหรับผู้นั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our prize is awaited in Berlin.รางวัลของเรากำลังรอเราอยู่ที่เบอร์ลิน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And here's your prize money.แล้วนี่เงินของนาย *batteries not included (1987)
When I got a prize for that recitationเมื่อไรผมจะได้รับรางวัลจากการออกเสียง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Terence Mann is a Pulitzer Prize winner.เทอเรนซ์ แมนน์ชนะรางวัลนักเขียนดีเด่น Field of Dreams (1989)
I am not a prize to be won!ข้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องชนะนะ Aladdin (1992)
A fine prize for any prince to marry.รางวัลอย่างงามสำหรับเจ้าชายที่แต่งงาน Aladdin (1992)
You aren't just some prize to be won.เธอไม่ของขายที่จะต้องชนะ Aladdin (1992)
- You won a school prize for that.- เธอร้องประกวดชนะด้วยหนิ The Cement Garden (1993)
Hold it. We haven't given out the prizes yet.ถือไว้ เรายังไม่ได้ทำการแจกรางวัลเลยนะ The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prizeAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
prizeA prize was given in honor of the great scientist.
prizeAs a secretary she is a prize.
prizeAs was expected, he succeeded in winning the prize.
prizeAs was expected, he won the prize.
prizeAs was expected, won the prize.
prizeBoth of the children won a prize.
prizeChoose one from among these prizes.
prizeCircuses offer toys for prizes.
prizeDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
prizeEach of them was given a prize.
prizeEach of the three boys got a prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัล(n) prize, See also: award, trophy, reward, accolade, Example: คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์, Count Unit: รางวัล, Thai Definition: สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ
คัด(v) force, See also: prize, lever, Example: เมื่อรวบรวมไม้ซุงได้จำนวนมากพอแล้วจึงคัดหรือกลิ้งไม้ซุงนั้นลงน้ำเรียกกันว่า การคัดไม้ลงน้ำ, Thai Definition: งัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่
ของรางวัล(n) prize, See also: trophy, award, tip, reward, Syn. ของขวัญ, Example: คนงานของบริษัทได้รับของรางวัลจากเจ้านาย, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับรางวัล[dāirap rāngwan] (v, exp) EN: be rewarded ; get a prize  FR: être récompensé ; obtenir une récompense
นักมวย[nakmūay] (n) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter  FR: boxeur [ m ] ; pugiliste [ m ] (litt.)
นักมวยอาชีพ[nakmūay āchīp] (n, exp) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur professionnel [ m ]
นักมวยสมัครเล่น[nakmūay samaklen] (n, exp) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur amateur [ m ]
งัด[ngat] (v) EN: pry ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize  FR: faire levier
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัลโนเบล[Rāngwan Nōbēn] (n, prop) EN: Nobel prize  FR: prix Nobel [ m ]
รางวัลพูลิตเซอร์[Rāngwan Phūlitsoē] (n, prop) EN: Pulitzer prize
รับรางวัล[rap rāng wan] (n, exp) EN: receive a prize  FR: recevoir un prix ; être récompensé
ตกรางวัล[tokrāngwan] (v) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward  FR: récompenser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIZE P R AY1 Z
PRIZED P R AY1 Z D
PRIZES P R AY1 Z AH0 Z
PRIZES P R AY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prize (v) prˈaɪz (p r ai1 z)
prized (v) prˈaɪzd (p r ai1 z d)
prizes (v) prˈaɪzɪz (p r ai1 z i z)
prize-ring (n) prˈaɪz-rɪŋ (p r ai1 z - r i ng)
prizewinner (n) prˈaɪzwɪnər (p r ai1 z w i n @ r)
prize-fight (n) prˈaɪz-faɪt (p r ai1 z - f ai t)
prize-money (n) prˈaɪz-mʌniː (p r ai1 z - m uh n ii)
prize-rings (n) prˈaɪz-rɪŋz (p r ai1 z - r i ng z)
prizewinning (n) prˈaɪzwɪnɪŋ (p r ai1 z w i n i ng)
prize-fights (n) prˈaɪz-faɪts (p r ai1 z - f ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] prize; award; encouragement #2,703 [Add to Longdo]
获奖[huò jiǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] prize-winning #5,343 [Add to Longdo]
锦标[jǐn biāo, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ, / ] prize; trophy; title #47,563 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belohnung { f }; Ehrenpreis { m } | Belohnungen { pl }; Ehrenpreise { pl }prize | prizes [Add to Longdo]
Gewinnerliste { f }prize list [Add to Longdo]
Preis { m } (im Wettbewerb; Belohnung) | Preise { pl }prize | prizes [Add to Longdo]
Preisfrage { f }prize question [Add to Longdo]
Preisträger { m }prize winner; laureate [Add to Longdo]
Siegesprämie { f }; Prämie { f }prize money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n, n-suf) prize; award; (P) #139 [Add to Longdo]
受賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授賞) winning (a prize); (P) #607 [Add to Longdo]
カップ[kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) #1,283 [Add to Longdo]
大賞[たいしょう, taishou] (n) big prize; first prize; (P) #1,806 [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n, vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) #1,834 [Add to Longdo]
賞金[しょうきん, shoukin] (n) prize; monetary award; (P) #4,539 [Add to Longdo]
入賞[にゅうしょう, nyuushou] (n, vs) winning a prize or place (in a contest); (P) #6,363 [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 受賞) awarding a prize; (P) #12,427 [Add to Longdo]
金賞[きんしょう, kinshou] (n) gold (first-place) prize #12,467 [Add to Longdo]
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n, vs, adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P) #16,849 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prize \Prize\, v. t.
   To move with a lever; to force up or open; to pry. [Written
   also {prise}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prize \Prize\, v. t. [imp. & p. p. {Prized}; p. pr. & vb. n.
   {Prizing}.] [F. priser, OF. prisier, preisier, fr. L.
   pretiare, fr. pretium worth, value, price. See {Price}, and
   cf. {Praise}.] [Formerly written also {prise}. ]
   [1913 Webster]
   1. To set or estimate the value of; to appraise; to price; to
    rate.
    [1913 Webster]
 
       A goodly price that I was prized at. --Zech. xi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       I prize it [life] not a straw, but for mine honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To value highly; to estimate to be of great worth; to
    esteem. "[I] do love, prize, honor you. " --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I prized your person, but your crown disdain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prize \Prize\ (pr[imac]z), n. [F. prise a seizing, hold, grasp,
   fr. pris, p. p. of prendre to take, L. prendere, prehendere;
   in some senses, as 2
   (b), either from, or influenced by, F. prix price. See
     {Prison}, {Prehensile}, and cf. {Pry}, and also {Price}.]
     [1913 Webster]
 
   1. That which is taken from another; something captured; a
    thing seized by force, stratagem, or superior power.
    [1913 Webster]
 
       I will depart my pris, or my prey, by deliberation.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His own prize,
       Whom formerly he had in battle won.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically;
    (a) (Law) Anything captured by a belligerent using the
      rights of war; esp., property captured at sea in
      virtue of the rights of war, as a vessel. --Kent.
      --Brande & C.
    (b) An honor or reward striven for in a competitive
      contest; anything offered to be competed for, or as an
      inducement to, or reward of, effort.
      [1913 Webster]
 
         I'll never wrestle for prize more. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I fought and conquered, yet have lost the prize.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) That which may be won by chance, as in a lottery.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything worth striving for; a valuable possession held or
    in prospect.
    [1913 Webster]
 
       I press toward the mark for the prize of the high
       calling of God in Christ Jesus.    --Phil. iii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. A contest for a reward; competition. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A lever; a pry; also, the hold of a lever. [Written also
    {prise}.]
    [1913 Webster]
 
   {Prize court}, a court having jurisdiction of all captures
    made in war on the high seas. --Bouvier.
 
   {Prize fight}, an exhibition contest, esp. one of pugilists,
    for a stake or wager.
 
   {Prize fighter}, one who fights publicly for a reward; --
    applied esp. to a professional boxer or pugilist. --Pope.
 
   {Prize fighting}, fighting, especially boxing, in public for
    a reward or wager.
 
   {Prize master}, an officer put in charge or command of a
    captured vessel.
 
   {Prize medal}, a medal given as a prize.
 
   {Prize money}, a dividend from the proceeds of a captured
    vessel, etc., paid to the captors.
 
   {Prize ring}, the ring or inclosure for a prize fight; the
    system and practice of prize fighting.
 
   {To make prize of}, to capture. --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prize \Prize\, n. [F. prix price. See 3d {Prize}. ]
   Estimation; valuation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prize
   adj 1: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
       carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
       {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   n 1: something given for victory or superiority in a contest or
      competition or for winning a lottery; "the prize was a free
      trip to Europe" [syn: {prize}, {award}]
   2: goods or money obtained illegally [syn: {loot}, {booty},
     {pillage}, {plunder}, {prize}, {swag}, {dirty money}]
   3: something given as a token of victory [syn: {trophy},
     {prize}]
   v 1: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
      {value}, {treasure}, {appreciate}]
   2: to move or force, especially in an effort to get something
     open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
     pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
     {prize}, {lever}, {jimmy}]
   3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We
     prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value},
     {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top