ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桥-, *桥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桥, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] bridge; beam, crosspiece
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  乔 (qiáo ㄑㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 1,292

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] bridge, #1,960 [Add to Longdo]
[dà qiáo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] great bridge, #5,069 [Add to Longdo]
[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge, #6,849 [Add to Longdo]
[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge, #10,497 [Add to Longdo]
立交[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels, #14,103 [Add to Longdo]
[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] either end of a bridge; a bridgehead, #20,933 [Add to Longdo]
[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport, #23,377 [Add to Longdo]
[jiàn qiáo, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Cambridge (city), #28,207 [Add to Longdo]
[fú qiáo, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] pontoon bridge, #35,699 [Add to Longdo]
[qiáo pái, ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game), #37,066 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seen them inflatable bridges?[CN] 你看过充气了? 天啊真神奇! Bomb (1982)
Sir, we've lost our bridge deflector shields.[CN] 长官,舰的偏导护盾已经失效了 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
The Paper Bridge![CN] 第二关,过纸 The Miracle Fighters (1982)
Wait! The bridge is the only way out.[CN] 等等,是唯一的出路 The Beastmaster (1982)
The paper butterflies will help me through.[CN] 纸蝶过纸 The Miracle Fighters (1982)
"Hashimoto, we've a check on it." "On 3rd December,"[CN] 本,我们都调查过了 Station to Heaven (1984)
I'll ride the air and cross the bridge.[CN] 凌空虚步过纸 The Miracle Fighters (1982)
Get on the bridge.[CN] 走吧,上 The Miracle Fighters (1982)
They found them later, by the bridge.[CN] 最后她们的 体在边被发现 Fanny and Alexander (1982)
Cross the Paper Bridge by body-segmentation.[CN] 分身过纸 The Miracle Fighters (1982)
On this bridge on which... so many great Americans writers stood and reached out for words... to give America its voice...[CN] 曾有许多 伟大的美国作家站在这上寻找灵感 将感受向美国宣示 Sophie's Choice (1982)
If they don't ruin him at Cambridge-- Wave, wave![CN] 如果剑不把他毁了... 挥手... Gandhi (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top