ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万-, *万*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[万, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 322

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàn, ㄨㄢˋ, / ] surname Wan; ten thousand; a great number [Add to Longdo]
[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] live long; wish a long life, #7,726 [Add to Longdo]
[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ, / ] very much; extremely; one ten thousandth part, #8,383 [Add to Longdo]
[wàn wù, ㄨㄢˋ ㄨˋ, / ] all living things, #10,128 [Add to Longdo]
[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, ] over ten thousand, #10,479 [Add to Longdo]
成千上[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
数百[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
[wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] ten thousand years, #18,983 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว
[まん, man, man , man] (n ) หมื่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばん, ban] (adv,pref) many; all [Add to Longdo]
(P);萬(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) (萬 is sometimes used in legal documents) 10,000; ten thousand; (n,adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n,adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) [Add to Longdo]
々;[まんまん;ばんばん, manman ; banban] (adv) (1) very much; fully; (2) never (with negative verb) [Add to Longdo]
が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit [Add to Longdo]
遺漏無きを期す[ばんいろうなきをきす, ban'irounakiwokisu] (exp,v5s) to make absolutely sure that there are no omissions [Add to Longdo]
[まんいち(P);ばんいち(ok);まんいつ(ok);ばんいつ(ok), man'ichi (P); ban'ichi (ok); man'itsu (ok); ban'itsu (ok)] (n) (1) (lit. 1 in 10,000) emergency; unlikely event; (adv) (2) by some chance; by some possibility; (P) [Add to Longdo]
一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies [Add to Longdo]
一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case [Add to Longdo]
一を考える[まんいちをかんがえる, man'ichiwokangaeru] (exp,v1) to be prepared for the worst [Add to Longdo]
引(P);引き(P)[まんびき, manbiki] (n,vs) shoplifting; shoplifter; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you won a million yen, what would you do?100円獲得したら、どうしますか。
Supposing you had one million yen, what would you do with it?100円持っているとしたらどうしますか。
One million people lost their lives in the war.100人の人々がその戦争で命を落とした。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600以上の移民を受け入れた。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人口はおよそ100人です。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ月15円では生活できない。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Ten million yen will be ample for the project.1千円あればその計画には十分だろう。
You need great endurance to run ten thousand meters.メートルを走るには大いに耐久力を必要とする。
The thousand yen will do?円でたりる。
Ten thousand yen will not cover the expenses.円では足が出る。
It will cost more than ten thousand yen.円以上します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-800.[CN] - 80 Margin Call (2011)
- Wanda.[CN] - 达... A Fish Called Wanda (1988)
- Heil.[CN] - To Be or Not to Be (1942)
- A million.[JA] 100 Triggerman (2012)
$200 grand.[CN] 二十 The Seventh Lie (2014)
Realising this morning that he'd gone to the end of his rope.[JA] 今朝判明したことは 彼は策尽きて消えた And Then There Were None (1945)
$400,000.[CN] 四十 Four Brothers (2005)
I read somewhere around that a type left to Hollywood without a cent and it won a million, and callow.[JA] 文無しで ハリウッド行って... 百長者になる奴もいる 経験不問さ Scarlet Street (1945)
To think that I took it for a cashier. Good...[JA] ほんの小さな絵が 5ドルよ Scarlet Street (1945)
$50,000.[CN] 五元? Wall Street (1987)
Personal fortune assessed over fifteen million. He'll leave plenty, I tell you.[JA] 個人資産は 1500ドル以上だって Detour (1945)
US$ 10,000.[CN] 一 The Red Violin (1998)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top