ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premium

P R IY1 M IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premium-, *premium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premium(n) เบี้ยประกัน
premium(n) ค่าบริการเพิ่มเติม
premium(n) รางวัล, Syn. bonus, prize, reward
premium(adj) ที่มีคุณภาพสูง, Syn. prime, superior, selected, excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมนายหน้า, เงินแถม, เงินพิเศษ, เงินรางวัล, ค่าบริการ, เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward, bonus

English-Thai: Nontri Dictionary
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiumเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium๑. ค่ากำนัล๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษ๓. เบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium baseเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน มีความหมายเหมือนกับ base premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium earnedเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ มีความหมายเหมือนกับ earned premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium gasolene; super gasoleneแกโซลีนพิเศษ [ มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol ] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
premium incomeรายได้จากเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium limitขีดจำกัดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium loadingส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ loading [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium noticeใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premium on shareส่วนเกินมูลค่าหุ้น [การบัญชี]
Premiums (Retail trade)ของแถม (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
premium(adj) พรีเมี่ยม
premiumคุณภาพดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Premium stuff here. High limits.ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะค๊า Hero (1992)
I put premium gasoline in her.ฉันเติม 95 ให้ตลอด Never Been Kissed (1999)
For the last two years, the premium was paid via check from your brother's bank account.ในสองปีหลัง เราได้รับเบี้ยประกันเป็นเช็ค จากบัญชีพี่ชายของคุณ Four Brothers (2005)
Now, does that include all the premium channels...แล้วรวมบรรดา ช่องพิเศษทุกช่อง The Marine (2006)
And I'm thinking roof rack and premium sound system.ผมคิดว่าจะเอา โครงเหล็กบนหลังคา กับระบบเสียงพรีเมี่ยม An Inconvenient Lie (2007)
TO PUT UP THE CASH FOR THE PREMIUM BAR, จ่ายเงินเพิ่มค่าบารืนี่ Pilot (2007)
Also, sir, have you heard about our premium plus world-service gold package?แล้วทราบเรื่อง แพคเกจพรีเมี่ยมโกลด์ ที่โทรได้สุดคุ้มทั่วโลกหรือยังครับ Transformers (2007)
No, I don't want a premium package! Epps!ไม่ , ชั้นไม่เอาแพคเกจบ้าบออะไรทั้งนั้นล่ะ เอปส์! Transformers (2007)
Lambert Smith has a proven track record in the premium drinks arena.จากที่คุณแลมเบิร์ต สมิธ ได้้วิจัยและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด Episode #2.2 (2008)
Premium alcohol, all-you-can-eat buffet, plus high-class adult entertainment.มีเหล้าชั้นดี มีบุฟเฟต์ให้กินไม่อั้น แถมความบันเทิงชั้นดีสำหรับผู้ใหญ่ I Had a Dream (2008)
You've got a premium diaper teleconferenceยังมีประชุมทางไกลเรื่องผ้าอ้อมเด็กอีก Duplicity (2009)
I know a guy that'll pay premium for this kind of crap.ตกลงไหม นั่นเป็นของทั้งหมดที่ฉันเหลืออยู่ Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiumHow much is the premium?
premiumI got a premium for subscribing to the magazine.
premiumYou pay 10, 000 yen a month as an insurance premium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเหน็จ(n) bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai Definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
เบี้ยประกันภัย(n) insurance premium, See also: premium, Example: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน, Thai Definition: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้, Notes: (กฎหมาย)
ของแจก(n) premium, See also: bonus, give-away, Syn. ของแถม, ของฟรี, Example: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง
ของแถม(n) premium, See also: give-away, bonus, Syn. ของแจก, ของฟรี, ของสมนาคุณ, Example: พ่อค้าแจกจานเป็นของแถมสำหรับผู้ที่ซื้อยาสีฟัน, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
เบี้ยประกัน[bīa prakan] (n, exp) EN: insurance premium  FR: prime d'assurance [ f ]
ค่าล่วงเวลา[khā lūang wēlā] (n, exp) EN: overtime premium
ค่าโอที[khā Ō.Thī.] (n, exp) EN: overtime premium
ค่าพรีเมียมประกัน[khā phrīmīem prakan] (n, exp) EN: insurance premium
ของแถม[khøng thaēm] (n, exp) EN: premium ; gift
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
พรีเมี่ยม[phrīmīem] (n) EN: premium
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น[suankoēn mūnlakhā hun] (n, exp) EN: premium on share capital
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[suppoē = supoē] (n) EN: premium gasoline ; 4 star petrol  FR: super [ m ] ; supercarburant [ m ] ; essence super [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREMIUM P R IY1 M IY0 AH0 M
PREMIUMS P R IY1 M IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premium (n) prˈiːmɪəʳm (p r ii1 m i@ m)
premiums (n) prˈiːmɪəʳmz (p r ii1 m i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus #3,616 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prämie { f } (Versicherungs-) | Prämien { pl }premium | premiums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere #3,400 [Add to Longdo]
プレミアム[puremiamu] (n) premium; (P) #3,624 [Add to Longdo]
プレミアムセール[puremiamuse-ru] (n) premium sale [Add to Longdo]
ボリュームゾーン[boryu-muzo-n] (n) premium market segment (wasei [Add to Longdo]
額面超過額[がくめんちょうかがく, gakumenchoukagaku] (n) premium [Add to Longdo]
掛け金(P);掛金[かけきん, kakekin] (n) installment; instalment; premium; bill; (P) [Add to Longdo]
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n, adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
割り増し金[わりましきん, warimashikin] (n) premium; bonus [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premium \Pre"mi*um\, n.; pl. {Premiums}. [L. praemium,
   originally, what one has got before or better than others;
   prae before + emere to take, buy. See {Redeem}.]
   1. A reward or recompense; a prize to be won by being before
    another, or others, in a competition; reward or prize to
    be adjudged; a bounty; as, a premium for good behavior or
    scholarship, for discoveries, etc.
    [1913 Webster]
 
       To think it not the necessity, but the premium and
       privilege of life, to eat and sleep without any
       regard to glory.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The law that obliges parishes to support the poor
       offers a premium for the encouragement of idleness.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. Something offered or given for the loan of money; bonus;
    -- sometimes synonymous with interest, but generally
    signifying a sum in addition to the capital.
    [1913 Webster]
 
       People were tempted to lend, by great premiums and
       large interest.            --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A sum of money paid to underwriters for insurance, or for
    undertaking to indemnify for losses of any kind.
    [1913 Webster]
 
   4. A sum in advance of, or in addition to, the nominal or par
    value of anything; as, gold was at a premium; he sold his
    stock at a premium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premium
   adj 1: having or reflecting superior quality or value; "premium
       gasoline at a premium price"
   n 1: payment for insurance [syn: {premium}, {insurance premium}]
   2: the amount that something in scarce supply is valued above
     its nominal value; "they paid a premium for access to water"
   3: a fee charged for exchanging currencies [syn: {agio},
     {agiotage}, {premium}, {exchange premium}]
   4: a prize, bonus, or award given as an inducement to purchase
     products, enter competitions initiated by business interests,
     etc.; "they encouraged customers with a premium for loyal
     patronage"
   5: payment or reward (especially from a government) for acts
     such as catching criminals or killing predatory animals or
     enlisting in the military [syn: {bounty}, {premium}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top