Search result for

wonderful

(68 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonderful-, *wonderful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonderful[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wonderfully[ADV] อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
wonderfulness[N] ความประหลาดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous

English-Thai: Nontri Dictionary
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'll tell you all about the wonderful timeและบอกช่วงเวลาที่แสนพิเศษของเรา Chuck in Real Life (2008)
And you had the most wonderful smile on your face.รู้มั๊ยมันมีความหมายต่อฉันมาก ในที่สุดคุณก็โอเคกับ Committed (2008)
Lois, you are the most wonderful big cousin in the world for thinking that.ฉันไม่อยากให้เธอต้องปวดหัวกับเรื่องของฉัน Committed (2008)
Wonderful couples.พ่อแม่ที่วิเศษสุด Joy (2008)
There's so many wonderful people out there.มีคนที่วิเศษสุดมากมายข้างนอก Joy (2008)
Come make some wonderful memories with me!มาทำให้ความทรงเป็นความทรงจำที่สวยงามกับฉันเร็ว Akai ito (2008)
How appropriate, Mr - Satan! It's wonderful!คิดได้ไงครับเนี่ย มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hey, is being a rich guy all that wonderful?นี่ เป็นคนรวยวิเศษมากหรือไง? Iljimae (2008)
Who gave birth to this wonderful, obedient daughter?ใครให้กำเนิดลูกสาวที่แสนดีเช่นนี้? Iljimae (2008)
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ Beethoven Virus (2008)
Thank you, which of course, is wonderful news.ขอบคุณ ช่างเป็นข่าวดี Bolt (2008)
Penny is the most wonderful person ever.\ เพ็นนีเป็นคนที่น่ารักที่สุด Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonderfulAh, wonderful.
wonderfulAll the best wishes on this wonderful day.
wonderfulAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
wonderfulAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
wonderfulA wonderful idea just ran through my mind.
wonderfulA wonderful idea occurred to me.
wonderfulBecause she is a wonderful teacher.
wonderfulDriving along the coast is wonderful.
wonderfulHave a wonderful eating experience.
wonderfulHe added that he had wonderful time at the party.
wonderfulHe got wonderful results.
wonderfulHe had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แสนวิเศษ[ADJ] marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ
เด็ด[ADJ] excellent, See also: wonderful, superb, marvelous, splendid, Syn. เยี่ยม, ยอด, ดี, เลิศ, เยี่ยมยอด, Ant. ห่วย, แย่, Example: นักมวยยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของเขา
เจริญตาเจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
น่ามหัศจรรย์[ADJ] marvelous, See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary, Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์, Thai definition: ที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
เยี่ยมยอด[ADV] excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai definition: อย่างดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique

CMU English Pronouncing Dictionary
WONDERFUL    W AH1 N D ER0 F AH0 L
WONDERFULLY    W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0
WONDERFULLY    W AH1 N D ER0 F L IY0
WONDERFULNESS    W AH1 N D ER0 F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonderful    (j) (w uh1 n d @ f @ l)
wonderfully    (a) (w uh1 n d @ f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderbar; wunderschön {adj} | wunderbarer | am wunderbarstenwonderful | more wonderful | most wonderful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ワンダフル[, wandafuru] (n,adj-na,adj-no) wonderful; (P) [Add to Longdo]
ワンダホー[, wandaho-] (n) (obsc) wonderful (ger [Add to Longdo]
愛でたし[めでたし, medetashi] (exp) (uk) wonderful [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
奇異[きい, kii] (adj-na,n,adj-no) odd; strange; wonderful; (P) [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇観[きかん, kikan] (n) wonderful sight [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonderful \Won"der*ful\, a.
   Adapted to excite wonder or admiration; surprising; strange;
   astonishing.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Marvelous; amazing. See {Marvelous}.
     [1913 Webster] -- {Won"der*ful*ly}, adv. --
     {Won"der*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonderful
   adj 1: extraordinarily good or great ; used especially as
       intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film
       was fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous
       collection of rare books"; "had a rattling conversation
       about politics"; "a tremendous achievement" [syn:
       {fantastic}, {grand}, {howling(a)}, {marvelous},
       {marvellous}, {rattling(a)}, {terrific}, {tremendous},
       {wonderful}, {wondrous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top