ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primitive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primitive-, *primitive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primitive(adj) แบบดั้งเดิม, Syn. archaic, primeval
primitive(adj) ที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก, ดั้งเดิม, บรรพกาล, ดึกดำบรรพ์, ยังป่าเถื่อน, ง่าย ๆ , หยาบ, พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์, นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง, ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี

English-Thai: Nontri Dictionary
primitive(adj) เก่าแก่, โบราณ, ดั้งเดิม, หยาบ, ป่าเถื่อน, ดึกดำบรรพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primitiveแรก, ดั้งเดิม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primitiveเก่ากว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primitiveปฐมฐาน, แบบดั้งเดิม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primitive accumulationการสะสมทรัพย์สมัยเริ่มแรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primitive artศิลปะแบบดั้งเดิม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primitive communismระบบคอมมิวนิสต์สมัยเริ่มแรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primitive geometryเรขาคณิตปฐมฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primitive propositionประพจน์ปฐมฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primitive rootรากปฐมฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
primitiveบุพกาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a primitive accomplishment.มันเป็นความสามารถโบราณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your methods of archaeology are too primitive for me.วิธีทางโบรารคดีของคุณมัน พื้นฐานเกินไป สำหรับฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Primitive sexual practices.การปฏิบัติทางเพศดั้งเดิม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Its primitive instincts have been erased.แต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ Day of the Dead (1985)
I know they're primitive and not complete.มันเป็นแบบคร่าว ที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด Bicentennial Man (1999)
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน ๆ Woman on Top (2000)
Three small cities there found a primitive method to defeat them.สามเมืองที่นั่นใช้วิธีง่ายปราบพวกมัน Signs (2002)
I'm talking about a primitive world never before seen by man.หญิงไง ประเภทเนื้อนมไข่น่ะ King Kong (2005)
- No. It's more primitive than that. - Uh-huh.มันง่ายกว่านั้นอีก The Illusionist (2006)
do you really think zod cares what a primitive like you believes ?เจ้าคิดจริงๆหรอว่าซอดจะสนใจ ว่าคนอย่างเจ้าจะเชื่ออะไร? Zod (2006)
if lex is really dead, then why waste your time with a primitive like me ?ถ้าเล็กซ์ตายจริงๆ, งั้นทำไมแกยังมาเสียเวลา กับคนอย่างฉัน? Zod (2006)
They're primitive responses to immediat needsมันเป็นปฏิกริยาตอบสนองอย่างทันทีทันใด The British Invasion (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primitiveHe contends that primitive life once existed on Mars.
primitiveIf you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two thing that you must do.
primitiveIn primitive societies barter was used.
primitiveMagic plays an important part in primitive society.
primitivePrimitive calculating machines existed long before computers were developed.
primitiveThe anthropologist delivered a lecture on primitive cultures.
primitiveThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
primitiveThe primitive man was frightened at the sign of the beast.
primitiveThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
primitiveThey used those primitive tools.
primitiveThis was quite primitive compared to that.
primitiveWhen the boys go camping, they enjoy living in a primitive way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยดึกดำบรรพ์(n) primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai Definition: เวลานานมาแล้ว
ศิลปะดั้งเดิม(n) primitive art
คนพื้นเมือง(n) native, See also: primitive, inhabitant, local person, Syn. คนท้องถิ่น, Example: คนพื้นเมืองจะรู้ดีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
บุพ[bup] (adj) EN: primitive ; primeval ; primordial  FR: primitif ; fondamental
เก่าแก่[kaokaē] (adj) EN: ancient ; old ; former ; passed ; primitive  FR: primitif
สมัยดึกดำบรรพ์[samai deukdamban] (n, exp) EN: primitive age ; primeval age
สมัยหิน[samai hin] (adj) EN: ancient ; primitive ; antiquated  FR: ancien ; primitif ; antique
ศิลปะดั้งเดิม[sinlapa dangdoēm] (n, exp) EN: primitive art  FR: arts premiers [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIMITIVE
PRIMITIVE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primitive
primitives
primitively
primitiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原始林[yuán shǐ lín, ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄌㄧㄣˊ,   ] primitive forest; original forest cover #149,733 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundfarbe { f }primitive colour [Add to Longdo]
Urzeit { f }primitive times [Add to Longdo]
Urzustand { m }primitive state [Add to Longdo]
primitiv { adj } | primitiver | am primitivstenprimitive | more primitive | most primitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はら, hara] (pref) original; primitive; primary; fundamental; raw #1,043 [Add to Longdo]
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) { comp } graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) { comp } aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[sa-bisupurimiteibu] (n) { comp } service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) { comp } with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) { comp } parametric output primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[purimiteibu] (adj-na) primitive [Add to Longdo]
プリミティブアート[purimiteibua-to] (n) primitive art [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] (n) { comp } Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
基本名[きほんめい, kihonmei] primitive name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primitive \Prim"i*tive\, a. [L. primitivus, fr. primus the
   first: cf. F. primitif. See {Prime}, a.]
   1. Of or pertaining to the beginning or origin, or to early
    times; original; primordial; primeval; first; as,
    primitive innocence; the primitive church. "Our primitive
    great sire." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a former time; old-fashioned;
    characterized by simplicity; as, a primitive style of
    dress.
    [1913 Webster]
 
   3. Original; primary; radical; not derived; as, primitive
    verb in grammar.
    [1913 Webster]
 
   {Primitive axes of coordinate} (Geom.), that system of axes
    to which the points of a magnitude are first referred,
    with reference to a second set or system, to which they
    are afterward referred.
 
   {Primitive chord} (Mus.), that chord, the lowest note of
    which is of the same literal denomination as the
    fundamental base of the harmony; -- opposed to derivative.
    --Moore (Encyc. of Music).
 
   {Primitive circle} (Spherical Projection), the circle cut
    from the sphere to be projected, by the primitive plane.
    
 
   {Primitive colors} (Paint.), primary colors. See under
    {Color}.
 
   {Primitive Fathers} (Eccl.), the acknowledged Christian
    writers who flourished before the Council of Nice, A. D.
    325. --Shipley.
 
   {Primitive groove} (Anat.), a depression or groove in the
    epiblast of the primitive streak. It is not connected with
    the medullary groove, which appears later and in front of
    it.
 
   {Primitive plane} (Spherical Projection), the plane upon
    which the projections are made, generally coinciding with
    some principal circle of the sphere, as the equator or a
    meridian.
 
   {Primitive rocks} (Geol.), primary rocks. See under
    {Primary}.
 
   {Primitive sheath}. (Anat.) See {Neurilemma}.
 
   {Primitive streak} or {Primitive trace} (Anat.), an opaque
    and thickened band where the mesoblast first appears in
    the vertebrate blastoderm.
    [1913 Webster]
 
   Syn: First; original; radical; pristine; ancient; primeval;
     antiquated; old-fashioned.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primitive \Prim"i*tive\, n.
   An original or primary word; a word not derived from another;
   -- opposed to derivative.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primitive
   adj 1: belonging to an early stage of technical development;
       characterized by simplicity and (often) crudeness; "the
       crude weapons and rude agricultural implements of early
       man"; "primitive movies of the 1890s"; "primitive living
       conditions in the Appalachian mountains" [syn: {crude},
       {primitive}, {rude}]
   2: little evolved from or characteristic of an earlier ancestral
     type; "archaic forms of life"; "primitive mammals"; "the
     okapi is a short-necked primitive cousin of the giraffe"
     [syn: {archaic}, {primitive}]
   3: used of preliterate or tribal or nonindustrial societies;
     "primitive societies"
   4: of or created by one without formal training; simple or naive
     in style; "primitive art such as that by Grandma Moses is
     often colorful and striking" [syn: {primitive}, {naive}]
   n 1: a person who belongs to an early stage of civilization
      [syn: {primitive}, {primitive person}]
   2: a mathematical expression from which another expression is
     derived
   3: a word serving as the basis for inflected or derived forms;
     "`pick' is the primitive from which `picket' is derived"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 primitive /priːmiːtiːvə/
  primitiv; primitive

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 primitive
  1. fore‐; greatgrand‐
  2. primitive

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top