ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -百-, *百*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: Decomposition: 一 (yī )  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] one,  Rank: 407

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred; 100 [Add to Longdo]
[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street", #3,167 [Add to Longdo]
[bǎi xìng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people, #3,273 [Add to Longdo]
分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point, #3,912 [Add to Longdo]
[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, ] hundred years; century; lifetime, #5,229 [Add to Longdo]
[jǐ bǎi, ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #5,700 [Add to Longdo]
[shù bǎi, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #6,653 [Add to Longdo]
[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise, #7,279 [Add to Longdo]
千方[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひゃく, hyaku] (n) หนึ่งร้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひゃっか, hyakka] (n) สารานุกรม
[ひゃく, hyaku, hyaku , hyaku] (n ) ร้อย
日咳[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] โรคไอกรน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆり, yuri] Thai: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひゃく(P);もも, hyaku (P); momo] (num) 100; hundred; (P) [Add to Longdo]
も承知[ひゃくもしょうち, hyakumoshouchi] (exp) knowing only too well; being fully aware of [Add to Longdo]
マス計算;ます計算[ひゃくマスけいさん(マス計算);ひゃくますけいさん(ます計算), hyaku masu keisan ( hyaku masu keisan ); hyakumasukeisan ( hyaku masu keisan )] (n) method of learning through repetition conceived by Kageyama Hideo, which involves multiplying and other calculations carried out on a 10-by-10 grid of numbers (lit [Add to Longdo]
円玉;100円玉[ひゃくえんだま, hyakuendama] (n) 100 yen coin [Add to Longdo]
[ひゃくおく, hyakuoku] (n) 10,000,000,000; ten billion (American); (obs) ten milliard (British); (P) [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (See 諸子家) many scholars [Add to Longdo]
家争鳴[ひゃっかそうめい, hyakkasoumei] (n) Let a hundred schools of thought contend [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 科事典) encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]
科事典(P);科辞典(P)[ひゃっかじてん, hyakkajiten] (n) encyclopedia; encyclopaedia; (P) [Add to Longdo]
科辞書[ひゃっかじしょ, hyakkajisho] (n) (See 科事典) encyclopedia (encyclopaedia) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右手にその貨店があります。
The race was fixed.あのレースは八長だった。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
My son can count up to a hundred now.うちの息子はまで数えられる。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、匹のねこ、千匹のねこ、万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
The farmers must be happy to hear that.姓さんはそれを聞いて喜ぶに違いない。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさ余って憎さ倍。 [Proverb]
Cancer is not one but more than hundred distinct diseases.ガンは一つの病気ではなく、以上の別の病気の集まりである。
This game is fixed.このゲームは八長だ。
Because of this, Koko can understand hundreds of spoken words.このために、ココは数語の話し言葉を理解できる。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
any man who insults you or does you wrong shall die a hundredfold death![CN] 我會讓任何冒犯女王您的人... ...都死上一遍! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Wouldn't the dress look fake too?[CN] 那条项链在货公司买的 花了很多钱不是吗 Episode #1.2 (2004)
8,421[CN] 八千四二十一 Mystery of the Maya (1995)
- Peasants are people too.[JA] 姓だって人間だ Tikhiy Don (1957)
Birdbrain![JA] どん姓のくせに Tikhiy Don (1957)
Yum.[CN] 胜。 Casting Couch (2013)
Sayuri.[CN] 小 Memoirs of a Geisha (2005)
Yum.[CN] 胜。 Dear Dumb Diary (2013)
- Lily![CN] - 合! Among Friends (2012)
It's been a long time. Like a hundred years.[JA] すいぶんと会ってなかったな 年ぶりの気がするよ Tikhiy Don (1957)
En-cy-clo-pe-di...[JA] 。 。 科。 Tikhiy Don (1957)
- Shut up, peasant.[JA] 姓は黙ってろ Tikhiy Don (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]
分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひゃく, hyaku] hundert [Add to Longdo]
[ひゃくまん, hyakuman] eine_Million [Add to Longdo]
[ひゃくしょう, hyakushou] -Bauer [Add to Longdo]
年祭[ひゃくねんさい, hyakunensai] Hundertjahrfeier [Add to Longdo]
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]
貨店[ひゃっかてん, hyakkaten] Kaufhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top