ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primal

P R AY1 M AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primal-, *primal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primal(adj) ที่มีมาดั้งเดิม, Syn. primeval
primal(adj) ที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก, ดั้งเดิม, สำคัญที่สุด, เป็นรากฐาน, Syn. first, original

English-Thai: Nontri Dictionary
primal(adj) ครั้งแรก, แต่ต้น, ปฐม, แต่แรก, ดั้งเดิม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is really new territory for us, but we're dealing with primal forces of nature.เรื่องนี้อาจเรื่องแปลกใหม่ สำหรับเราสองคน แต่เรากำลังต่อกรกับพลังธรรมชาติ Field of Dreams (1989)
They want his primal rage centers fully stimulated.พวกเขาต้องการทดสอบ สัญชาติญาณดิบของมัน The Lawnmower Man (1992)
It's from our primal mind.นี่มาจากจิตใต้สำนึกของเรา The Lawnmower Man (1992)
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
Will he survive this dangerous encounter... or will she satisfy her primal needs and then devour him for dinner?ระหว่างที่มันกำลังอยู่ในภยันตรายจากการโจมตี หรือความเงี่ยนเธอเป็นตัวชูโรง ที่จะสวาปามมันเป็นมื้อเย็น American Pie Presents: Band Camp (2005)
Or satisfy primal urges or whatever?หรือสนองความต้องการหรืออะไร? The Damage a Man Can Do (2008)
And connect to... the primal inside of ourselves.แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ ส่วนลึก ของตัวเราเอง Made of Honor (2008)
Which has been verry difficult. But, apparently you're body does a nesting, very maturnal primal thing, were it retaines nutrisians.ซึ่งยากมาก แต่ ร่างกายคุณจะรู้สึกได้ว่ามีที่อยู่... Pilot (2009)
Or have passionate primal sex with you.หรือจะให้มีเซ็กส์กับคุณก่อน Beautifully Broken (2010)
There's something primal about it.มีบางอย่างที่เป็นรากฐาน ของมันอยู่ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
That that primal part of the brainนั่นเป็นหัวใจสำคัญ Over There: Part 1 (2010)
It's time to tap into your primal selves and seize the power of instinct.ถึงเวลาแล้วที่เรา ต้องดึงตัวตนที่แท้จริงของเรา ปลดปล่อยพังแห่งสัญชาติญาณ Take It! (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIMAL P R AY1 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primal (j) prˈaɪml (p r ai1 m l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby, #14,118 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urschrei { f }primal scream [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライマル[puraimaru] (adj-f) primal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primal \Pri"mal\, a. [LL. primalis, fr. L. primus the first. See
   {Prime}, a.]
   First; primary; original; chief.
   [1913 Webster]
 
      It hath the primal eldest curse upon it. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The primal duties shine aloft like stars. --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primal
   adj 1: serving as an essential component; "a cardinal rule";
       "the central cause of the problem"; "an example that was
       fundamental to the argument"; "computers are fundamental
       to modern industrial structure" [syn: {cardinal},
       {central}, {fundamental}, {key}, {primal}]
   2: having existed from the beginning; in an earliest or original
     stage or state; "aboriginal forests"; "primal eras before the
     appearance of life on earth"; "the forest primeval";
     "primordial matter"; "primordial forms of life" [syn:
     {aboriginal}, {primal}, {primeval}, {primaeval},
     {primordial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top