ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิมพ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิมพ์-, *พิมพ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมพ์(v) print, See also: press, Example: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์สามารถพิมพ์หนังสือเรียนได้โดยเสรี, Thai Definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ, ทำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์(n) mold, See also: pattern, frame, Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า, Example: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์, Count Unit: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์, Thai Definition: สิ่งที่เป็นแบบ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์(v) type, See also: typewrite, Example: ฉันต้องพิมพ์จดหมายตามที่เจ้านายสั่งให้เสร็จภายในเย็นนี้, Thai Definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น ใช้พิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์ใจ(v) impress, Syn. ประทับใจ, ติดตรึงใจ, Example: การรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาที่จุฬาฯ ในครั้งนั้น ยังพิมพ์ใจพวกเราอยู่ไม่มีวันลืมเลือน, Thai Definition: ติดตรึงอยู่ในใจ, ตรึงตราอยู่ในใจ
พิมพ์ดีด(v) type, See also: typewrite, Syn. พิมพ์, Example: กว่าที่จะได้เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งออกมา เขาต้องพิมพ์ดีดสองครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรบนพิมพ์ดีด
พิมพ์ดีด(n) typewriter, Example: ถ้าพิมพ์ออกมาตัวอักษรเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดธรรมดาก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษร
พิมพ์ทอง(n) constellation, Syn. ดาวยักษ์, ดาวสตภิสชะ, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ศตภิษัช มี 4 ดวง
พิมพ์เขียว(n) blueprint, Example: เมื่อเสร็จเป็นต้นร่างใสแล้วจึงทำเป็นพิมพ์เขียวนำไปใช้ในราชการ, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: สำเนาที่เกิดจากการฉายแสงผ่านต้นฉบับที่เป็นกระดาษบางๆ ลงบนกระดาษที่เคลือบสารเคมีซึ่งไวต่อแสง ให้ปรากฏเป็นลวดลายสีขาวลงบนพื้นสีน้ำเงินหรือลวดลายสีน้ำเงินลงบนพื้นขาว
พิมพ์ลายมือ(v) fingerprint, Syn. พิมพ์นิ้วมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ, Example: เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนต้องพิมพ์ลายมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: กดปลายนิ้วมือหรือฝ่ามือที่ทาหมึกให้เป็นลายลักษณ์ติดอยู่เป็นหลักฐาน
พิมพ์สัมผัส(v) touch-type, Example: ฉันอยากพิมพ์สัมผัสได้เหมือนเธอจัง งานจะได้ไปเร็วมากขึ้น, Thai Definition: ใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้วดีดพิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้นอักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิมพ์ดีดน. เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรให้ตัวอักษรไปกดผ้าหมึกให้กระทบกระดาษปรากฏเป็นตัวอักษร.
พิมพ์ดีดก. พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด.
พิมพ์ทองน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ศตภิษัช มี ๔ ดวง, ดาวยักษ์ หรือ ดาวสตภิสชะ ก็เรียก.
พิมพ์ลายนิ้วมือก. กดปลายนิ้วมือที่ทาหมึกให้เป็นรอยติดอยู่เป็นหลักฐาน โดยปรกติใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือ, (ปาก) แตะโป้ง หรือ แปะโป้ง.
พิมพ์ลายมือก. กดปลายนิ้วมือหรือฝ่ามือที่ทาหมึกให้เป็นลายลักษณ์ติดอยู่เป็นหลักฐาน.
พิมพ์สอดสีก. พิมพ์ให้เป็นสีตั้งแต่ ๒ สีขึ้นไป.
พิมพ์สัมผัสก. ใช้ปลายนิ้วมือทั้ง ๑๐ เคาะแป้นอักษรโดยไม่ต้องมองแป้น.
พิมพ์หนังสือก. ใช้เครื่องพิมพ์กดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนกระดาษหรือผ้าเป็นต้น.
พิมพ์เขียวก. พิมพ์สำเนาโดยการฉายแสงผ่านต้นฉบับที่เป็นกระดาษบาง ๆ ลงบนกระดาษที่เคลือบสารเคมีซึ่งไวต่อแสง ให้ปรากฏเป็นลวดลายสีขาวบนพื้นสีนํ้าเงินหรือลวดลายสีนํ้าเงินบนพื้นขาว.
พิมพ์เขียวน. สำเนาที่ทำขึ้นโดยวิธีการเช่นนี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
Full stop.หยุดพิมพ์ The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
- The paper, madam.- หนังสือพิมพ์ครับ Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Rebecca (1940)
Who has never had recognition or his name in the newspapers.ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ 12 Angry Men (1957)
- Of course. I have yesterday's newspaper.ฉันมีหนังสือพิมพ์ของเมื่อวาน นี้ The Old Man and the Sea (1958)
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน The Old Man and the Sea (1958)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์[phim] (v) EN: print ; press ; type  FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์[phim] (v) EN: type in  FR: taper
พิมพ์[phim] (n) EN: mould ; matrix  FR: moule [m]
พิมพ์ครั้งที่ 1[phim rang thī neung] (n, exp) EN: first edition ; 1st edition
พิมพ์ครั้งที่สอง[phim khrang thī søng] (n, exp) EN: second edition ; second print  FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
พิมพ์ครั้งแรก[phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [f]
พิมพ์จำหน่าย[phimjamnāi] (v) EN: publish  FR: éditer ; publier
พิมพ์ซ้ำ[phim sam] (v, exp) EN: reprint  FR: réimprimer
พิมพ์ดีด[phimdīt] (v) EN: type ; typewrite  FR: taper à la machine
พิมพ์ทอง[phimthøng] (n) EN: constellation  FR: constellation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.
colophon(n) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear(vi) พิมพ์จำหน่าย
blueprint(n) พิมพ์เขียว, See also: แบบสร้าง, Syn. design, plan, draft
braille(vt) พิมพ์ตัวหนังสือเบลล์, See also: พิมพ์ด้วยอักษรเบลล์
design(n) แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
electrotype(vt) พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ, See also: ทำแม่พิมพ์โลหะ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายนิ้วมือ
get out(phrv) ตีพิมพ์, See also: พิมพ์, Syn. be out, bring out
hectograph(vt) พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
imprint(vt) ประทับตรา, See also: พิมพ์, Syn. press, stamp
imprint(vi) ฝังใจ, See also: พิมพ์ใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
印刷[いんさつ, insatsu] (n, vi, vt) พิมพ์, การพิมพ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Zeitung(n) |die, pl. Zeitungen| หนังสือพิมพ์
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
Drucker(n) |der, pl. Drucker| เครื่องพิมพ์
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Sonderausgabe(n) |die, pl. Sonderausgaben| ฉบับพิมพ์พิเศษ

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top