ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first-rate

F ER2 S T R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first-rate-, *first-rate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-rate(adj) ชั้นหนึ่ง, See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, Syn. excellent, outstanding, superb, Ant. poor, inferior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first-rateadj., ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, อันดับหนึ่ง, ดีมาก. adv. ดีมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still, i-it's a first-rate idea, sir.เป็นความคิดที่ดีมาก Around the World in 80 Days (2004)
He's a first-rate detective.เขาเป็นนักสืบอันดับหนึ่ง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Finally, a first-rate operation.ที่สุด ก็เป็นปฎิบัติการชั้นหนึ่ง Chuck Versus the Seduction (2008)
But even with a first-rate company, a mere OL's salary wouldn't be enough...แต่ถึงจะเป็นบริษัทชั้นนำ เงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่พอ... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- first-rate job.เป็นคนนำคดีนี้ มาเสนอแก่แผนกของเรา The Getaway (2009)
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
First-rate tracker.นักล่าชั้นเยี่ยม Caregiver (2010)
Awards, first-rate evaluation...รางวัล... ที่หนึ่งของโรงเรียนตำรวจ Heroes and Villains (2011)
Well, I really do know the difference between a first-rate makeup job and actual decay.ก็แม่รู้ถึงความแตกต่างระกหว่าง การแต่งหน้าเพื่อทำงาน กับของจริงน่ะสิจ๊ะ Undead Again (2012)
These are first-rate flapjacks.เหล่านี้เป็น Flapjacks อัตราแรก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You have a first-rate memory, young man.คุณมีความทรงจำที่อัตราแรก ชายหนุ่มคนหนึ่ง The Electric Boy (2014)
Jeremy was a first-rate agent, so...เจเรมีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้น.. Nothing But Blue Skies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first-rateAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
first-rateIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
first-rateThey looked on the writer as first-rate.
first-rateWe are getting on first-rate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิศ(adj) excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai Definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
นาสวน(n) first-rate grains, See also: hard-glossy grain, Syn. ข้าวนาสวน, Example: การปลูกข้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนาสวน, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดแข็งเป็นมัน
ชั้นหนึ่ง(adj) prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ
ชั้นดี(adj) first-class, See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, คุณภาพดี, ชั้นหนึ่ง, เกรดเอ, Example: รถเบนซ์เป็นรถชั้นดีจากเมืองนอกที่ส่งมาขายยังเมืองไทย
เกรดเอ(adj) first-class, See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, number one, grade A, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นดี, Example: ร้านเราเอาแต่สินค้าเกรดเอมาขายทั้งนั้น, Thai Definition: ซึ่งดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเลิก[chan loēk] (adj) EN: first-rate
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เกรดเอ[krēt Ē] (adj) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
เรี่ยม[rīem] (adj) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait
เยี่ยมยอด[yīemyøt] (adj) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great  FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIRST-RATE F ER2 S T R EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
first-rate (j) fˈɜːʳst-rˈɛɪt (f @@1 s t - r ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, / ] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior #41,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
極上[ごくじょう, gokujou] (adj-na, n, adj-no) first-rate; finest quality; the best; (P) #17,886 [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
大業物[おおわざもの, oowazamono] (n) first-rate sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First-rate \First"-rate`\ (f[~e]rst"r[=a]t`), a.
   Of the highest excellence; pre["e]minent in quality, size, or
   estimation.
   [1913 Webster]
 
      Our only first-rate body of contemporary poetry is the
      German.                 --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      Hermocrates . . . a man of first-rate ability. --Jowett
                          (Thucyd).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First-rate \First"-rate`\, n. (Naut.)
   A war vessel of the highest grade or the most powerful class.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 first-rate \first-rate\ adj.
   1. of the highest quality; as, a first-rate reporter.
 
   Syn: ace, A-one, first-class, super, tip-top, topnotch,
     tops(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 first-rate
   adv 1: quite well; "she doesn't feel first-rate today" [syn:
       {first-rate}, {very well}]
   adj 1: of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack
       shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played
       top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she
       is absolutely tops" [syn: {ace}, {A-one}, {crack},
       {first-rate}, {super}, {tiptop}, {topnotch}, {top-notch},
       {tops(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top