Search result for

กำจัด

(60 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำจัด-, *กำจัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำจัด[N] Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC, Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae
กำจัด[V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำจัดดู มะแข่น.
กำจัดก. ขับไล่, ปราบ, ทำให้สิ้นไป.
กำจัดต้นดู มะแข่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then get rid of him.เราต้องกำจัดเขา The Great Dictator (1940)
Attack Bacteria at once!ไปกำจัดพวกแบคทีเรีย The Great Dictator (1940)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
I never felt him.ฉันต้องกำจัดเขาเร็วเกินไป The Old Man and the Sea (1958)
If you get rid of Sollozzo, everything falls into line.ถ้าคุณได้รับการกำจัด Sollozzo ทุกอย่างตกอยู่ในสาย The Godfather (1972)
-They're clean and exterminated.- พวกเขากำลังทำความสะอาดและกำจัด The Godfather (1972)
Exterminate!กำจัดThe Godfather (1972)
Watch out, so we don't exterminate you!ระวังเราจึงไม่กำจัดคุณ! The Godfather (1972)
Get rid of these. Come here.กำจัดเหล่านี้ มาที่นี่ The Godfather (1972)
Gets rid of the bad blood.ได้รับกำจัดของเลือดไม่ดี The Godfather (1972)
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่... Blazing Saddles (1974)
I told you: we must get rid of that bitch of an American girl!ฉันบอกแล้ว: เราต้องกำจัดนัง สารเลวอเมริกันนั่น! Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัด[n.] (kamjat) EN: ?   FR: ?
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets

English-Thai: Longdo Dictionary
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off with[PHRV] กำจัด, See also: เลิก, หยุด, Syn. be on with
be out of[PHRV] ถูกนำออกไป, See also: กำจัดออกไป
be rid of[IDM] กำจัด, See also: ขจัด
castrate[VT] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. deprive
chuck[VT] กำจัด (คำสแลง), Syn. get rid of, throw away
cast aside[PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, discard
cast away[PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast aside, discard
chuck out[PHRV] กำจัด, Syn. throw ot
clean out[PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clear out
clean up[PHRV] ขจัดออก, See also: กำจัด, ล้างออก, Syn. clear up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive

English-Thai: Nontri Dictionary
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
biocide(n) ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดแมลง
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkraut(n) |das, pl. Unkräuter| วัชพืช เช่น Unkraut jäten = กำจัดวัชพืช
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
streichen(vt) |strich, hat gestrichen| กำจัด, ลบออก เช่น Die Firma wird 2000 Stellen streichen.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top