Search result for

chancellor

(49 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancellor-, *chancellor*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chancellor (n ) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Yousa no needing to worry, Chancellor.ท่านซ่า ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I will follow your advice, Chancellor. Thank you.ข้าจะทำตามคำแนะนำของท่าน ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Thank you, Chancellor.ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
- Hidey ho, chancellor.- หวัดดี ท่านสมุหนายก The Gungan General (2009)
We can not allow the Chancellorเราไม่อาจให้ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatineท่านสมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Sorry to bother you, Chancellor,ขอโทษที่รบกวน ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatineนี่สมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chancellorGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
chancellorThe consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.
chancellorThe German Chancellor is plagued by immigration problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANCELLOR    CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR    CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chancellor    (n) (ch aa1 n s @ l @ r)
chancellors    (n) (ch aa1 n s @ l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanzler {m} | Kanzler {pl} | Eiserner Kanzlerchancellor | chancellors | Iron Chancellor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor, #6,625 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chancellor \Chan"cel*lor\, n. [OE. canceler, chaunceler, F.
   chancelier, LL. cancellarius chancellor, a director of
   chancery, fr. L. cancelli lattices, crossbars, which
   surrounded the seat of judgment. See {Chancel}.]
   A judicial court of chancery, which in England and in the
   United States is distinctively a court with equity
   jurisdiction.
   [1913 Webster]
 
   Note: The chancellor was originally a chief scribe or
      secretary under the Roman emperors, but afterward was
      invested with judicial powers, and had superintendence
      over the other officers of the empire. From the Roman
      empire this office passed to the church, and every
      bishop has his chancellor, the principal judge of his
      consistory. In later times, in most countries of
      Europe, the chancellor was a high officer of state,
      keeper of the great seal of the kingdom, and having the
      supervision of all charters, and like public
      instruments of the crown, which were authenticated in
      the most solemn manner. In France a secretary is in
      some cases called a chancellor. In Scotland, the
      appellation is given to the foreman of a jury, or
      assize. In the present German empire, the chancellor is
      the president of the federal council and the head of
      the imperial administration. In the United States, the
      title is given to certain judges of courts of chancery
      or equity, established by the statutes of separate
      States. --Blackstone. Wharton.
      [1913 Webster]
 
   {Chancellor of a bishop} or {Chancellor of a diocese} (R. C.
    Ch. & ch. of Eng.), a law officer appointed to hold the
    bishop's court in his diocese, and to assist him in matter
    of ecclesiastical law.
 
   {Chancellor of a cathedral}, one of the four chief
    dignitaries of the cathedrals of the old foundation, and
    an officer whose duties are chiefly educational, with
    special reference to the cultivation of theology.
 
   {Chancellor of the Duchy of Lancaster}, an officer before
    whom, or his deputy, the court of the duchy chamber of
    Lancaster is held. This is a special jurisdiction.
 
   {Chancellor of a university}, the chief officer of a
    collegiate body. In Oxford, he is elected for life; in
    Cambridge, for a term of years; and his office is
    honorary, the chief duties of it devolving on the vice
    chancellor.
 
   {Chancellor of the exchequer}, a member of the British
    cabinet upon whom devolves the charge of the public income
    and expenditure as the highest finance minister of the
    government.
 
   {Chancellor of the order of the Garter} (or other military
    orders), an officer who seals the commissions and mandates
    of the chapter and assembly of the knights, keeps the
    register of their proceedings, and delivers their acts
    under the seal of their order.
 
   {Lord high chancellor of England}, the presiding judge in the
    court of chancery, the highest judicial officer of the
    crown, and the first lay person of the state after the
    blood royal. He is created chancellor by the delivery into
    his custody of the great seal, of which he becomes keeper.
    He is privy counselor by his office, and prolocutor of the
    House of Lords by prescription.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chancellor
   n 1: the British cabinet minister responsible for finance [syn:
      {Chancellor of the Exchequer}, {Chancellor}]
   2: the person who is head of state (in several countries) [syn:
     {chancellor}, {premier}, {prime minister}]
   3: the honorary or titular head of a university

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top