ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prime

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prime-, *prime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prime(adj) ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime(adj) ที่สำคัญที่สุด, Syn. top, superior
prime(adj) ที่มาลำดับแรก, Syn. earliest, beginning
prime(adj) ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime(n) ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
prime(n) ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
prime(vt) เตรียมพร้อมไว้
prime(vi) เตรียมพร้อมไว้
prime(vt) อัดดินระเบิด (พร้อมที่จะยิง), See also: ใส่ดินระเบิด
primer(n) หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด, ดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, ขั้นพื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด, ส่วนที่ดีเลิศ, ระยะแรกเริ่ม, ฤดูใบไม้ผลิ, ชั่วโมงแรกของวัน, วันหนุ่มสาว, รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด, สั่งสอน, แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม, เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval, primary

English-Thai: Nontri Dictionary
prime(adj) แรก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, เอกอุ, ชั้นหนึ่ง
prime(n) ต้นทุน, ดอกเบี้ย, วัยหนุ่มสาว, รุ่งอรุณ, ระยะเริ่มแรก
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี, อัครมหาเสนาบดี
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น, มูลบท, แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม, ในยุคแรก, แต่บรรพกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime divisorตัวหารเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime fieldฟีลด์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime polynomialพหุนามเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime; prime numberจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prime costต้นทุนขั้นต่ำ [การบัญชี]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
prime numberจำนวนเฉพาะ, จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5, ± 7, ± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Prime Tapioca Chipsมันเส้นสะอาด [การค้าระหว่างประเทศ]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย, Example: <p>primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Prime Minister.Mr. Prime Minister. The Ugly American (1963)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
Prime Minister.ท่านนายกฯ Gandhi (1982)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm not worried, Mr. Prime Minister, just, uh... just, um, interested.ฉันไม่กังวลนายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่เอ่อ ... เพียงแค่เอ่อสนใจ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm in the prime of my youth, and I'll only be young once.ฉันกำลังอยู่ในวัยรุ่นเต็มตัว แล้วฉันก็ยังเด็กอยู่ด้วย Stand by Me (1986)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด Punchline (1988)
He's a prime catch, and you are a very, very lucky mannequin.เขาเป็นคนที่หาตัวจับยาก เธอเป็นหุ่นที่โชคดีมากๆเลยนะ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primeAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
primeHe aspired to the position of Prime Minister.
primeHe had an interview with the Prime Minister.
primeHe had the ambition to be prime minister.
primeHe is in the prime of life.
primeHe is now in the prime of manhood.
primeHe is prime minister in name but not in reality.
primeHe was cut down in his prime.
primeHe was forced to resign as prime minister.
primeHis resignation as Prime Minister came as a surprise.
primeIf I were prime minister I'd give Clinton a good talking to.
primeIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยดึกดำบรรพ์(n) primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai Definition: เวลานานมาแล้ว
มุขมนตรี(n) king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
ลงพื้น(v) prime, Thai Definition: เอาวัตถุฉาบทาลงบนพื้น ก่อนที่จะเขียนลวดลายหรือทาน้ำมัน
อัครมหาเสนาบดี(n) prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าเสนาบดี
ตัวดี(n) culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี(n) culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
นายกรัฐมนตรี(n) prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ(n) prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
ชั้นหนึ่ง(adj) prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ
ซ้อมพยาน(v) prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai Definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [ m ] ; prospectus [ m ]
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
เบี้ยประกัน[bīa prakan] (n, exp) EN: insurance premium  FR: prime d'assurance [ f ]
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIME
PRIMER
PRIMED
PRIMES
PRIMECO
PRIMEAU
PRIME'S
PRIMERS
PRIMEAUX
PRIMEVAL

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prime
primed
primer
primes
primers
primeval

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] prime minister (of Japan or UK etc) #5,537 [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] prime minister (in feudal China) #19,055 [Add to Longdo]
引子[yǐn zi, ㄧㄣˇ ㄗ˙,  ] primer #45,255 [Add to Longdo]
质数[zhì shù, ㄓˋ ㄕㄨˋ,   /  ] prime number #66,340 [Add to Longdo]
素数[sù shù, ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ,   /  ] prime number #82,306 [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ,     /    ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls #133,063 [Add to Longdo]
质因数[zhì yīn shù, ㄓˋ ㄧㄣ ㄕㄨˋ,    /   ] prime factor (in arithmetic) #208,842 [Add to Longdo]
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall? [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungskosten { pl }prime cost [Add to Longdo]
Generalunternehmer { m }prime contractor; general contractor [Add to Longdo]
Ministerpräsident { m } [ pol. ]prime minister [Add to Longdo]
Prime { f }keynote; tone [Add to Longdo]
Primel { n } [ bot. ] | Primeln { pl }primula; primrose | primroses [Add to Longdo]
Primzahl { f } [ math. ]prime number [Add to Longdo]
Selbstkosten { pl } [ econ. ]prime costs; primary costs; original costs [Add to Longdo]
Sattelzugmaschine { f }prime mover; tractor unit; tractor-trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[はる, haru] (n-adv, n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) #1,037 [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) #1,683 [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref, adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t, adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous #1,986 [Add to Longdo]
入門[にゅうもん, nyuumon] (n, vs, adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P) #3,638 [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] (n, vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P) #3,790 [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-na, n, adj-no) (1) plain, white silk; (2) { math } (See 互いに素) prime; (P) #4,837 [Add to Longdo]
プライム[puraimu] (n) prime #6,759 [Add to Longdo]
素数[そすう, sosuu] (n) prime number; prime numbers #8,988 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) #9,928 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, a. [F., fr. L. primus first, a superl.
   corresponding to the compar. prior former. See {Prior}, a.,
   {Foremost}, {Former}, and cf. {Prim}, a., {Primary},
   {Prince}.]
   1. First in order of time; original; primeval; primitive;
    primary. "Prime forests." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       She was not the prime cause, but I myself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is nearly superseded by
      primitive, except in the phrase prime cost.
      [1913 Webster]
 
   2. First in rank, degree, dignity, authority, or importance;
    as, prime minister. "Prime virtues." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. First in excellence; of highest quality; as, prime wheat;
    a prime quality of cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Early; blooming; being in the first stage. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       His starry helm, unbuckled, showed him prime
       In manhood where youth ended.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Lecherous; lustful; lewd. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Marked or distinguished by a mark (') called a prime mark.
 
   Note: In this dictionary the same typographic mark is used to
      indicate a weak accent in headwords, and minutes of a
      degree in angle measurements.
      [1913 Webster]
 
   7. (Math.)
    (a) Divisible by no number except itself or unity; as, 7
      is a prime number.
    (b) Having no common factor; -- used with to; as, 12 is
      prime to 25.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Prime and ultimate ratio}. (Math.). See {Ultimate}.
 
   {Prime conductor}. (Elec.) See under {Conductor}.
 
   {Prime factor} (Arith.), a factor which is a prime number.
 
   {Prime figure} (Geom.), a figure which can not be divided
    into any other figure more simple than itself, as a
    triangle, a pyramid, etc.
 
   {Prime meridian} (Astron.), the meridian from which longitude
    is reckoned, as the meridian of Greenwich or Washington.
    
 
   {Prime minister}, the responsible head of a ministry or
    executive government; applied particularly to that of
    England.
 
   {Prime mover}. (Mech.)
    (a) A natural agency applied by man to the production of
      power. Especially: Muscular force; the weight and
      motion of fluids, as water and air; heat obtained by
      chemical combination, and applied to produce changes
      in the volume and pressure of steam, air, or other
      fluids; and electricity, obtained by chemical action,
      and applied to produce alternation of magnetic force.
    (b) An engine, or machine, the object of which is to
      receive and modify force and motion as supplied by
      some natural source, and apply them to drive other
      machines; as a water wheel, a water-pressure engine, a
      steam engine, a hot-air engine, etc.
    (c) Fig.: The original or the most effective force in any
      undertaking or work; as, Clarkson was the prime mover
      in English antislavery agitation.
 
   {Prime number} (Arith.), a number which is exactly divisible
    by no number except itself or unity, as 5, 7, 11.
 
   {Prime vertical} (Astron.), the vertical circle which passes
    through the east and west points of the horizon.
 
   {Prime-vertical dial}, a dial in which the shadow is
    projected on the plane of the prime vertical.
 
   {Prime-vertical transit instrument}, a transit instrument the
    telescope of which revolves in the plane of the prime
    vertical, -- used for observing the transit of stars over
    this circle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, n.
   1. The first part; the earliest stage; the beginning or
    opening, as of the day, the year, etc.; hence, the dawn;
    the spring. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In the very prime of the world.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Hope waits upon the flowery prime.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. The spring of life; youth; hence, full health, strength,
    or beauty; perfection. "Cut off in their prime."
    --Eustace. "The prime of youth." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is first in quantity; the most excellent
    portion; the best part.
    [1913 Webster]
 
       Give him always of the prime.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. prime, LL. prima (sc. hora). See {Prime}, a.] The
    morning; specifically (R. C. Ch.), the first canonical
    hour, succeeding to lauds.
    [1913 Webster]
 
       Early and late it rung, at evening and at prime.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Note: Originally, prime denoted the first quarter of the
      artificial day, reckoned from 6 a. m. to 6 p. m.
      Afterwards, it denoted the end of the first quarter,
      that is, 9 a. m. Specifically, it denoted the first
      canonical hour, as now. Chaucer uses it in all these
      senses, and also in the sense of def. 1, above.
      [1913 Webster]
 
         They sleep till that it was pryme large.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   5. (Fencing) The first of the chief guards.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) Any number expressing the combining weight or
    equivalent of any particular element; -- so called because
    these numbers were respectively reduced to their lowest
    relative terms on the fixed standard of hydrogen as 1.
    [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
   7. (Arith.) A prime number. See under {Prime}, a.
    [1913 Webster]
 
   8. An inch, as composed of twelve seconds in the duodecimal
    system; -- denoted by [']. See 2d {Inch}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
   {Prime of the moon}, the new moon at its first appearance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, v. i.
   1. To be renewed, or as at first. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Night's bashful empress, though she often wane,
       As oft repeats her darkness, primes again.
                          --Quarles.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve as priming for the charge of a gun.
    [1913 Webster]
 
   3. To work so that foaming occurs from too violent
    ebullition, which causes water to become mixed with, and
    be carried along with, the steam that is formed; -- said
    of a steam boiler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, v. t. [imp. & p. p. {Primed}; p. pr. & vb. n.
   {Priming}.] [From {Prime}, a.]
   1. To apply priming to, as a musket or a cannon; to apply a
    primer to, as a metallic cartridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay the first color, coating, or preparation upon (a
    surface), as in painting; as, to prime a canvas, a wall.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare; to make ready; to instruct beforehand; to
    post; to coach; as, to prime a witness; the boys are
    primed for mischief. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   4. To trim or prune, as trees. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) To mark with a prime mark.
    [1913 Webster]
 
   {To prime a pump}, to charge a pump with water, in order to
    put it in working condition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prime
   adj 1: first in rank or degree; "an architect of premier rank";
       "the prime minister" [syn: {premier(a)}, {prime(a)}]
   2: used of the first or originating agent; "prime mover"
   3: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
     carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
     {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   4: of or relating to or being an integer that cannot be factored
     into other integers; "prime number"
   5: being at the best stage of development; "our manhood's prime
     vigor"- Robert Browning [syn: {prime}, {meridian}]
   n 1: a number that has no factor but itself and 1 [syn: {prime},
      {prime quantity}]
   2: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   3: the second canonical hour; about 6 a.m.
   4: the time of maturity when power and vigor are greatest [syn:
     {prime}, {prime of life}]
   v 1: insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory
      to detonation or firing; "prime a cannon"; "prime a mine"
   2: cover with a primer; apply a primer to [syn: {prime},
     {ground}, {undercoat}]
   3: fill with priming liquid; "prime a car engine"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prime /pʀim/ 
  bonus; premium; allowance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top