ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最-, *最*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいきょう] strongest

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[最, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere),  Rank: 139

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]
[zuì jìn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, ] recent; recently; soon, #634 [Add to Longdo]
[zuì zhōng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] final; ultimate, #724 [Add to Longdo]
[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, ] best; (you) had better (do what we suggest), #822 [Add to Longdo]
[zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ, ] highest; highest level, #888 [Add to Longdo]
[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] latest; newest, #1,609 [Add to Longdo]
[zuì jiā, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, ] optimum; optimal; peak, #1,701 [Add to Longdo]
[zuì dī, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ, ] lowest, #1,993 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
[さいたん, saitan] (adj) ใกล้ที่สุด, See also: A. 長,
[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
[さいこう, saikou] (n) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
高裁判所[さいこうさいばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
先端[さいせんたん, saisentan] frontier
[もっとも, mottomo] ที่สุด
[さいご, saigo] (n) สุดท้าย , สิ้นสุด ,จบ
優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n ) สำคัญที่สุด , See also: S. maximum preference,maximum priority,priority handling ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
[さいしょ, saisho] Thai: ระยะเริ่มต้น English: outset
[さいしょ, saisho] Thai: อันแรก สิ่งแรก English: first (a-no)
[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset
[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See たる) prime; conspicuous [Add to Longdo]
たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous [Add to Longdo]
たる物;たるもの[さいたるもの, saitarumono] (n) the most extreme [Add to Longdo]
[もっとも, mottomo] (adv) most; extremely; (P) [Add to Longdo]
[さいあい, saiai] (n,vs,adj-no) beloved; (P) [Add to Longdo]
[さいあく, saiaku] (adj-na,n) the worst; (P) [Add to Longdo]
悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case [Add to Longdo]
悪期[さいあくき, saiakuki] (n) worst period of time [Add to Longdo]
安値[さいやすね, saiyasune] (n,adj-no) (ant [Add to Longdo]
[さいう, saiu] (n,adj-no) right-most; rightmost [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is said that Hamlet is the most interesting play ever written.「ハムレット」はこれまででもおもしろい戯曲だと言われている。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代の初めの頃、私は両親と必ずしも善の関係にあったわけではなかった。
This is the worst storm in ten years.10年振りの悪の嵐だ。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド大の都市であったカルカッタに派遣された。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国はも急速な経済成長をとげた。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に終の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、同月としては高記録になった。
The first season of the year is spring.1年の初の季節は春です。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで年少の少年が一番魅力的だ。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は初の値段で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いを連れていることに気がついた。
Here is the final agenda for the meeting on June 16.6月16日のミーティングの終議事事項をお送りします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first, because I was your fan.[JA] 初はファンだったから Emotions (2017)
First of all, everything about my 17 years of life was written in the invitation.[JA] (みどり)招待状には まず初に 私の17年間の全てが 書いてありました Disbanded (2017)
I had found the perfect plaything. My heart danced with joy for the first time in a long time.[JA] 高のオモチャを見つけて 久しぶりに心が躍りました Confrontation (2017)
Our tempe gives the best ots want to have one?[CN] 我们观音庙的姻缘签灵 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Our tempe gives the best ots 你为什么不求一枝呀? {\cH00FFFF}{\3cH000000}want to have one? Wu tai jie mei (1990)
You've been with me the ongest[CN] 你算是陪我日子长 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You've been with me the ongest Wu tai jie mei (1990)
Lately, I like reading books.[JA] (女子高生2) 近 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.[JA] (ひとみ) 近 始めたんですけど 毎日 先輩に怒られてます Emotions (2017)
She was the one who made the first move.[JA] 初に仕掛けてきたのは あの女だったんですよ Confrontation (2017)
You understand me, right?[CN] 你瞭解我的! Tiger Cage 2 (1990)
I have one last favor to ask you.[JA] 後に... お願いがあるんだけど Disbanded (2017)
I have one last request.[JA] (慎) 後に お願いがあるんだけど... Ready (2017)
Hitomi, when you first came to my house,[JA] ひとみちゃんは 初に家(うち)に来たときは Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]
右端[さいうたん, saiutan] low order end [Add to Longdo]
下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
左端[さいさたん, saisatan] high order end [Add to Longdo]
終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] latest version [Add to Longdo]
終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value [Add to Longdo]
終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]
[さいじょう, saijou] beste, hoechste, oberste [Add to Longdo]
[さいてい, saitei] niedrigst, geringst, Minimal- [Add to Longdo]
[さいしょ, saisho] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
[さいご, saigo] -Ende, letzte [Add to Longdo]
[さいあく, saiaku] am_schlimmsten, am_schlechtesten [Add to Longdo]
[さいしん, saishin] neueste [Add to Longdo]
盛期[さいせいき, saiseiki] Bluetezeit, Hoehepunkt [Add to Longdo]
[さいしゅう, saishuu] letzt, Schluss, End- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top