ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟暮

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟暮-, *迟暮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟暮[chí mù, ㄔˊ ㄇㄨˋ, / ] past one's prime, #60,577 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I watched her go from a happy teenager to a closed-up old lady in one day.[CN] 我看见她一天内从快乐青春变得自闭迟暮 Breeders (1986)
As you have been of many things.[CN] 我已年衰迟暮,时日无多 Beneath the Mask (2011)
It's a luxury development... where all the residents are in their golden years.[CN] 但却要住退休院? 那是一所豪华住处 所有住户都是迟暮老人 The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
What's gotten into you'? You turning all meek and modest on me'?[CN] 怎么啦,说这么英雄迟暮的话 Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
- And what is sadder... than that moment when our children discover... that we are not the illusory supermen we've created... but rather, as Herman Melville once wrote, "men drained of valor"?[CN] 当我们的孩子发现 我们并不是自己刻画的那般完美 抑或如赫曼 梅尔维勒写的 '英雄迟暮时'? Resurrecting the Champ (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top