ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宫-, *宫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宫, gōng, ㄍㄨㄥ] palace; surname
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  吕 (lǚ ㄌㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 982

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, / ] palace; surname Gong, #3,083 [Add to Longdo]
[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb, #6,288 [Add to Longdo]
[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]
[Nán gōng, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] (N) Nangong (city in Hebei), #11,976 [Add to Longdo]
[gù gōng, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] The Imperial Palace, #12,603 [Add to Longdo]
[gōng tíng, ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, / ] court (of king or emperor), #14,092 [Add to Longdo]
[huáng gōng, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] imperial palace, #14,311 [Add to Longdo]
殿[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, 殿 / 殿] palace, #15,304 [Add to Longdo]
[gōng jǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] cervix; neck of the uterus, #15,801 [Add to Longdo]
[mí gōng, ㄇㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] maze; labyrinth, #19,071 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Do as I tell you. Élysées 0546.[CN] 照我吩咐的做,爱丽舍0546 . One Hour with You (1932)
This is my bed, but this is not the temple, nor my father's palace.[CN] 这是我的床, 但此处既非神殿 亦非父王的王 The Mummy (1932)
"Princess Johanna Elizabeth, to the court at Moscow[CN] 约翰娜. 伊丽莎白公主前往 莫斯科 The Scarlet Empress (1934)
Your daughter is extremely charming... and will be by far the most beautiful woman at Her Majesty's court.[CN] 您的女儿 有如此般魅力... 而且将是目前女王 廷里最美丽的女人 The Scarlet Empress (1934)
Like the Goddess of Crystal Palace,[CN] 其身姿也似水晶之仙女 Taki no shiraito (1933)
- What else?[CN] -白 Chapter 46 (2016)
Oh, call Élysées 0546. Tell Dr. Bertier to come.[CN] 打爱丽舍0546 , 叫拜梯尔过来 One Hour with You (1932)
If Your Highness were not so new to our court, I'd suspect you were going to see your lover.[CN] 如果殿下在我们廷里不是 新人的话 我会怀疑你是去见你的情人 The Scarlet Empress (1934)
He's the handsomest man in the Russian court, tall and formed like a Greek god... a model in fashion and deportment which all of us strive to follow.[CN] 他是俄罗斯 廷里最英俊的男人 体格高大的像一尊希腊神 时尚的模范 有着人人都争相模仿的行为举止 The Scarlet Empress (1934)
Alhambra, in London... The brush![CN] 伦敦的阿尔罕布拉 刷子 The Blue Angel (1930)
Élysées 0546.[CN] 爱丽舍0546 One Hour with You (1932)
...are you going to the underwater castle?[CN] 他住在海底龙 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top