ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龟-, *龟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龟, guī, ㄍㄨㄟ] turtle, tortoise; cuckold
Radical: Decomposition: 电 (diàn ㄉㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] A turtle; compare 龜,  Rank: 2,392
[鼋, yuán, ㄩㄢˊ] large turtle, sea turtle
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  黾 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] toad,  Rank: 5,232

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; turtle, #7,577 [Add to Longdo]
[wū guī, ㄨ ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; cuckold, #15,490 [Add to Longdo]
[hǎi guī, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄟ, / ] turtle, #30,938 [Add to Longdo]
[guī tóu, ㄍㄨㄟ ㄊㄡˊ, / ] glans; head of a turtle, #46,537 [Add to Longdo]
[jīn guī, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, / ] tortoise, #58,974 [Add to Longdo]
[jīn guī zǐ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, / ] scarab (Scarabeus sacer); beetle, #74,323 [Add to Longdo]
[wū guī ké, ㄨ ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, / ] tortoise shell, #100,773 [Add to Longdo]
册府元[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls, #133,063 [Add to Longdo]
九尾[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆, #283,416 [Add to Longdo]
山乡[Guī shān xiāng, ㄍㄨㄟ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kueishan (village in Taiwan), #335,873 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was at the Red Turtle with one of my students.[CN] 我和一个学生去了"红"酒吧 In the Cut (2003)
Perhaps I'll recognize somebody who was at the Red Turtle Bar.[CN] 也许我会认出到过"红酒吧的人" In the Cut (2003)
You've seen me before. I've seen you at the Red Turtle.[CN] 我们以前见过 我在"红酒吧"见过你 In the Cut (2003)
- How old are sea turtles?[CN] 海能活多少岁? 海 Finding Nemo (2003)
And he was 150 years old.[CN] 已经活了一百五十岁的大海 Finding Nemo (2003)
She wasn't killed at the Red Turtle. You're getting confused.[CN] 她不是在"红酒吧"被杀的 你搞错了 In the Cut (2003)
- The girl killed at the Red Turtle.[CN] 在红酒吧被杀的那个 In the Cut (2003)
She said she wanted a very rich husband.[CN] 她指定要金婿 Intolerable Cruelty (2003)
- Listen, Miss Avery the deceased was seen in the Red Turtle the same night you were there.[CN] 听着,艾弗里小姐 死者当晚去过"红"酒吧 而你也在场 In the Cut (2003)
And now you're telling me I met you at the Red Turtle.[CN] 现在你告诉我 我们在"红酒吧"见过 In the Cut (2003)
Pardon? You went to the Red Turtle Bar with a black student.[CN] 你和一个黑人学生去了"红酒吧" In the Cut (2003)
- At the Red... - Turtle.[CN] "红"酒吧他说 In the Cut (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top