ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -周-, *周*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
波数特性[しゅうはすうとくせい] (n ) Frequency Response

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口,  Rank: 490

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou, #332 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms, #332 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week, #332 [Add to Longdo]
[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass, #1,858 [Add to Longdo]
[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]
[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week, #2,977 [Add to Longdo]
[zhōu wǔ, ㄓㄡ ㄨˇ, / ] Friday, #3,656 [Add to Longdo]
[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうへん, shuuhen] (n) ละแวก,บริเวณรอบ ๆ, See also: R. まわり

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] ความถี่คลื่นไฟฟ้า
[しゅうい, shuui] 1.รอบ ๆ 2.บริเวณโดยรอบ 3.ขนาดรอบต้นไม้ 4.สถานการณ์โดยรอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits [Add to Longdo]
りの人[まわりのひと, mawarinohito] (n) surrounding people [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
囲温度[しゅういおんど, shuuiondo] (n) ambient temperature [Add to Longdo]
囲長[しゅういちょう, shuuichou] (n) perimeter [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] (n) (See 易経) divination (based on the Book of Changes) [Add to Longdo]
[しゅうえん, shuuen] (n,adj-no) fringe; rim [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]
回コース[しゅうかいコース, shuukai ko-su] (n) circuit track; circular course [Add to Longdo]
回遅れ[しゅうかいおくれ, shuukaiokure] (n) (1) (See バックマーカー) being a lap behind (e.g. motor sports); (2) someone who is very behind the times [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Celebrate the twelfth anniversary.12年記念を祝う。
A toast to your 20th Anniversary!20年記念に乾杯。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは囲の土地を耕作してきた。
Unfortunately there was no one around.あいにく囲に誰もいなかった。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたのりの人々の普通の行いに悪意があると考えてはいけない。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種の鳥においては、りの鳥たちやつがいに存在を知られていることが有利であると推測することができる。
The dog ran around and around the tree.犬は木のりをぐるぐる走り回った。
The chameleon can take on the colors of its background.カメレオンはりの色に合わせて体色を変えることができる。
I enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.グラスのりにソルトをつけたマルガリータをすするのが好き。
Kate's father is about the house.ケイトのお父さんは家の辺にいる。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、囲の環境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
This bus will take you around the city.このバスに乗れば市内一が出来ます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No footprints around the body.[JA] 足跡が死体のりにない And Then There Were None (1945)
Thirty weeks date, you open in Toledo.[CN] 30的合約,你在Toledo開演 Applause (1929)
-There's nothing out there.[JA] - 辺には何も無いぞ Forbidden Planet (1956)
FOR 5 WEEKS.[CN] 5 Return to Paradise (1998)
All units in the vicinity of State Street, Santa Monica Boulevard.[JA] ステイト通りと サンタモニカ通り辺の車は... He Walked by Night (1948)
Jay.[CN] 杰伦。 Seal Team Eight: Behind Enemy Lines (2014)
- A week?[CN] -一 Grudge Match (2013)
Sir[CN] SIR City on Fire (1987)
The court is partly surrounded by a high wall.[JA] アパート囲は 部分的に高い塀がある He Walked by Night (1948)
. .. I request the lieutenant's permission to take a walk outside the perimeter, sir.[JA] ・・辺を散歩する許可を 頂けるよう、要求したします Forbidden Planet (1956)
The fortieth anniversary of... the day he got his job.[JA] 40年記念よ 仕事を始めてから Roman Holiday (1953)
I got a week to make up my mind if I'm gonna enlist again.[CN] 我有一的時間來考慮看看我是不是要歸隊 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] frequency [Add to Longdo]
波数スペクトル[しゅうはすうスペクトル, shuuhasuu supekutoru] frequency spectrum [Add to Longdo]
波数ホッピング[しゅうはすうホッピング, shuuhasuu hoppingu] frequency hopping [Add to Longdo]
波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management [Add to Longdo]
波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
[しゅうとう, shuutou] sorgfaeltig, genau, vorsichtig [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
[しゅうせん, shuusen] Vermittlung, Beschaffung [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] allgemein_bekannt [Add to Longdo]
[しゅうへん, shuuhen] Umkreis, Peripherie [Add to Longdo]
[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top