Search result for

(67 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -周-, *周*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
波数特性[しゅうはすうとくせい] (n ) Frequency Response

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうへん, shuuhen] (n) ละแวก,บริเวณรอบ ๆ, See also: R. まわり

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] ความถี่คลื่นไฟฟ้า
[しゅうい, shuui] 1.รอบ ๆ 2.บริเวณโดยรอบ 3.ขนาดรอบต้นไม้ 4.สถานการณ์โดยรอบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits [Add to Longdo]
りの人[まわりのひと, mawarinohito] (n) surrounding people [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
囲温度[しゅういおんど, shuuiondo] (n) ambient temperature [Add to Longdo]
囲長[しゅういちょう, shuuichou] (n) perimeter [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] (n) (See 易経) divination (based on the Book of Changes) [Add to Longdo]
[しゅうえん, shuuen] (n,adj-no) fringe; rim [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]
回コース[しゅうかいコース, shuukai ko-su] (n) circuit track; circular course [Add to Longdo]
回遅れ[しゅうかいおくれ, shuukaiokure] (n) (1) (See バックマーカー) being a lap behind (e.g. motor sports); (2) someone who is very behind the times [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou [Add to Longdo]
一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, / ] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004 [Add to Longdo]
三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, / ] circumference of a circle is proverbially three times its radius [Add to Longdo]
[Zhōu dài, ㄓㄡ ㄉㄞˋ, ] the Zhou dynasty from 1027 BC [Add to Longdo]
作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
[Zhōu kǒu, ㄓㄡ ㄎㄡˇ, ] prefecture level city in east Henan 河南 [Add to Longdo]
口地区[Zhōu kǒu dì qū, ㄓㄡ ㄎㄡˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Zhoukou (district in Henan) [Add to Longdo]
口市[Zhōu kǒu shì, ㄓㄡ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Prefecture level city in east Henan 河南 [Add to Longdo]
[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass [Add to Longdo]
围性眩晕[zhōu wéi xìng xuàn yùn, ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣˋ, / ] peripheral vertigo [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Celebrate the twelfth anniversary.12年記念を祝う。
A toast to your 20th Anniversary!20年記念に乾杯。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは囲の土地を耕作してきた。
Unfortunately there was no one around.あいにく囲に誰もいなかった。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたのりの人々の普通の行いに悪意があると考えてはいけない。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種の鳥においては、りの鳥たちやつがいに存在を知られていることが有利であると推測することができる。
The dog ran around and around the tree.犬は木のりをぐるぐる走り回った。
The chameleon can take on the colors of its background.カメレオンはりの色に合わせて体色を変えることができる。
I enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.グラスのりにソルトをつけたマルガリータをすするのが好き。
Kate's father is about the house.ケイトのお父さんは家の辺にいる。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、囲の環境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
This bus will take you around the city.このバスに乗れば市内一が出来ます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, uh--my--my chest feels like a vice.[CN] 我们下次再约 事实上我这都可以 Mudmare (2017)
Thank you.[CN] 本的销售排行榜 Appeal (2017)
When I started studying at FAAP, there were many queers, it was very artsy.[JA] 私が大学に入った頃よ りには 同性愛者が多かった  ()
He couldn't keep them around.[JA] りに置くことはできなかった Stormborn (2017)
Mr. Hanaki insists on seeing her again.[CN] (每销售排行榜) Affection (2017)
There should be no more deaths among people around me.[JA] もう 僕のりで 人が死ぬことはないはずだ Emotions (2017)
When you make a fire, and put children of different nationalities around, you can guess which one is the Armenian.[JA] アルメニア人は今や 世界各国にいる 火のりに 各国の子供を集めると アルメニア人は すぐ分かる Barbecue (2017)
"I will do it because people want it." No. This is not the type of answer I have.[JA] りが望むから 手に入れるものでもない  ()
I noticed a huge concentration of outbreaks around the Great Lakes.[JA] 発生源が湖のりに集中していたの Resident Evil: Vendetta (2017)
- Coach, how did he do?[CN] 我要打好每一场比赛 就像本奥运会的金牌争霸赛 CounterPunch (2017)
When someone dies, those around that person[JA] 人が死ぬと 本人も りの人も Confrontation (2017)
Golden Gloves, which started clear back in the 1920s, and throughout the history, most everybody has been in the Golden Gloves.[CN] 经过几年的期待 谈判和兴奋... (梅威瑟 帕奎奥) ...五月份第一个六在拉斯维加斯 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] frequency [Add to Longdo]
波数スペクトル[しゅうはすうスペクトル, shuuhasuu supekutoru] frequency spectrum [Add to Longdo]
波数ホッピング[しゅうはすうホッピング, shuuhasuu hoppingu] frequency hopping [Add to Longdo]
波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management [Add to Longdo]
波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
[しゅうとう, shuutou] sorgfaeltig, genau, vorsichtig [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
[しゅうせん, shuusen] Vermittlung, Beschaffung [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] allgemein_bekannt [Add to Longdo]
[しゅうへん, shuuhen] Umkreis, Peripherie [Add to Longdo]
[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top