ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喜-, *喜*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙] ชอบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喜, xǐ, ㄒㄧˇ] to love; to enjoy, to be happy; joyful, glad
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Singing 口 and beating drums 壴,  Rank: 668

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˇ, ] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad, #2,013 [Add to Longdo]
[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, / ] to like; to be fond of, #184 [Add to Longdo]
[jīng xǐ, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ, / ] be pleasantly surprised, #3,073 [Add to Longdo]
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
[xǐ ài, ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] to like; to love; to be fond of; favorite, #4,356 [Add to Longdo]
[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, / ] happy; joyous, #6,685 [Add to Longdo]
[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy, #8,626 [Add to Longdo]
[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ, / ] joyful, #9,148 [Add to Longdo]
[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, ] happy, #10,395 [Add to Longdo]
[dà xǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ, ] exultation, #12,327 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
んで[よろこんで, yorokonde] (adv) ด้วยความยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
んで[よろこんで, yorokonde] (adv colloq) ด้วยความยินดี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[よろこぶ, yorokobu] Thai: ยินดี
[よろこぶ, yorokobu] Thai: ดีใจ English: to be glad
久山[きくやま, kikuyama] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Kikuyama (pl,pn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
の字[きのじ, kinoji] (n) 77th birthday [Add to Longdo]
ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
ばす(P);悦ばす[よろこばす, yorokobasu] (v5s) to delight; to give pleasure; (P) [Add to Longdo]
び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
びに輝く目[よろこびにかがやくめ, yorokobinikagayakume] (n) eyes sparkling with joy [Add to Longdo]
び事;慶び事[よろこびごと, yorokobigoto] (n) auspicious event; celebration [Add to Longdo]
び勇む[よろこびいさむ, yorokobiisamu] (v5m,vi) to be in high spirits [Add to Longdo]
ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
んで(P);悦んで[よろこんで, yorokonde] (adv) with pleasure ...; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.色満面である。
All were happy.みんながんでいた。
"Won't you come with us?" "I'd be glad to."「いっしょにきませんか」「ええ、んで」
"Will you help me?" "I'll be glad to."「手伝ってくださいませんか」「んで」
I am glad to hear that you have got well.あなたがすっかり回復されたことを聞いてんでいます。
I am glad to help you whenever you need me.あなたが私を必要とするときはいつでも、んでお手伝いします。
Everyone will be happy if you help us.あなたが私達を手伝ってくれたら、みんなぶでしょう。
I am pleased that you have passed the exam.あなたが試験に合格したことをんでいます。
She will be glad if you go to see her in person.あなたが自分で会いに行けば彼女はぶだろう。
I'm glad of the opportunity of working with you.あなたとごいっしょに働けるのをんでいます。
I think he will be glad to see you.あなたにお目にかかると彼はぶだろうと思います。
I am ready to do anything that I can for you, because I owe you a great deal.あなたにはずいぶんお世話になりましたから、私にできることなら何でもんでいたします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do.[CN] 我欢吃 She's the One (2002)
I liked.[CN] 我欢他 Parent Hood (2006)
Surprised?[CN] 惊么? Separate Tables (1958)
-Yeah.[CN] -欢啊 10 Things I Hate About You (1999)
- /'m willing to sit for an hour. - Great.[JA] んで付き合う 12 Angry Men (1957)
But when a drunk handed me a ten spot, after a request I couldn't get very excited.[JA] 酔っぱらいのリクエスト応じ 10ドルもらったが... ぶ気持ちに なれなかった Detour (1945)
Like it?[CN] 欢吗? Born to Be King (2000)
Cute?[CN] 招人欢? Find Me Guilty (2006)
"beneath the sod my heart of dust would still rejoice. "[JA] 地をさまよいし我が心 びに震えん" Roman Holiday (1953)
I like him.[CN] 我欢他 The Dark Mirror (1946)
He's unhappy unless he gives pain.[JA] 人に苦痛を与えて D.O.A. (1949)
But you can imagine my joy when I discovered that the shock... . ..had permanently-[JA] しかし、君に想像できるだろうか それを発見した時の衝撃とび・・ Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よろこぶ, yorokobu] sich_freuen [Add to Longdo]
[きげき, kigeki] Lustspiel, Komoedie [Add to Longdo]
寿[きじゅ, kiju] der_77.Geburtstag [Add to Longdo]
[きど, kido] Freude_und_Zorn, Gefuehle [Add to Longdo]
怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
[きえつ, kietsu] Freude, Entzuecken [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] Almosen, Spende, Stiftung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top