ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลบล้าง

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลบล้าง-, *ลบล้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลบล้างก. ทำให้หมดไปสิ้นไป เช่น ลบล้างความผิด, ทำให้เป็นโมฆะทางกฎหมาย เช่น ลบล้างหนี้สิน ลบล้างมลทิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
I can't say I know where I'm going... nor whether my bad deeds can be purified.ฉันบอกไม่ได้ว่ารู้หรือเปล่า ว่าตัวเองจะไปไหน หรือแม้แต่กรรมของฉันจะถูก ลบล้างได้หรือไม่ Seven Years in Tibet (1997)
These heated comments aside, it's been a very positive experience.เสียงค้านโหวกเหวกจากคนส่วนน้อยนิด ไม่อาจลบล้างประสบการณ์ด้านดีได้ The Truman Show (1998)
He was working with Nader to subvert the Realist cause and doing it rather well.เขาทำงานให้เนเดอร์ เพื่อลบล้างความเป็นจริง eXistenZ (1999)
But the power of the Ring could not be undone.แต่พลานุภาพของแหวน ไม่อาจถูกลบล้าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Go.ไป มันถูกลบล้างไป Platonic Sex (2001)
- Come back to us. - I can't erase it.กลับมาหาพวกเรา ฉันยังลบล้างความผิดไม่ได้ 21 Grams (2003)
They learn how one pain can lessen another.เพื่อลบล้างความเจ็บปวดอื่นทั้งหมด The Chronicles of Riddick (2004)
Focus our own magnetic field to negate, knock out with the inverse... what's going on inside the ceramic.ใช้สนามแม่เหล็กไปลบล้าง กระตุ้นให้เกิดการย้อนลำดับ... สิ่งที่เกิดภายในเซรามิก Primer (2004)
If I do penance for it...ถ้าลูกจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลบล้างมัน... Love So Divine (2004)
- I think this should balance it out.- ฉันคิดว่า น่าจะลบล้างความผิดกันได้. V for Vendetta (2005)
- Rain can't quench My thirst for you.- สายฝนไม่อาจลบล้างความคิดถึงเธอได้ Innocent Steps (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expunge from[PHRV] ลบล้าง (สิ่งผิด) ออกจาก, See also: ลบออกจาก
dash[VT] ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
defeat[VT] ทำลาย (ชื่อเสียง), See also: ลบล้าง, Syn. baffle, confound, foil, frustrate
negate[VT] ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify
overrule[VT] ลบล้าง, See also: ปฏิเสธ, Syn. overturn, override, Ant. accept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
efface(อิเฟส') vt. ลบออก,ลบล้าง,ทำลาย, See also: effaceable adj. ดูefface effacement n.ดูefface effacer n. ดูefface, Syn. erase,
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi)
expiable(เอคซฺ'เพียเบิล) adj. ซึ่งลบล้างได้,ซึ่งชดเชยหรือไถ่ถอนความผิดได้

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top