Search result for

ดีเลิศ

(47 entries)
(0.0577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีเลิศ-, *ดีเลิศ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอก, เอก-ดีเลิศ เช่น กวีเอก, สำคัญ เช่น ตัวเอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh-huh, and I'd be an excellent father.และฉันเป็นพ่อที่ดีเลิศ โอ้ Joy (2008)
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
as to what is for the best, and that is my faith.สำหรับอะไรทีมันดีเลิศสุด,และนั้นก็คือศรัทธาของพ่อนั่นเอง Doubt (2008)
- Awesome.- ดีเลิศ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ Loyal and True (2008)
Excellent. I've been down in bogota the past couple of months.ดีเลิศ ผมเพิ่งลงไปที่โบโกต้าสองสามเดือนก่อน I Agree, It Wasn't Funny (2009)
But neither of us exactly gets a gold star for model behavior.แต่เราทั้งสองคนก็ไม่ได้ดีเลิศเรื่องความประพฤตินะ Crime Doesn't Pay (2009)
Look, I know I don't have the greatest bed side manner.ฟังนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้มีมารยาทที่ดีเลิศ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Oh. Oh, yeah. Well, third tier's awesome.โอ้ โอ้ ใช่ ดี แถวที่สามดีเลิศ You've Got Yale! (2009)
If you wear it for 10 years, it'll be still elegant just like you just bought it.แม้ว่าคุณจะใส่มันมา 10 ปี แต่มันก็ยังดีเลิศเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อ Episode #1.3 (2009)
WHY DO YOU CARE WHAT THEY THINK? AND BESIDES, BEING US IS AWESOME.นอกจากนี้พวกเราก็ดีเลิศจะตายไป เงินทั้งหมดมากับข้อผูกมัด ลิลลี่ Valley Girls (2009)
At least not very excellent.อย่างน้อยก็ไม่ได้ดีเลิศ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเลิศ[adj.] (dīloēt) EN: excellent ; fine ; fantastic   FR: excellent ; fantastique ; sublime

English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
awesome[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
bully[ADJ] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
cool[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
fabulous[ADJ] เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
gnarly[ADV] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
imperial[ADJ] เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic
mega[ADJ] ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก,ดีเลิศ
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy

English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eximious (adj ) ดีเลิศ, มีชื่อเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top