ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดีเลิศ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีเลิศ-, *ดีเลิศ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอก, เอก-ดีเลิศ เช่น กวีเอก, สำคัญ เช่น ตัวเอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า... City of Angels (1998)
Wholesome.ดีเลิศ 10 Things I Hate About You (1999)
It was incredible, man. Thanks, Kirk.เราก็ได้ฟังเสียงร้องที่ดีเลิศ Rock Star (2001)
- I want everything to be perfect for my Dudley's special day!- ฉันอยากให้ทุกสิ่งดีเลิศ สำหรับวันพิเศษของดัดลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter.ภูมิใจกับภรรยาที่ดีเลิศ และลูกสาวที่น่ารัก The Matrix Revolutions (2003)
I thought he was great at first, but then he didn't turn out so nice.ฉันก็คิดว่าเขาเยี่ยมวิเศษในตอนแรก แต่เขาก็ไม่ได้ดีเลิศเช่นนั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's not ideal, but i've lived a pretty good life, you know?ชีวิตผมถึงจะไม่ดีเลิศ แต่ก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ Chuck Versus the Truth (2007)
The Humphrey Family Thanksgiving Dinner'S A Well-Oiled Machine.ตระกูลฮัมฟรีย์ในวันขอบคุณพระเจ้า ช่างดีเลิศประเสริฐศรี Blair Waldorf Must Pie! (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า... City of Angels (1998)
Wholesome.ดีเลิศ 10 Things I Hate About You (1999)
It was incredible, man. Thanks, Kirk.เราก็ได้ฟังเสียงร้องที่ดีเลิศ Rock Star (2001)
- I want everything to be perfect for my Dudley's special day!- ฉันอยากให้ทุกสิ่งดีเลิศ สำหรับวันพิเศษของดัดลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter.ภูมิใจกับภรรยาที่ดีเลิศ และลูกสาวที่น่ารัก The Matrix Revolutions (2003)
I thought he was great at first, but then he didn't turn out so nice.ฉันก็คิดว่าเขาเยี่ยมวิเศษในตอนแรก แต่เขาก็ไม่ได้ดีเลิศเช่นนั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's not ideal, but i've lived a pretty good life, you know?ชีวิตผมถึงจะไม่ดีเลิศ แต่ก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ Chuck Versus the Truth (2007)
The Humphrey Family Thanksgiving Dinner'S A Well-Oiled Machine.ตระกูลฮัมฟรีย์ในวันขอบคุณพระเจ้า ช่างดีเลิศประเสริฐศรี Blair Waldorf Must Pie! (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเลิศ[dīloēt] (adj) EN: excellent ; fine ; fantastic  FR: excellent ; fantastique ; sublime

English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(adj) ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
awesome(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
bully(adj) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
cool(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
fabulous(adj) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
gnarly(adv) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ideal(adj) ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
imperial(adj) เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic
mega(adj) ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
peerless(adj) ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ, พิเศษ
bully(บูล'ลี) { bullied, bullying, bullies } n. คนพาล, แมงดา, คนลวง, เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล, รังแก. adj. ดีมาก, ดีเลิศ, ร่าเริง. interj. ดี, ทำได้ดี, เอาเลย
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก, ดีเลิศ
consummate(คันซัม'มิท) { consummated, consummating, consummates } vt. ทำให้สมบูรณ์, ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์, เสร็จบริบูรณ์, ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
cool(คูล) { cooled, cooling, cools } adj. เย็น, เย็นสบาย, เยือกเย็น, สุขุม, เฉยเมย, หน้าด้าน, หน้าหนา, ไร้ความกระตือรือร้น, ไร้อารมณ์, ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง, มีอารมณ์น้อยลง, กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง, ทำให้สงบลง, ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ, สิ่งที่ดีเลิศ, สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy

English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi, vt) ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีมาก, ดีเลิศ
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
heavenly(adj) จากสวรรค์, ล้ำเลิศ, ดีเลิศ, ประเสริฐ, งาม, เป็นสุข
ideal(adj) ดีเลิศ, เพ้อฝัน, ในอุดมคติ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ, อุดมการณ์, สิ่งที่ดีเลิศ, ความนึกฝัน
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ, อย่างมีอุดมการณ์, อย่างดีเลิศ
immense(adj) มหึมา, ใหญ่โตมโหฬาร, กว้างขวาง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
marvellous(adj) มหัศจรรย์, เหลือเชื่อ, น่าพิศวง, ยิ่งใหญ่, ดีเลิศ
nobly(adv) อย่างสง่างาม, อย่างสูงศักดิ์, ดีเลิศ, มีคุณธรรมสูง
perfect(adj) สมบูรณ์, ดีพร้อม, ดีเลิศ, แม่นยำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
eximious(adj) ดีเลิศ, มีชื่อเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top