ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙-, *龙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: Decomposition: 尤 (yóu ㄧㄡˊ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] A dragon,  Rank: 696
[袭, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 1,213
[垄, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,336
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 3,184
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 4,015
[砻, lóng, ㄌㄨㄥˊ] millstone; to grind, to mill
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,566

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]
[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crayfish![CN] 小 Alan Partridge (2013)
Got some pasta, shrimp, lobster. I got whiskey. Any kind of booze you want.[CN] 这儿有意面 虾 虾 还有威士忌 各种各样的酒 The Wolf of Wall Street (2013)
Tequila.[CN] 舌兰 The Disappearance of Eleanor Rigby: Her (2013)
Be scared... a dinosaur?[CN] 可怕的... 恐 Scary Movie 5 (2013)
- My name is Dylan.[CN] - 我的名字是狄 Big Eyes (2014)
- Tornado?[CN] -卷风? Escape from Planet Earth (2013)
A round of tequila.[CN] 喝一圈舌兰吧 The Disappearance of Eleanor Rigby: Her (2013)
And you should get some of those big French macaroons at Laduree in Saint-Germain.[CN] 你在那儿 一定要尝尝法国的大马卡 在圣日耳曼大街 The Disappearance of Eleanor Rigby: Her (2013)
That twister took out everything in its path.[CN] 卷风卷走了路上的一切 Legends of Oz: Dorothy's Return (2013)
Tornado![CN] 卷风来啦 Escape from Planet Earth (2013)
At least when someone puts you in a mask, you've got a safe word, like "airbag", or "crayfish".[CN] 通常给人戴面具也至少给他设定个安全词 比如 安全气囊 小虾什么的 Alan Partridge (2013)
I think it's Velcro. There you go.[CN] 就是个尼搭扣 你看 Alan Partridge (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top