Search result for

quality

(125 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quality-, *quality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quality[N] คุณภาพ, Syn. potential, quality, ability, capability
quality[N] คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. attribute, character, feature
quality[ADJ] ซึ่งมีคุณภาพ
quality[ADJ] เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
quality Joe[SL] คนดี (ผู้ชาย), See also: คนซื่อตรง
quality time[N] ช่วงเวลาที่ต้องดูแลบางคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quality(ควอล'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง, Syn. attribute,excellence
quality controln. การควบคุมคุณภาพ
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quality๑. คุณภาพ๒. คุณสมบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualityคุณภาพ, ลักษณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality checkการตรวจสอบคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quality of estateลักษณะการใช้สิทธิในที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality of wet vapourคุณภาพของไอชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, primaryคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, secondaryคุณสมบัติทุติยภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualityคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality คุณภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Quality assuranceประกันคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality Assurance การประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพผลผลิตหรือการให้บริการ [สิ่งแวดล้อม]
Quality assurance, Health careประกันคุณภาพการดูแลสุขภาพ [TU Subject Heading]
Quality circlesกลุ่มสร้างคุณภาพงาน [TU Subject Heading]
Quality controlการควบคุมคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality Control การควบคุมคุณภาพ
การรักษาคุณภาพผลผลิตหรือการให้บริการอย่าง น้อยต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Quality function deploymentการกระจายหน้าที่คุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality of health careคุณภาพการดูแลสุขภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not the worst quality in the world.ไม่แย่ที่สุดในโลกหรอก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
- Patience. Not as a personal quality...-อดทน ไม่ให้ล้ำเส้น Body of Lies (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก Frost/Nixon (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm just saying as a layperson... I think the quality of the intelligence dictates how high up he is.ฉันคิดว่าคุณภาพของสายลับน่ะ อยู่ที่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
If there's one quality I hate in a person, it's lingering.นิสัยอย่างนึงที่ฉันโคตรเกลียด คือไอ้พวกขี้ตื้อ Pineapple Express (2008)
And that takes courage. A quality you don't seem to lack.และนั่นต้องใช้ความกล้าหาญ สิ่งที่เธอมี High School Musical 3: Senior Year (2008)
Quality lushness! Oh, I wishคุณภาพสุดยอด อยาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Then you can come join me and we'll have a better quality of life.งั้นคุณก็ไปกับผม เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We are committed to providing you quality service.พวกเราจะจัดการดูแล และอำนวยความสะดวกให้คุณ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualityAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
qualityAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
qualityA sale of quality-brand goods is being held at that department.
qualityBrazil supplies the world with coffee beans of quality.
qualityDo you have better quality ones?
qualityEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
qualityHe did a check on the quality.
qualityHe has plenty of quality.
qualityHow are you finding the Quality Control department?
qualityI always buy a top quality product even if it is slightly more expensive.
qualityIf the quality of your product meets with our customer's approval, we will place regular orders.
qualityIf you compare our product with others, you'll see ours is far better in quality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี
ระบบประกันคุณภาพ[N] quality assurance, See also: QA
การควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: QC, Example: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา, Thai definition: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
คุณภาพชีวิต[N] quality of life, Example: รัฐพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการจัดทำบัตรประกันสังคม, Thai definition: ลักษณะของการดำรงชีวิต, การใช้ชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[N] quality of environment, Example: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินเครื่องเต็มที่ในการวางแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
คุณภาพ[N] quality, See also: value, worth, Syn. คุณลักษณะ, คุณค่า, Example: บริษัทรถยนต์ต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้น, Thai definition: ลักษณะความดี, ลักษณะประจำบุคคลหรือสิ่งของ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ[N] quality control manager, Example: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
ด้อยคุณภาพ[adj.] (dǿi khunnaphāp) EN: low quality   
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality   FR: équilibre [m]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān jatkān phāk rat) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)   
การคัดเกรด[n. exp.] (kān khat krēt) EN: quality grading   
การคัดแยกคุณภาพ[n. exp.] (kān khat yaēk khunnaphāp) EN: quality grading   
การควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (kān khūapkhum khunnaphāp) EN: quality control ; QC   FR: contrôle de qualité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALITY    K W AA1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quality    (n) (k w o1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschaffenheit {f}quality structure [Add to Longdo]
Dienstgüte {f}quality of service (QoS) [Add to Longdo]
Eigenschaft {f}; Güte {f}; Qualität {f} | Eigenschaften {pl}quality | qualities [Add to Longdo]
Gütekriterium {n}; Gütefaktor {m}quality factor [Add to Longdo]
Güteprüflehren {pl}quality control gauges [Add to Longdo]
Gütesicherung {f}quality assurance [Add to Longdo]
Lebensqualität {f}quality of life [Add to Longdo]
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division [Add to Longdo]
Qualität {f}; Eigenschaft {f}; Beschaffenheit {f} | Qualitäten {pl} | annehmbare Qualität {f} | erstklassige Qualität {f} | handelsübliche Qualität {f} | hervorragende Qualität {f} | schlechte Qualität {f}quality | qualities | acceptable quality | first-class quality | commercial quality | outstanding quality | poor quality [Add to Longdo]
Qualitätsaudit {n}quality audit [Add to Longdo]
Qualitätsaudit-Feststellung {f}quality audit observation [Add to Longdo]
Qualitätsbausteine {pl}quality components [Add to Longdo]
Qualitätsbewertung {f}quality evaluation [Add to Longdo]
Qualitätsdokumente {pl}quality documents [Add to Longdo]
Qualitätskontrolle {f}quality control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P) [Add to Longdo]
クォリティーオブライフ[, kuoritei-oburaifu] (n) quality of life [Add to Longdo]
クォリティーペーパー[, kuoritei-pe-pa-] (n) quality paper [Add to Longdo]
クオリティ(P);クオリティー;クォリティー[, kuoritei (P); kuoritei-; kuoritei-] (n) quality; (P) [Add to Longdo]
クオリティーオブライフ[, kuoritei-oburaifu] (n) quality of life [Add to Longdo]
クオリティーペーパー[, kuoritei-pe-pa-] (n) quality paper [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[, kuoriteiobusa-bisu] (n) {comp} quality of service [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] (n) {comp} quality of service; QOS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品质[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality [Add to Longdo]
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of thought (in ideological education) [Add to Longdo]
服务质量[fú wù zhì liàng, ㄈㄨˊ ˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] Quality of Service; QOS [Add to Longdo]
生命素质[shēng mìng sù zhì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of life [Add to Longdo]
生活素质[shēng huó sù zhì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of life [Add to Longdo]
肉质[ròu zhì, ㄖㄡˋ ㄓˋ, / ] quality of meat; succulent (bot.) [Add to Longdo]
能力素质[néng lì sù zhì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of capabilities (in ideological education) [Add to Longdo]
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quality; mass (in physics) [Add to Longdo]
质量管理[zhì liàng guǎn lǐ, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] quality management [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality [Add to Longdo]
映像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]
音質[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quality \Qual"i*ty\, n.; pl. {Qualities}. [F. qualit['e], L.
   qualitas, fr. qualis how constituted, as; akin to E. which.
   See {Which}.]
   1. The condition of being of such and such a sort as
    distinguished from others; nature or character relatively
    considered, as of goods; character; sort; rank.
    [1913 Webster]
 
       We lived most joyful, obtaining acquaintance with
       many of the city not of the meanest quality. --Bacon
    [1913 Webster]
 
   2. Special or temporary character; profession; occupation;
    assumed or asserted rank, part, or position.
    [1913 Webster]
 
       I made that inquiry in quality of an antiquary.
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. That which makes, or helps to make, anything such as it
    is; anything belonging to a subject, or predicable of it;
    distinguishing property, characteristic, or attribute;
    peculiar power, capacity, or virtue; distinctive trait;
    as, the tones of a flute differ from those of a violin in
    quality; the great quality of a statesman.
    [1913 Webster]
 
   Note: Qualities, in metaphysics, are primary or secondary.
      Primary are those essential to the existence, and even
      the conception, of the thing, as of matter or spirit
      Secondary are those not essential to such a conception.
      [1913 Webster]
 
   4. An acquired trait; accomplishment; acquisition.
    [1913 Webster]
 
       He had those qualities of horsemanship, dancing, and
       fencing which accompany a good breeding.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. Superior birth or station; high rank; elevated character.
    "Persons of quality." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Quality binding}, a kind of worsted tape used in Scotland
    for binding carpets, and the like.
 
   {The quality}, those of high rank or station, as
    distinguished from {the masses}, or common people; the
    nobility; the gentry.
    [1913 Webster]
 
       I shall appear at the masquerade dressed up in my
       feathers, that the quality may see how pretty they
       will look in their traveling habits. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Property; attribute; nature; peculiarity; character;
     sort; rank; disposition; temper.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quality
   adj 1: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
       carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
       {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   2: of high social status; "people of quality"; "a quality
     family"
   n 1: an essential and distinguishing attribute of something or
      someone; "the quality of mercy is not strained"--
      Shakespeare
   2: a degree or grade of excellence or worth; "the quality of
     students has risen"; "an executive of low caliber" [syn:
     {quality}, {caliber}, {calibre}]
   3: a characteristic property that defines the apparent
     individual nature of something; "each town has a quality all
     its own"; "the radical character of our demands" [syn:
     {quality}, {character}, {lineament}]
   4: (music) the distinctive property of a complex sound (a voice
     or noise or musical sound); "the timbre of her soprano was
     rich and lovely"; "the muffled tones of the broken bell
     summoned them to meet" [syn: {timbre}, {timber}, {quality},
     {tone}]
   5: high social status; "a man of quality"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top