ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prime minister

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prime minister-, *prime minister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prime minister[N] นายกรัฐมนตรี, Syn. PM, leader

English-Thai: Nontri Dictionary
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Prime Minister.Mr. Prime MinisterThe Ugly American (1963)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
Prime Minister.ท่านนายกฯ Gandhi (1982)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm not worried, Mr. Prime Minister, just, uh... just, um, interested.ฉันไม่กังวลนายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่เอ่อ ... เพียงแค่เอ่อสนใจ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
His Excellency, Chao Phya Kralahome, the prime minister of Siam.พระเดชพระคุณ, เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมแห่งกรุงสยาม Anna and the King (1999)
Mr. Prime Minister, I meant no disrespect.เจ้าพระยากลาโหม, ดิฉันไม่ได้หมายความว่ามันเสียมารยาทเลย Anna and the King (1999)
I was told by your prime minister this was none of my concern.I was told by your prime minister this was none of my concern. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prime ministerAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
prime ministerHe aspired to the position of Prime Minister.
prime ministerHe had an interview with the Prime Minister.
prime ministerHe had the ambition to be prime minister.
prime ministerHe is prime minister in name but not in reality.
prime ministerHe was forced to resign as prime minister.
prime ministerHis resignation as Prime Minister came as a surprise.
prime ministerIf I were prime minister I'd give Clinton a good talking to.
prime ministerIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.
prime ministerMr Koizumi succeeded Mr Mori as prime minister.
prime ministerMr Suzuki, who is a former Prime Minister, will be chairman of the committee.
prime ministerMy goal in life is to be Prime Minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
อัครมหาเสนาบดี[N] prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าเสนาบดี
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
นายก[n.] (nāyok) EN: Prime Minister ; Premier   FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรี[n. exp.] (nāyokratthamontrī) EN: Prime Minister ; Premier   FR: Premier ministre [m]
รองนายกรัฐมนตรี[n.] (røng-nāyokratthamontrī) EN: Deputy Prime Minister ; vice-premier   
รองนายกฯ[n.] (røng-nāyok) EN: Deputy Prime Minister   
รองนายกรัฐมนตรี[n.] (røng-nāyokratthamontrī) EN: Deputy Prime Minister   
สำนักนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (samnak nāyokratthamontrī) EN: Prime Minister's office   FR: services du Premier ministre [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (of Japan or UK etc), #5,537 [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (in feudal China), #19,055 [Add to Longdo]
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, ] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
宰相[さいしょう, saishou] (n) prime minister; (P) [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister [Add to Longdo]
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote [Add to Longdo]
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister [Add to Longdo]
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister [Add to Longdo]
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prime \Prime\, a. [F., fr. L. primus first, a superl.
   corresponding to the compar. prior former. See {Prior}, a.,
   {Foremost}, {Former}, and cf. {Prim}, a., {Primary},
   {Prince}.]
   1. First in order of time; original; primeval; primitive;
    primary. "Prime forests." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       She was not the prime cause, but I myself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is nearly superseded by
      primitive, except in the phrase prime cost.
      [1913 Webster]
 
   2. First in rank, degree, dignity, authority, or importance;
    as, prime minister. "Prime virtues." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. First in excellence; of highest quality; as, prime wheat;
    a prime quality of cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Early; blooming; being in the first stage. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       His starry helm, unbuckled, showed him prime
       In manhood where youth ended.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Lecherous; lustful; lewd. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Marked or distinguished by a mark (') called a prime mark.
 
   Note: In this dictionary the same typographic mark is used to
      indicate a weak accent in headwords, and minutes of a
      degree in angle measurements.
      [1913 Webster]
 
   7. (Math.)
    (a) Divisible by no number except itself or unity; as, 7
      is a prime number.
    (b) Having no common factor; -- used with to; as, 12 is
      prime to 25.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Prime and ultimate ratio}. (Math.). See {Ultimate}.
 
   {Prime conductor}. (Elec.) See under {Conductor}.
 
   {Prime factor} (Arith.), a factor which is a prime number.
 
   {Prime figure} (Geom.), a figure which can not be divided
    into any other figure more simple than itself, as a
    triangle, a pyramid, etc.
 
   {Prime meridian} (Astron.), the meridian from which longitude
    is reckoned, as the meridian of Greenwich or Washington.
    
 
   {Prime minister}, the responsible head of a ministry or
    executive government; applied particularly to that of
    England.
 
   {Prime mover}. (Mech.)
    (a) A natural agency applied by man to the production of
      power. Especially: Muscular force; the weight and
      motion of fluids, as water and air; heat obtained by
      chemical combination, and applied to produce changes
      in the volume and pressure of steam, air, or other
      fluids; and electricity, obtained by chemical action,
      and applied to produce alternation of magnetic force.
    (b) An engine, or machine, the object of which is to
      receive and modify force and motion as supplied by
      some natural source, and apply them to drive other
      machines; as a water wheel, a water-pressure engine, a
      steam engine, a hot-air engine, etc.
    (c) Fig.: The original or the most effective force in any
      undertaking or work; as, Clarkson was the prime mover
      in English antislavery agitation.
 
   {Prime number} (Arith.), a number which is exactly divisible
    by no number except itself or unity, as 5, 7, 11.
 
   {Prime vertical} (Astron.), the vertical circle which passes
    through the east and west points of the horizon.
 
   {Prime-vertical dial}, a dial in which the shadow is
    projected on the plane of the prime vertical.
 
   {Prime-vertical transit instrument}, a transit instrument the
    telescope of which revolves in the plane of the prime
    vertical, -- used for observing the transit of stars over
    this circle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Prime Minister
   n 1: the person who holds the position of head of the government
      in the United Kingdom [syn: {Prime Minister}, {PM},
      {premier}]
   2: the person who is head of state (in several countries) [syn:
     {chancellor}, {premier}, {prime minister}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top