Search result for

meridian

(43 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meridian-, *meridian*
Possible hiragana form: めりぢあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meridian[N] เส้นวงกลมที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือและใต้ตามยาว, See also: เส้นแวง
meridian[N] จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ, See also: จุดสุดยอด, Syn. climax, apex, peak, Ant. nadir
meridian[N] เที่ยงวัน (คำโบราณ), See also: เวลาเที่ยง, Syn. noon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meridian(มะริด'เดียน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วงกลมสมมุติ'ที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลก,ครึ่งวงกลมดังกล่าวที่อยู่ระหว่างขั้วโลกทั้งสอง,สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด,จุดสุดยอด.
antemeridian(แอนทีมะริด' เดียน) adj. ก่อนเที่ยง (occurring before noon)
postmeridian(โพสทฺมะริด'เดียน) adj. เกี่ยวกับหลังเที่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
meridian(n) เส้นเมอริเดียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meridianmeridian, เส้นเมริเดียน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Meridianแนวเมอริเดียน [การแพทย์]
Meridians, Principleแนวการหักเหแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
mark the world's first prime meridian..กำหนดเป็นเส้นเมอริเดียนแรกของโลก The Da Vinci Code (2006)
And has set steam for the 23rd meridian.และกำลังมุ่งหน้าที่เส้นศูนย์สูตรที่ 23 Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
It's located solidly on the meridian of misery.ตรึงอยู่ ณ พิกัด เส้นแวงวังวนอันทนทุกข์ How to Train Your Dragon (2010)
In 1884, a world conference decided that the Meridian Line that passes through the observatory at Greenwich was to be the initial meridian -- the master time for planet Earth.ในปี 1884, การประชุมโลกตัดสินใจว่าเส้นเม ริเดียน ที่ผ่านหอดูดาวกรีนิช Does Time Really Exist? (2011)
There he is exiting the Meridian Hill station a few minutes later.เขาออกจากสถานีเมอร์ริเดียน ฮิลล์ ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา A Gettysburg Address (2012)
There's a full troop transport headed this way outta Meridian.มีการส่งกองทหารเต็มรูปแบบ ออกจากเมอริเดียนมุ่งหน้ามาทางนี้ Free State of Jones (2016)
They control everything from Meridian to the Pascagoula.พวกเขาควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ เมอริเดียนไปถึงปาสคากูลา Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meridianJapan is on the 135th meridian East.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นเมอริเดียน[N] meridian, Example: เส้นเมอริเดียนที่ 370 ทางตะวันตกของแหลมหมู่เกาะเวิร์ด ปัจจุบันคือ เส้นเมอริเดียนที่ 51 ทางตะวันตกของกรีนนิซ, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นวงกลมสมมติที่ผ่านขั้วโลกเหนือใต้, Notes: (ดาราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
รุ้ง[n.] (rung) EN: latitude ; meridian   FR: latitude [f] ; méridien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MERIDIAN    M ER0 IH1 D IY0 AH0 N
MERIDIAN'S    M ER0 IH1 D IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meridian    (n) (m @1 r i1 d i@ n)
meridians    (n) (m @1 r i1 d i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meridian {m}meridian [Add to Longdo]
Meridiankreis {m} [astron.]meridian circle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メリディアン[, merideian] (n) meridian [Add to Longdo]
経線[けいせん, keisen] (n,adj-no) meridian; longitude [Add to Longdo]
経脈[けいみゃく, keimyaku] (n) meridian flow (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning [Add to Longdo]
子午環[しごかん, shigokan] (n) meridian circle [Add to Longdo]
子午線[しごせん, shigosen] (n) the meridian [Add to Longdo]
十二経[じゅうにけい, juunikei] (n) (See 経絡・1) twelve meridians (in acupuncture, etc.) [Add to Longdo]
南中[なんちゅう, nanchuu] (n,vs) crossing the meridian [Add to Longdo]
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
本初子午線[ほんしょしごせん, honshoshigosen] (n) prime meridian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子午线[zǐ wǔ xiàn, ㄗˇ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] meridian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meridian \Me*rid"i*an\, a. [F. m['e]ridien, L. meridianus
   pertaining to noon, fr. meridies noon, midday, for older
   medidies; medius mid, middle + dies day. See {Mid}, and
   {Diurnal}.]
   1. Being at, or pertaining to, midday; belonging to, or
    passing through, the highest point attained by the sun in
    his diurnal course. "Meridian hour." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Tables . . . to find the altitude meridian.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the highest point or culmination; as,
    meridian splendor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meridian \Me*rid"i*an\, n. [F. m['e]ridien. See {Meridian}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Midday; noon.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The highest point, as of success, prosperity, or
    the like; culmination.
    [1913 Webster]
 
       I have touched the highest point of all my
       greatness,
       And from that full meridian of my glory
       I haste now to my setting.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A great circle of the sphere passing through the
    poles of the heavens and the zenith of a given place. It
    is crossed by the sun at midday.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geog.) A great circle on the surface of the earth,
    passing through the poles and any given place; also, the
    half of such a circle included between the poles.
    [1913 Webster]
 
   Note: The planes of the geographical and astronomical
      meridians coincide. Meridians, on a map or globe, are
      lines drawn at certain intervals due north and south,
      or in the direction of the poles.
      [1913 Webster]
 
   {Calculated for the meridian of}, or {fitted to the meridian
   of}, or {adapted to the meridian of}, suited to the local
    circumstances, capabilities, or special requirements of.
    [1913 Webster]
 
       All other knowledge merely serves the concerns of
       this life, and is fitted to the meridian thereof.
                          --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   {First meridian} or {prime meridian}, the meridian from which
    longitudes are reckoned. The meridian of Greenwich is the
    one commonly employed in calculations of longitude by
    geographers, and in actual practice, although in various
    countries other and different meridians, chiefly those
    which pass through the capitals of the countries, are
    occasionally used; as, in France, the meridian of Paris;
    in the United States, the meridian of Washington, etc.
 
   {Guide meridian} (Public Land Survey), a line, marked by
    monuments, running North and South through a section of
    country between other more carefully established meridians
    called principal meridians, used for reference in
    surveying. [U.S.]
 
   {Magnetic meridian}, a great circle, passing through the
    zenith and coinciding in direction with the magnetic
    needle, or a line on the earth's surface having the same
    direction.
 
   {Meridian circle} (Astron.), an instrument consisting of a
    telescope attached to a large graduated circle and so
    mounted that the telescope revolves like the transit
    instrument in a meridian plane. By it the right ascension
    and the declination of a star may be measured in a single
    observation.
 
   {Meridian instrument} (Astron.), any astronomical instrument
    having a telescope that rotates in a meridian plane.
 
   {Meridian of a globe}, or {Brass meridian}, a graduated
    circular ring of brass, in which the artificial globe is
    suspended and revolves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meridian
   adj 1: of or happening at noon; "meridian hour"
   2: being at the best stage of development; "our manhood's prime
     vigor"- Robert Browning [syn: {prime}, {meridian}]
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: a town in eastern Mississippi
   3: an imaginary great circle on the surface of the earth passing
     through the north and south poles at right angles to the
     equator; "all points on the same meridian have the same
     longitude" [syn: {meridian}, {line of longitude}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Meridian [meːriːdiːaːn] (n) , s.(m )
   meridian
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top