ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

首相

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首相-, *首相*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (of Japan or UK etc), #5,537 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
首相[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี

Japanese-English: EDICT Dictionary
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister [Add to Longdo]
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote [Add to Longdo]
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister [Add to Longdo]
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister [Add to Longdo]
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第二次世界大戦を経験していない初のドイツ首相です。
The conference was presided over by Mr Mori.その会議は森首相が司会をした。
The Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.その首相は隣国の圧力に決して屈しなかったので一層人気を増した。
The German Chancellor is plagued by immigration problems.ドイツの首相は移民問題に悩まされています。
Of course it's difficult to gain access to the Prime Minister.もちろん首相に面会するのは難しい。
The present Prime minister was not present at the ceremony.現在の首相はその式に出席してはいなかった。
The country respects the Prime Minister.国民のだれもが首相を尊敬している。
The country respects the Prime Minister.国民は誰でも首相を尊敬している。
Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.今日の新聞によると、首相は渡米を断念したそうだ。
My goal in life is to be Prime Minister.私の人生の目標は首相になることだ。
The Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.首相がスキャンダルの隠蔽工作を図った結果、新聞が事件をつきとめたときには、事態をますます悪化させてしまった。
The prime minister appoints the members of his cabinet.首相が閣僚を任命する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello, David. I mean, sir.[CN] -你好,大卫,我是说首相大人 Love Actually (2003)
God, come on, get a grip. You're the prime minister, for God's sake.[CN] 天啊,振作点,拜托,你是首相 Love Actually (2003)
You know, being prime minister, I could just have him murdered.[CN] 你知道 身为首相我可以叫人刺杀他 Love Actually (2003)
Yeah. Thank you, Prime Minister.[CN] -谢谢你,首相大人 Love Actually (2003)
It is your decision where to best utilize me and my men, Obergruppenführer, but acting Chancellor Heusmann's hope is that our reinforcements will help you end this destruction.[JA] 我々が何処を攻めるのが 最も効果的か 決めて下さい 親衛隊上級大将 だが ホイスマン臨時首相の 要望は Fallout (2016)
Would you like to meet your household staff?[CN] 你想见见首相府员工吗? Love Actually (2003)
Prime Minister, if you are not going to say it, ... allow me.[JA] 首相 あなたがそれを 言うつもりがないなら The Legend of Tarzan (2016)
The Obergruppenführer is here with critical intelligence that the acting chancellor needs to hear.[JA] 親衛隊上級大将がここにいるのは 臨時首相が聞くべき 重要な情報があるからだ Fallout (2016)
You made your opposition known to the acting Chancellor of the Reich.[JA] あなたは反対した 大ナチス帝国の臨時首相 Fallout (2016)
And, Prime Minister?[CN] 首相呢? Love Actually (2003)
The brave sons of the Reich who had been deployed to the front lines, were stunned to learn that Chancellor Heusmann's betrayal was exposed by one of our own leaders...[JA] 最前線に配備された 大ナチス帝国の勇敢な息子達は ホイスマン首相 Fallout (2016)
Aren't you the prime minister?[CN] 你不是首相吗? Love Actually (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
首相[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top