ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undercoat

AH1 N D ER0 K OW2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undercoat-, *undercoat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undercoat[N] เสื้อรองเสื้อคลุม, See also: เสื้อสวมตัวใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undercoat(-โคท) n. เสื้อรองเสื้อคลุม,เสื้อสวมใต้เสื้อใหญ่,ชั้นรอง,ชั้นดิน,สีพื้น.vi. ทาสีพื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undercoatสีรองหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERCOAT AH1 N D ER0 K OW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undercoat (n) ˈʌndəkout (uh1 n d @ k ou t)
undercoats (n) ˈʌndəkouts (uh1 n d @ k ou t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーコート[, anda-ko-to] (n) undercoat [Add to Longdo]
下張り;下貼[したばり, shitabari] (n) undercoat; first coat [Add to Longdo]
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating [Add to Longdo]
地塗り[じぬり, jinuri] (n,vs) undercoating; underpainting; first coating [Add to Longdo]
溜め塗り;溜め塗[ためぬり, tamenuri] (n) lacquering technique that uses a coloured-lacquer undercoating and a transparent-lacquer topcoat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undercoat \Un"der*coat`\, n.
   1. A coat worn under another; a light coat, as distinguished
    from an overcoat, or a greatcoat.
    [1913 Webster]
 
   2. A growth of short hair or fur partially concealed by a
    longer growth; as, a dog's undercoat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undercoat
   n 1: seal consisting of a coating of a tar or rubberlike
      material on the underside of a motor vehicle to retard
      corrosion [syn: {undercoat}, {underseal}]
   2: the first or preliminary coat of paint or size applied to a
     surface [syn: {flat coat}, {ground}, {primer}, {priming},
     {primer coat}, {priming coat}, {undercoat}]
   3: thick soft fur lying beneath the longer and coarser guard
     hair [syn: {undercoat}, {underfur}]
   v 1: cover with a primer; apply a primer to [syn: {prime},
      {ground}, {undercoat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top