ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topmost

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topmost-, *topmost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topmost[ADJ] สูงสุด, Syn. uppermost, first, leading, highest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topmostadj. สูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sirius Black is in the topmost cell of the Dark Tower.ซีเรียส แบล็ค อยู่บนหอคอยที่สูงที่สุด Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
บนสุด[ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด
สูงชะลูด[ADJ] topmost, See also: tall and slender, uppermost, Ant. เตี้ยตะแหมะแขะ, Example: เขาปีนขึ้นต้นไม้สูงชะลูด พลางใช้มีดฟันลำต้นบากให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปทีละขั้น, Thai definition: สูงเรียวยาวขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé
สุดยอด[n.] (sutyøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme   FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]
เยี่ยม[adj.] (yīem) EN: excellent ; topmost ; supreme ; brilliant ; fine   FR: excellent ; remarquable ; extra
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great   FR: excellent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topmost (j) tˈɒpmoust (t o1 p m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番上[いちばんうえ, ichiban'ue] (adj-no) topmost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topmost \Top"most`\, a.
   Highest; uppermost; as, the topmost cliff; the topmost branch
   of a tree.
   [1913 Webster]
 
      The nightngale may claim the topmost bough. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topmost
   adj 1: at or nearest to the top; "the uppermost book in the
       pile"; "on the topmost step" [syn: {topmost},
       {uppermost}, {upmost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top