ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ancient

EY1 N CH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ancient-, *ancient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancient(adj) เก่า, See also: เก่าแก่, Syn. old, antique, aged
ancient(n) คนสมัยโบราณ, See also: คนเก่าแก่
ancient(adj) โบราณ, See also: เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, Syn. early, classical
ancient(n) ผู้ที่ชรามาก
anciently(adv) ในสมัยโบราณ, Syn. long ago, in ancient times

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ, คนชรามาก, ผู้ถือธง, ธง, แบบ
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
ancient of daysพระผู้เป็นเจ้า
anciently(เอน' เชินทฺลี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
ancientry(เอน' เชินทรี) n. ลักษณะหรือแบบโบราณ, สมัยโบราณ (ancient style)

English-Thai: Nontri Dictionary
ancient(adj) เก่าแก่, โบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ancientโบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancient monumentโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancients and modernsหัวเก่ากับหัวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
Anyway, that's all ancient history. Now you tell me your story.แต่มันก็นานโขมาแล้ว เล่าเรื่องตัวนายบ้างสิ Blazing Saddles (1974)
The questions are in the ancient tongue of Aramaic.คำถามมันเป็นเรื่องโบราณดึกดำบรรพ์ Oh, God! (1977)
For everyone else, it's ancient history.สำหรับคนอื่น มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณไปแล้ว Airplane! (1980)
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ Gandhi (1982)
Pankot Palace was growing powerful again because of some ancient evil.Pankot พาเลซมีการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง เพราะของบางอย่างที่ชั่วร้ายโบราณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's an ancient building with some engravings on it's walls.มันเป็นโบราณสถาน ที่มีลายแกะสลักบนกำแพง Vampire Hunter D (1985)
Your Ancient God didn't teach such things.ฉันไม่คิดว่า จ้าวบรรพชน เคยสอนพวกเธอแบบนั้น Vampire Hunter D (1985)
The Ancient God?จ้าวบรรพชน? เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไง? Vampire Hunter D (1985)
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย! Vampire Hunter D (1985)
I am not the Ancient God.ฉันไม่ใช่จ้าวบรรพชน Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ancientAchilles was an ancient Greek hero.
ancientAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
ancientAncient astronomers noticed constellations and gave them names.
ancientAncient customs are dying out quickly today.
ancientArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
ancientDemocracy originated in Ancient Greece.
ancientHe had heard stories about an ancient god who had left his land centuries before by ship.
ancientHe is well acquainted with ancient history.
ancientHe's doing in-depth research on ancient history.
ancientHe wrote a novel based on ancient myths.
ancientIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
ancientIn ancient times all the kings burdened the people with heavy taxes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยโบราณ(n) ancient, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, สมัยก่อน
สมัยก่อน(adj) old, See also: ancient, Syn. อดีต, โบราณ, Example: คนไทยสมัยก่อนใช้หางปลากระเบนซึ่งมีตุ่มสากแทนตะไบ, Thai Definition: เกี่ยวกับเวลาในอดีต
สมัยโบราณ(n) ancient times, See also: old times/days, Ant. สมัยใหม่, สมัยปัจจุบัน, Example: เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่ติดต่อค้าขายกับเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ
อดีตกาล(n) ancient times, Syn. อดีตสมัย, อดีต, โบราณกาล, สมัยโบราณ, Ant. ปัจจุบัน, Example: สองฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอในอดีตกาลที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน, Thai Definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
โบราณกาล(n) ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
โบราณสถาน(n) ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai Definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
เก่าแก่(adj) ancient, See also: old, former, passed, Syn. โบราณ, ดั้งเดิม, คร่ำคร่า, เก่า, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: มีมานาน, อยู่มานาน
โคม(n) ancient basin, See also: ancient bowl, Syn. ชาม, Example: เมื่อวานน้อยไปเที่ยวตลาดจตุจักรได้โคมอายุร้อยกว่าปีมาหนึ่งใบ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ชื่อชามอย่างเก่าขนาดใหญ่รูปคล้ายโคม
พดด้วง(n) ancient Thai round coin shaped like a grub, See also: bullet/round tical, Syn. เงินพดด้วง, Example: เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทั้งพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น, Count Unit: อัน, Thai Definition: เงินตราโบราณรูปขดกลมคล้ายตัวด้วง
เฟื้อง(n) an ancient Thai coin, See also: ancient Thai coin equal to 8 utts, Thai monetary unit equal to 12 stang, Example: สมัยนั้นข้าวแพงเป็น 3 ทะนานต่อเฟื้อง, Thai Definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 8 อัฐ เท่ากับ 1 เฟื้อง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
โบราณกาล[bōrānnakān] (n) EN: ancient times ; former times ; antiquity
โบราณสถาน[bōrānnasathān] (n) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site  FR: ruine [ f ] ; site historique [ m ]
บูโร[būrō] (adj) EN: ancient  FR: ancien
ชามเขียวไข่กา[chām khīokhaikā] (n, exp) EN: name of an ancient dish
ดึกดำบรรพ์[deukdamban] (n) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANCIENT EY1 N CH AH0 N T
ANCIENT EY1 N SH AH0 N T
ANCIENTS EY1 N CH AH0 N T S
ANCIENTS EY1 N SH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ancient (j) ˈɛɪnʃənt (ei1 n sh @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] ancient; old; palaeo-; surname Gu, #2,056 [Add to Longdo]
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
古老[gǔ lǎo, ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ, ] ancient; old; age-old, #6,966 [Add to Longdo]
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] ancient place name; surname Hao, #17,314 [Add to Longdo]
古希腊[gǔ Xī là, ㄍㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄚˋ, / ] ancient Greece, #24,324 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] ancient name for go (Chinese board game), #25,121 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] ancient measuring vessel (same as 斛); frightened, #26,486 [Add to Longdo]
古罗马[gǔ Luó mǎ, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] ancient Rome, #34,494 [Add to Longdo]
楼兰[Lóu lán, ㄌㄡˊ ㄌㄢˊ, / ] ancient oasis town of Kroraina or Loulan on the Silk road near Lop Nor 羅布泊|罗布泊, modern Xinjiang, #37,666 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] ancient measuring vessel; fifty liters; dry measure for grain equal to five dou 五斗 (before Tang, ten pecks), #38,428 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberalk { m } [ ornith. ]Ancient Murrelet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律, 鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
アラン[aran] (n) Alan (member of an ancient Scythian people) [Add to Longdo]
キタラ[kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
スタテル[sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ancient \An"cient\, a. [OE. auncien, F. ancien, LL. antianus,
   fr. L. ante before. See {Ante-}, pref.]
   1. Old; that happened or existed in former times, usually at
    a great distance of time; belonging to times long past;
    specifically applied to the times before the fall of the
    Roman empire; -- opposed to {modern}; as, ancient authors,
    literature, history; ancient days.
    [1913 Webster]
 
       Witness those ancient empires of the earth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Gildas Albanius . . . much ancienter than his
       namesake surnamed the Wise.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Old; that has been of long duration; of long standing; of
    great age; as, an ancient forest; an ancient castle. "Our
    ancient bickerings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Remove not the ancient landmarks, which thy fathers
       have set.               --Prov. xxii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       An ancient man, strangely habited, asked for
       quarters.               --Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Known for a long time, or from early times; -- opposed to
    {recent} or {new}; as, the ancient continent.
    [1913 Webster]
 
       A friend, perhaps, or an ancient acquaintance.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   4. Dignified, like an aged man; magisterial; venerable.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       He wrought but some few hours of the day, and then
       would he seem very grave and ancient. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. Experienced; versed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though [he] was the youngest brother, yet he was the
       most ancient in the business of the realm.
                          --Berners.
    [1913 Webster]
 
   6. Former; sometime. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They mourned their ancient leader lost. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Ancient demesne} (Eng. Law), a tenure by which all manors
    belonging to the crown, in the reign of William the
    Conqueror, were held. The numbers, names, etc., of these
    were all entered in a book called Domesday Book.
 
   {Ancient lights} (Law), windows and other openings which have
    been enjoined without molestation for more than twenty
    years. In England, and in some of the United States, they
    acquire a prescriptive right.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Old; primitive; pristine; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete.
 
   Usage: {Ancient}, {Antiquated}, {Obsolete}, {Antique},
      {Antic}, {Old}. -- Ancient is opposed to modern, and
      has antiquity; as, an ancient family, ancient
      landmarks, ancient institutions, systems of thought,
      etc. Antiquated describes that which has gone out of
      use or fashion; as, antiquated furniture, antiquated
      laws, rules, etc. Obsolete is commonly used, instead
      of antiquated, in reference to language, customs,
      etc.; as, an obsolete word or phrase, an obsolete
      expression. Antique is applied, in present usage,
      either to that which has come down from the ancients;
      as, an antique cameo, bust, etc.; or to that which is
      made to imitate some ancient work of art; as, an
      antique temple. In the days of Shakespeare, antique
      was often used for ancient; as, "an antique song," "an
      antique Roman;" and hence, from singularity often
      attached to what is ancient, it was used in the sense
      of grotesque; as, "an oak whose antique root peeps
      out; " and hence came our present word antic, denoting
      grotesque or ridiculous. We usually apply both ancient
      and old to things subject to gradual decay. We say, an
      old man, an ancient record; but never, the old stars,
      an old river or mountain. In general, however, ancient
      is opposed to modern, and old to new, fresh, or
      recent. When we speak of a thing that existed
      formerly, which has ceased to exist, we commonly use
      ancient; as, ancient republics, ancient heroes; and
      not old republics, old heroes. But when the thing
      which began or existed in former times is still in
      existence, we use either ancient or old; as, ancient
      statues or paintings, or old statues or paintings;
      ancient authors, or old authors, meaning books.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ancient \An"cient\, n.
   1. pl. Those who lived in former ages, as opposed to the
    {moderns}.
    [1913 Webster]
 
   2. An aged man; a patriarch. Hence: A governor; a ruler; a
    person of influence.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will enter into judgment with the ancients
       of his people, and the princes thereof. --Isa. iii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   3. A senior; an elder; a predecessor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Junius and Andronicus . . . in Christianity . . .
       were his ancients.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Eng. Law) One of the senior members of the Inns of
    Court or of Chancery.
    [1913 Webster]
 
   {Council of Ancients} (French Hist.), one of the two
    assemblies composing the legislative bodies in 1795.
    --Brande.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ancient \An"cient\, n. [Corrupted from ensign.]
   1. An ensign or flag. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       More dishonorable ragged than an old-faced ancient.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The bearer of a flag; an ensign. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is Othello's ancient, as I take it. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ancient
   adj 1: belonging to times long past especially of the historical
       period before the fall of the Western Roman Empire;
       "ancient history"; "ancient civilizations such as those
       of the Etruscans and Sumerians"; "ancient Greece"
   2: very old; "an ancient mariner"
   n 1: a very old person [syn: {ancient}, {antediluvian}]
   2: a person who lived in ancient times

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top