ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ground

G R AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ground-, *ground*, groun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground(n) ผิวดิน, See also: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น, Syn. sand, soil
ground(n) สนาม, Syn. field, territory
ground(n) เหตุผล, See also: สาเหตุ, Syn. reason, rationale
ground(n) หัวเรื่อง, See also: เรื่อง
ground(n) พื้นหลัง, See also: ภูมิหลัง, Syn. background
ground(n) ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ
ground(vt) วางที่พื้น, See also: วางพื้น, Syn. floor
ground(vt) ให้พื้นฐาน, See also: ฝึกสอนพื้นฐานให้, Syn. educate, train
ground(vt) สร้าง, See also: ก่อตั้ง, Syn. establish, found
ground(vt) ต่อสายดิน, See also: ต่อสายลงพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ground(เกราดฺ) n. พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, สถานที่, บริเวณ, เขต, เรื่องราว, หัวเรื่อง, ท้องน้ำ, ท้องทะเล, ก้นน้ำ, หลักฐาน, พื้นฐาน, เหตุ, ที่มั่น, หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง, บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
ground lizardแย้
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
ground squirrelกระรอกทั่วไป
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
ground wireสายดิน
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล, ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน, ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ, คนที่หยาบคาย, คนป่า, คนชั้นต่ำ
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
ground(n) พื้นดิน, ดิน, มูลฐาน, ที่มั่น, หลักฐาน, รากฐาน, ที่ดิน
ground(vt) ติดแน่น, วางรากฐาน, ลงหลัก, ตั้งมั่น, ปัก
ground(vt pt และ pp ของ) grind
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน, ไม่มีเหตุผล
groundling(n) ไม้เลื้อย, พืชชั้นต่ำ, คนชั้นต่ำ, คนป่า
grounds(n) บริเวณ, เขต, สถานที่, สนาม, ตะกอน, ท้องทะเล
groundwork(n) รากฐาน, พื้นฐาน
aground(adv) บนบก, บนพื้นดิน, เกยฝั่ง,  เกยตื้น, เกยหาด
background(n) ภูมิหลัง, พื้นหลัง, ประวัติ, ข้างหลัง
foreground(n) พื้นหน้า, ส่วนหน้า, ตอนหน้า, ภาพที่อยู่ใกล้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ground๑. มูล, มูลเหตุ๒. พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
groundพื้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground coverพืชคลุมดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ground for divorceเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground meristemเนื้อเยื่อเจริญพื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ground moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งพื้นธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ground of actionมูลคดี, มูลฟ้อง [ ดู gist of action ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground of the voidabilityมูลเหตุแห่งโมฆียกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground rentค่าตอบแทนการเช่าที่ดินระยะยาว (เพื่อปลูกสร้างอาคาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground risksการเสี่ยงภัยระหว่างจอด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groundสายดิน, ดู earth [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groundภาคพื้นดิน, [การแพทย์]
Ground cover plantsพืชคลุมดิน [TU Subject Heading]
Ground Dwellersปลวกอาศัยอยู่ในดิน [การแพทย์]
Ground Faultลัดวงจรลงดิน [การแพทย์]
Ground Fault Interuptersเครื่องตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน [การแพทย์]
Ground Fireไฟใต้ดิน, Example: ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้พวกอินทรียวัตถุ ที่สลายตัวแล้วและที่กำลังสลายตัวเหนือผิวดิน (duff) ในป่า หรือสวนป่า บางครั้งไฟนี้ลามไหม้พวกรากไม้ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Ground Floorพื้นที่อาคาร, Example: พื้นที่สำหรับนำไปคำนวณหาอัตราส่วนพื้นที่ อาคาร ต่อพื้นที่ ซึ่งไม่รวมถึงพื้นดาดฟ้า บันได นอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆ เท่าที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Ground Fogหมอกพื้นดิน, Example: มีความหมายอย่างเดียวกับหมอกที่เกิดจากการแผ่ รังสี ดู (radiation fog) หมอกชนิดนี้แม้ว่าจะค่อนข้างทึบ แต่ก็อาจจะพอมองเห็นดวงดาวได้ใน เวลากลางคืน และมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวัน เนื่องจาก มีขอบเขตในทางสูงไม่มากนัก [สิ่งแวดล้อม]
Ground fogหมอกพื้นดิน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ground(vt) กักบริเวณ
ground layering(n) typical propagation technique where the original plants are set in the ground with the stem nearly horizontal, which forces side buds to grow upward. After that the original stem is buried up to the tip. At the end , the side branches will have rooted, and can be separated
ground rod(n) หลักดิน (เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ฟ้าผ่า)
groundbreaker(n) ผู้บุกเบิก, Syn. pioneer
groundbreaking(adj) สร้างการค้นพบใหม่ หรือ การใช้วิธีการใหม่, See also: groundbreaker
groundcover(n) พืชคลุมดิน
grounded(adj) โดนกักบริเวณ
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน, See also: groundsman, gardener, Syn. groundkeeper
Image:
groundswells(n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I had the ground covered.ท่านจะทำยังไงต่อไป The Great Dictator (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน How I Won the War (1967)
Where ground is soft most often grows, ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น Yellow Submarine (1968)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
F-BDXY to Paris. Ground speed: 1 -9-0.เอฟ-บีดีเอ็กซ์วายเรียกปารีส ความเร็วภาคพื้นดิน 190 The Little Prince (1974)
209er to ground control. We're ready to taxi.209 เรียกควบคุมภาคพื้น เราพร้อมจะเคลื่อนลำแล้ว Airplane! (1980)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groundA dry leaf fell to the ground.
groundA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
groundAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
groundAn apple fell to the ground.
groundAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
groundAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
groundA pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.
groundA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
groundBad weather will ground the plane.
groundBecause we'll all fall down on the cold ground.
groundBeef ground with pork.
groundBetween two stools one falls to the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นล่าง(n) ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
ผืนดิน(n) land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
มูล(n) ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count Unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai Definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
รากฐาน(n) foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai Definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
แผ่นดิน(n) land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: พื้นดินของโลก
ภาคพื้นดิน(n) ground, Example: สหรัฐเปิดฉากบุกภาคพื้นดินเพื่อขับไล่กองทหารอิรักออกจากคูเวต, Thai Definition: ส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดิน, ส่วนที่อยู่บนบก
เกย(v) run aground, See also: ground, Syn. ติด, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลังจะหมดแรง ขึ้นไปเกยหาดริมฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai Definition: แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ ค้างอยู่
ข่าวยกเมฆ(n) unfounded news, See also: groundless news, rumour, Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย, ข่าวเหลวไหล, Example: อย่าไปเชื่อลุงแดงนักเลย แกมีแต่ข่าวยกเมฆทั้งนั้น, Thai Definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นจึงไม่น่าเชื่อถือ
โคมลอย(adj) groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย
ปลาหน้าดิน(n) ground fish, Syn. ปลาน้ำลึก, Example: ปลาเก๋าจัดเป็นปลาหน้าดินชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงมาก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
บาดาล[bādān] (adj) EN: underground ; subterranean ; groundwater  FR: souterrain
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
บริเวณวัด[børiwēn wat] (n, prop) EN: temple ground  FR: enceinte d'un temple [ f ]
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [ m ]
ดิน[din] (n) EN: earth ; ground ; soil  FR: terre [ f ] ; sol [ m ]
ดอน[døn] (n) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence  FR: plateau [ m ] ; élévation [ f ] ; terre haute [ f ]
ฟ้าประดิษฐ์[fā pradit] (n, exp) EN: Ground-morning glory

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROUND G R AW1 N D
GROUNDS G R AW1 N D Z
GROUNDS G R AW1 N Z
GROUNDED G R AW1 N D IH0 D
GROUNDER G R AW1 N D ER0
GROUNDNUT G R AW1 N D N AH2 T
GROUNDING G R AW1 N D IH0 NG
GROUNDHOG G R AW1 N D HH AA2 G
GROUNDWORK G R AW1 N D W ER2 K
GROUNDLING G R AW1 N D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ground (v) grˈaund (g r au1 n d)
grounds (v) grˈaundz (g r au1 n d z)
grounded (v) grˈaundɪd (g r au1 n d i d)
grounding (v) grˈaundɪŋ (g r au1 n d i ng)
groundnut (n) grˈaundnʌt (g r au1 n d n uh t)
groundsel (n) grˈaunsl (g r au1 n s l)
groundings (n) grˈaundɪŋz (g r au1 n d i ng z)
groundless (j) grˈaundlɪs (g r au1 n d l i s)
groundnuts (n) grˈaundnʌts (g r au1 n d n uh t s)
groundsman (n) grˈaundzmən (g r au1 n d z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下水[dì xià shuǐ, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ,   ] groundwater #13,904 [Add to Longdo]
奠基[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ,  ] groundbreaking; to lay foundation #19,405 [Add to Longdo]
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ,   /  ] grounds (for an argument); a contention; a thesis #31,079 [Add to Longdo]
肉馅[ròu xiàn, ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] ground meat; mincemeat #35,781 [Add to Longdo]
肉末[ròu mò, ㄖㄡˋ ㄇㄛˋ,  ] ground meat #42,513 [Add to Longdo]
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ,    /   ] groundless; baseless #43,657 [Add to Longdo]
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ,    /   ] ground attack aircraft #50,829 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] ground rice; thresh rice #60,504 [Add to Longdo]
碎肉[suì ròu, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄡˋ,  ] ground meat; mincemeat #67,102 [Add to Longdo]
土拨鼠[tǔ bō shǔ, ㄊㄨˇ ㄅㄛ ㄕㄨˇ,    /   ] groundhog #82,321 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basisplatte { f }ground plate [Add to Longdo]
Boden { m }; Erdboden { m } | Böden { pl } | anstehender Boden; gewachsener Bodenground | grounds | natural ground; "the natural" [Add to Longdo]
Bodendenkmalpflege { f }ground monument conservation; archaeological monument conservation [Add to Longdo]
Bodenfreiheit { f } [ auto ]ground clearance; trim height; ride height [Add to Longdo]
Bodenfrost { m }ground frost [Add to Longdo]
Bodenhöhe { f }; Bodennähe { f }; Geländehöhe { f } | in Bodennähe | unter dem Bodenground level | at ground level | below ground level [Add to Longdo]
Bodenschwelle { f }ground sill [Add to Longdo]
Einspruchsgrund { m }ground for opposition [Add to Longdo]
Erbbauzins { m }ground rent [Add to Longdo]
Erdantenne { f }ground aerial [Add to Longdo]
Erdschlussmelder { m }ground indicator [Add to Longdo]
Erdschlussprüfer { m }ground detector [Add to Longdo]
Erdungsfestpunkt { m }; Erdungslasche { f }ground clip [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [ mil. ]ground zero [Add to Longdo]
FI-Schutzschalter { m } [ electr. ]ground fault circuit interrupter (GFCI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
陸上[りくじょう, rikujou] (n, adj-no) (1) land; ground; shore; (n) (2) (abbr) (See 陸上競技・りくじょうきょうぎ) track-and-field events; (P) #772 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
地下鉄[ちかてつ, chikatetsu] (n) underground train; subway; (P) #1,618 [Add to Longdo]
地上[ちじょう, chijou] (n, adj-no) above ground; (P) #1,797 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
接地[せっち, secchi] ground (elec) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ground \ground\ (ground), n. [OE. ground, grund, AS. grund; akin
   to D. grond, OS., G., Sw., & Dan. grund, Icel. grunnr bottom,
   Goth. grundus (in composition); perh. orig. meaning, dust,
   gravel, and if so perh. akin to E. grind.]
   1. The surface of the earth; the outer crust of the globe, or
    some indefinite portion of it.
    [1913 Webster]
 
       There was not a man to till the ground. --Gen. ii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       The fire ran along upon the ground.  --Ex. ix. 23.
    Hence: A floor or pavement supposed to rest upon the
    earth.
    [1913 Webster]
 
   2. Any definite portion of the earth's surface; region;
    territory; country. Hence: A territory appropriated to, or
    resorted to, for a particular purpose; the field or place
    of action; as, a hunting or fishing ground; a play ground.
    [1913 Webster]
 
       From . . . old Euphrates, to the brook that parts
       Egypt from Syrian ground.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Land; estate; possession; field; esp. (pl.), the gardens,
    lawns, fields, etc., belonging to a homestead; as, the
    grounds of the estate are well kept.
    [1913 Webster]
 
       Thy next design is on thy neighbor's grounds.
                          --Dryden. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. The basis on which anything rests; foundation. Hence: The
    foundation of knowledge, belief, or conviction; a premise,
    reason, or datum; ultimate or first principle; cause of
    existence or occurrence; originating force or agency; as,
    the ground of my hope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paint. & Decorative Art)
    (a) That surface upon which the figures of a composition
      are set, and which relieves them by its plainness,
      being either of one tint or of tints but slightly
      contrasted with one another; as, crimson Bowers on a
      white ground. See {Background}, {Foreground}, and
      {Middle-ground}.
    (b) In sculpture, a flat surface upon which figures are
      raised in relief.
    (c) In point lace, the net of small meshes upon which the
      embroidered pattern is applied; as, Brussels ground.
      See {Brussels lace}, under {Brussels}.
      [1913 Webster]
 
   6. (Etching) A gummy composition spread over the surface of a
    metal to be etched, to prevent the acid from eating except
    where an opening is made by the needle.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) One of the pieces of wood, flush with the
    plastering, to which moldings, etc., are attached; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
   Note: Grounds are usually put up first and the plastering
      floated flush with them.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) A composition in which the bass, consisting of a few
      bars of independent notes, is continually repeated to
      a varying melody.
    (b) The tune on which descants are raised; the plain song.
      --Moore (Encyc.).
      [1913 Webster]
 
         On that ground I'll build a holy descant.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   9. (Elec.) A conducting connection with the earth, whereby
    the earth is made part of an electrical circuit.
    [1913 Webster]
 
   10. pl. Sediment at the bottom of liquors or liquids; dregs;
     lees; feces; as, coffee grounds.
     [1913 Webster]
 
   11. The pit of a theater. [Obs.] --B. Jonson.
     [1913 Webster]
 
   {Ground angling}, angling with a weighted line without a
    float.
 
   {Ground annual} (Scots Law), an estate created in land by a
    vassal who instead of selling his land outright reserves
    an annual ground rent, which becomes a perpetual charge
    upon the land.
 
   {Ground ash}. (Bot.) See {Groutweed}.
 
   {Ground bailiff} (Mining), a superintendent of mines.
    --Simmonds.
 
   {Ground bait}, bits of bread, boiled barley or worms, etc.,
    thrown into the water to collect the fish, --Wallon.
 
   {Ground bass} or {Ground base} (Mus.), fundamental base; a
    fundamental base continually repeated to a varied melody.
    
 
   {Ground beetle} (Zool.), one of numerous species of
    carnivorous beetles of the family {Carabid[ae]}, living
    mostly in burrows or under stones, etc.
 
   {Ground chamber}, a room on the ground floor.
 
   {Ground cherry}. (Bot.)
     (a) A genus ({Physalis}) of herbaceous plants having an
       inflated calyx for a seed pod: esp., the strawberry
       tomato ({Physalis Alkekengi}). See {Alkekengl}.
     (b) A European shrub ({Prunus Cham[ae]cerasus}), with
       small, very acid fruit.
 
   {Ground cuckoo}. (Zool.) See {Chaparral cock}.
 
   {Ground cypress}. (Bot.) See {Lavender cotton}.
 
   {Ground dove} (Zool.), one of several small American pigeons
    of the genus {Columbigallina}, esp. {C. passerina} of the
    Southern United States, Mexico, etc. They live chiefly on
    the ground.
 
   {Ground fish} (Zool.), any fish which constantly lives on the
    botton of the sea, as the sole, turbot, halibut.
 
   {Ground floor}, the floor of a house most nearly on a level
    with the ground; -- called also in America, but not in
    England, the {first floor}.
 
   {Ground form} (Gram.), the stem or basis of a word, to which
    the other parts are added in declension or conjugation. It
    is sometimes, but not always, the same as the root.
 
   {Ground furze} (Bot.), a low slightly thorny, leguminous
    shrub ({Ononis arvensis}) of Europe and Central Asia,; --
    called also {rest-harrow}.
 
   {Ground game}, hares, rabbits, etc., as distinguished from
    winged game.
 
   {Ground hele} (Bot.), a perennial herb ({Veronica
    officinalis}) with small blue flowers, common in Europe
    and America, formerly thought to have curative properties.
    
 
   {Ground of the heavens} (Astron.), the surface of any part of
    the celestial sphere upon which the stars may be regarded
    as projected.
 
   {Ground hemlock} (Bot.), the yew ({Taxus baccata} var.
    Canadensisi) of eastern North America, distinguished from
    that of Europe by its low, straggling stems.
 
   {Ground hog}. (Zool.)
     (a) The woodchuck or American marmot ({Arctomys monax}).
       See {Woodchuck}.
     (b) The aardvark.
 
   {Ground hold} (Naut.), ground tackle. [Obs.] --Spenser.
 
   {Ground ice}, ice formed at the bottom of a body of water
    before it forms on the surface.
 
   {Ground ivy}. (Bot.) A trailing plant; alehoof. See {Gill}.
    
 
   {Ground joist}, a joist for a basement or ground floor; a.
    sleeper.
 
   {Ground lark} (Zool.), the European pipit. See {Pipit}.
 
   {Ground laurel} (Bot.). See {Trailing arbutus}, under
    {Arbutus}.
 
   {Ground line} (Descriptive Geom.), the line of intersection
    of the horizontal and vertical planes of projection.
 
   {Ground liverwort} (Bot.), a flowerless plant with a broad
    flat forking thallus and the fruit raised on peduncled and
    radiated receptacles ({Marchantia polymorpha}).
 
   {Ground mail}, in Scotland, the fee paid for interment in a
    churchyard.
 
   {Ground mass} (Geol.), the fine-grained or glassy base of a
    rock, in which distinct crystals of its constituents are
    embedded.
 
   {Ground parrakeet} (Zool.), one of several Australian
    parrakeets, of the genera {Callipsittacus} and
    {Geopsittacus}, which live mainly upon the ground.
 
   {Ground pearl} (Zool.), an insect of the family {Coccid[ae]}
    ({Margarodes formicarum}), found in ants' nests in the
    Bahamas, and having a shelly covering. They are strung
    like beads, and made into necklaces by the natives.
 
   {Ground pig} (Zool.), a large, burrowing, African rodent
    ({Aulacodus Swinderianus}) about two feet long, allied to
    the porcupines but with harsh, bristly hair, and no
    spines; -- called also {ground rat}.
 
   {Ground pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons
    which live largely upon the ground, as the tooth-billed
    pigeon ({Didunculus strigirostris}), of the Samoan
    Islands, and the crowned pigeon, or goura. See {Goura},
    and {Ground dove} (above).
 
   {Ground pine}. (Bot.)
     (a) A blue-flowered herb of the genus {Ajuga} ({A.
       Cham[ae]pitys}), formerly included in the genus
       {Teucrium} or germander, and named from its resinous
       smell. --Sir J. Hill.
     (b) A long, creeping, evergreen plant of the genus
       {Lycopodium} ({L. clavatum}); -- called also {club
       moss}.
     (c) A tree-shaped evergreen plant about eight inches in
       height, of the same genus ({L. dendroideum}) found in
       moist, dark woods in the northern part of the United
       States. --Gray.
 
   {Ground plan} (Arch.), a plan of the ground floor of any
    building, or of any floor, as distinguished from an
    elevation or perpendicular section.
 
   {Ground plane}, the horizontal plane of projection in
    perspective drawing.
 
   {Ground plate}.
     (a) (Arch.) One of the chief pieces of framing of a
       building; a timber laid horizontally on or near the
       ground to support the uprights; a ground sill or
       groundsel.
     (b) (Railroads) A bed plate for sleepers or ties; a
       mudsill.
     (c) (Teleg.) A metallic plate buried in the earth to
       conduct the electric current thereto. Connection to
       the pipes of a gas or water main is usual in cities.
       --Knight.
 
   {Ground plot}, the ground upon which any structure is
    erected; hence, any basis or foundation; also, a ground
    plan.
 
   {Ground plum} (Bot.), a leguminous plant ({Astragalus
    caryocarpus}) occurring from the Saskatchewan to Texas,
    and having a succulent plum-shaped pod.
 
   {Ground rat}. (Zool.) See {Ground pig} (above).
 
   {Ground rent}, rent paid for the privilege of building on
    another man's land.
 
   {Ground robin}. (Zool.) See {Chewink}.
 
   {Ground room}, a room on the ground floor; a lower room.
    --Tatler.
 
   {Ground sea}, the West Indian name for a swell of the ocean,
    which occurs in calm weather and without obvious cause,
    breaking on the shore in heavy roaring billows; -- called
    also {rollers}, and in Jamaica, {the North sea}.
 
   {Ground sill}. See {Ground plate} (a) (above).
 
   {Ground snake} (Zool.), a small burrowing American snake
    ({Celuta am[oe]na}). It is salmon colored, and has a blunt
    tail.
 
   {Ground squirrel}. (Zool.)
     (a) One of numerous species of burrowing rodents of the
       genera {Tamias} and {Spermophilus}, having cheek
       pouches. The former genus includes the Eastern
       striped squirrel or chipmunk and some allied Western
       species; the latter includes the prairie squirrel or
       striped gopher, the gray gopher, and many allied
       Western species. See {Chipmunk}, and {Gopher}.
     (b) Any species of the African genus {Xerus}, allied to
       {Tamias}.
 
   {Ground story}. Same as {Ground floor} (above).
 
   {Ground substance} (Anat.), the intercellular substance, or
    matrix, of tissues.
 
   {Ground swell}.
     (a) (Bot.) The plant groundsel. [Obs.] --Holland.
     (b) A broad, deep swell or undulation of the ocean,
       caused by a long continued gale, and felt even at a
       remote distance after the gale has ceased.
 
   {Ground table}. (Arch.) See Earth table, under Earth.
 
   {Ground tackle} (Naut.), the tackle necessary to secure a
    vessel at anchor. --Totten.
 
   {Ground thrush} (Zool.), one of numerous species of
    bright-colored Oriental birds of the family {Pittid[ae]}.
    See {Pitta}.
 
   {Ground tier}.
     (a) The lowest tier of water casks in a vessel's hold.
       --Totten.
     (b) The lowest line of articles of any kind stowed in a
       vessel's hold.
     (c) The lowest range of boxes in a theater.
 
   {Ground timbers} (Shipbuilding) the timbers which lie on the
    keel and are bolted to the keelson; floor timbers.
    --Knight.
 
   {Ground tit}. (Zool.) See {Ground wren} (below).
 
   {Ground wheel}, that wheel of a harvester, mowing machine,
    etc., which, rolling on the ground, drives the mechanism.
    
 
   {Ground wren} (Zool.), a small California bird ({Cham[ae]a
    fasciata}) allied to the wrens and titmice. It inhabits
    the arid plains. Called also {ground tit}, and {wren tit}.
    
 
   {To bite the ground}, {To break ground}. See under {Bite},
    {Break}.
 
   {To come to the ground}, {To fall to the ground}, to come to
    nothing; to fail; to miscarry.
 
   {To gain ground}.
     (a) To advance; to proceed forward in conflict; as, an
       army in battle gains ground.
     (b) To obtain an advantage; to have some success; as, the
       army gains ground on the enemy.
     (c) To gain credit; to become more prosperous or
       influential.
 
   {To get ground}, or {To gather ground}, to gain ground. [R.]
    "Evening mist . . . gathers ground fast." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There is no way for duty to prevail, and get ground
       of them, but by bidding higher.    --South.
 
   {To give ground}, to recede; to yield advantage.
    [1913 Webster]
 
       These nine . . . began to give me ground. --Shak.
 
   {To lose ground}, to retire; to retreat; to withdraw from the
    position taken; hence, to lose advantage; to lose credit
    or reputation; to decline.
 
   {To stand one's ground}, to stand firm; to resist attack or
    encroachment. --Atterbury.
 
   {To take the ground} to touch bottom or become stranded; --
    said of a ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ground \ground\ (ground), v. t. [imp. & p. p. {grounded}; p. pr.
   & vb. n. {grounding}.]
   1. To lay, set, or run, on the ground.
    [1913 Webster]
 
   2. To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or
    principle; to furnish a ground for; to fix firmly.
    [1913 Webster]
 
       Being rooted and grounded in love.  --Eph. iii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       So far from warranting any inference to the
       existence of a God, would, on the contrary, ground
       even an argument to his negation.   --Sir W.
                          Hamilton
    [1913 Webster]
 
   3. To instruct in elements or first principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) To connect with the ground so as to make the earth
    a part of an electrical circuit.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fine Arts) To cover with a ground, as a copper plate for
    etching (see {Ground}, n., 5); or as paper or other
    materials with a uniform tint as a preparation for
    ornament.
    [1913 Webster]
 
   6. To forbid (a pilot) to fly an airplane; -- usually as a
    disciplinary measure, or for reasons of ill health
    sufficient to interfere with performance.
    [PJC]
 
   7. To forbid (aircraft) to fly; -- usually due to the unsafe
    condition of the aircraft or lack of conformity to safety
    regulations; as, the discovery of a crack in the wing of a
    Trijet caused the whole fleeet to be grounded for
    inspection.
    [PJC]
 
   8. To temporarily restrict the activities of (a child),
    especially social activity outside the house; -- usually
    for bad or unsatisfactory conduct; as, Johnny was grounded
    for fighting at school and can't go to the movies for two
    weeks.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grind \Grind\, v. t. [imp. & p. p. {Ground}; p. pr. & vb. n.
   {Grinding}.] [AS. grindan; perh. akin to L. frendere to
   gnash, grind. Cf. {Grist}.]
   1. To reduce to powder by friction, as in a mill, or with the
    teeth; to crush into small fragments; to produce as by the
    action of millstones.
    [1913 Webster]
 
       Take the millstones, and grind meal. --Is. xivii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear down, polish, or sharpen, by friction; to make
    smooth, sharp, or pointed; to whet, as a knife or drill;
    to rub against one another, as teeth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppress by severe exactions; to harass.
    [1913 Webster]
 
       To grind the subject or defraud the prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To study hard for examination; -- commonly used with away;
    as, to grind away at one's studies. [College Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ground \ground\, v. i.
   To run aground; to strike the bottom and remain fixed; as,
   the ship grounded on the bar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ground \ground\,
   imp. & p. p. of {Grind}.
   [1913 Webster]
 
   {ground cock}, a cock, the plug of which is ground into its
    seat, as distinguished from a compression cock. --Knight.
 
   {Ground glass}, glass the transparency of which has been
    destroyed by having its surface roughened by grinding.
 
   {Ground joint}, a close joint made by grinding together two
    pieces, as of metal with emery and oil, or of glass with
    fine sand and water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ground
   n 1: the solid part of the earth's surface; "the plane turned
      away from the sea and moved back over land"; "the earth
      shook for several minutes"; "he dropped the logs on the
      ground" [syn: {land}, {dry land}, {earth}, {ground}, {solid
      ground}, {terra firma}]
   2: a rational motive for a belief or action; "the reason that
     war was declared"; "the grounds for their declaration" [syn:
     {reason}, {ground}]
   3: the loose soft material that makes up a large part of the
     land surface; "they dug into the earth outside the church"
     [syn: {earth}, {ground}]
   4: a relation that provides the foundation for something; "they
     were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
     [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   5: a position to be won or defended in battle (or as if in
     battle); "they gained ground step by step"; "they fought to
     regain the lost ground"
   6: the part of a scene (or picture) that lies behind objects in
     the foreground; "he posed her against a background of rolling
     hills" [syn: {background}, {ground}]
   7: material in the top layer of the surface of the earth in
     which plants can grow (especially with reference to its
     quality or use); "the land had never been plowed"; "good
     agricultural soil" [syn: {land}, {ground}, {soil}]
   8: a relatively homogeneous percept extending back of the figure
     on which attention is focused [ant: {figure}]
   9: a connection between an electrical device and a large
     conducting body, such as the earth (which is taken to be at
     zero voltage) [syn: {ground}, {earth}]
   10: (art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the
     paint for a painting
   11: the first or preliminary coat of paint or size applied to a
     surface [syn: {flat coat}, {ground}, {primer}, {priming},
     {primer coat}, {priming coat}, {undercoat}]
   v 1: fix firmly and stably; "anchor the lamppost in concrete"
      [syn: {anchor}, {ground}]
   2: confine or restrict to the ground; "After the accident, they
     grounded the plane and the pilot"
   3: place or put on the ground
   4: instruct someone in the fundamentals of a subject
   5: bring to the ground; "the storm grounded the ship" [syn:
     {ground}, {strand}, {run aground}]
   6: hit or reach the ground [syn: {ground}, {run aground}]
   7: throw to the ground in order to stop play and avoid being
     tackled behind the line of scrimmage
   8: hit a groundball; "he grounded to the second baseman"
   9: hit onto the ground
   10: cover with a primer; apply a primer to [syn: {prime},
     {ground}, {undercoat}]
   11: connect to a ground; "ground the electrical connections for
     safety reasons"
   12: use as a basis for; found on; "base a claim on some
     observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top