ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -府-, *府*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[府, fǔ, ㄈㄨˇ] prefect; prefecture, government
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  付 (fù ㄈㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wide,  Rank: 417

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times), #3,434 [Add to Longdo]
[zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] government, #177 [Add to Longdo]
市政[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government, #2,582 [Add to Longdo]
地方政[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] local government, #5,040 [Add to Longdo]
中央政[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government, #11,631 [Add to Longdo]
总统[zǒng tǒng fǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇ, / ] presidential palace, #14,857 [Add to Longdo]
[Wáng fǔ, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ, ] Prince's mansion, #15,560 [Add to Longdo]
[shǒu fǔ, ㄕㄡˇ ㄈㄨˇ, ] capital city of an autonomous region, #15,572 [Add to Longdo]
[zhèng fǔ jūn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄩㄣ, / ] government army, #18,148 [Add to Longdo]
[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, ] authorities; feudal official, #18,170 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (n) (1) (metropolitan) prefecture (of Osaka and Kyoto); (2) the centre or seat (of) (center); (3) (government) office [Add to Longdo]
[ふか, fuka] (n) suburban districts (of a metropolis); within an urban-prefecture [Add to Longdo]
議会[ふぎかい, fugikai] (n) urban-prefectural assembly [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] (n) prefectural police; (P) [Add to Longdo]
[ふけん, fuken] (n) prefecture; (P) [Add to Longdo]
県制[ふけんせい, fukensei] (n) (obs) prefectural system (as existed from 1890-1947) [Add to Longdo]
県別人口[ふけんべつじんこう, fukenbetsujinkou] (n) population classified by prefectures [Add to Longdo]
[ふこ, fuko] (n) treasury [Add to Longdo]
[ふしゃ, fusha] (n) (obs) prefectural shrine (of Kyoto or Osaka) [Add to Longdo]
[ふしょう, fushou] (n) government departments; ministries and agencies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政に対して示威運動を起こした。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの政に統合された。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは政から年金を受けている。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政は非常事態宣言を行った。
The British government is against the plan.イギリス政はその計画に反対です。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統領がなくなったので、新しい政策は政の許可をまたなければならない。
The government of the Inca Empire controlled everything.インカ帝国の政はすべての物を管理していた。
It has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.このテーマに関するほとんどの研究では、立法の介入が悪影響をもたらしたということが示されている。
We oppose the government on this matter.この件については、私達は政に反対だ。
This government is really putting the clock back.この政はまさしく時代に逆行している。
This looks like another government cover-up.これまた政の隠ぺい策のようです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I have no Kerensky's money.[JA] 臨時政のも無い Tikhiy Don (1957)
Why, those government guys don't even carry rods.[CN] 那些政的人连枪都没有 'G' Men (1935)
To the governments that ask for them, and who financed their training.[JA] 求めている政や, 彼らを訓練した出資者に送るのかな。 Live for Life (1967)
The execution of Duke of Enghien was a state necessity.[JA] 一連の処刑は 政の英断でしょう War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
We're gonna make the word "government" poison to them if it's the last thing we do.[CN] 我们必须要让他们知道政的厉害 'G' Men (1935)
The Don Government thanks you for your display of valour and expresses its sympathy.[JA] ドン地区政を代表して あなたの勇気を称えると共に お悔やみを申し上げる Tikhiy Don (1957)
We believe the new rules are a mistake... That made the government.[JA] 共学は 政の最大の誤りです The Intruder (1962)
Bravo, Shein![JA] ドン地方政は諸君の 軍事革命委員会の提案を Tikhiy Don II (1958)
But you can't be less wicked than your enemies, simply because your government's policy is benevolent, can you?[JA] しかし 我々のあくどさは 敵よりはマシだ それは 政の政策が 温和だからだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
They had her at government headquarters the morning before they raided you.[CN] 他们在抓到你之前的早晨把她带到了政总部 'G' Men (1935)
The gods will receive into the underworld the spirit of Anck-es-en-Amon.[CN] 诸神将取沉入地安娜卡苏纳蒙之魂灵 The Mummy (1932)
Bravo, Shein![JA] ドン地方政は諸君の 軍事革命委員会の提案を Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top